Fysiatrian poliklinikka

Tut­kim­me, hoi­dam­me ja kun­tou­tam­me fysiatrian poliklinikalla po­ti­lai­ta, joil­la on eri­lai­sia ki­pu­ja ja on­gel­mia tu­ki- ja lii­kun­tae­lin­ten alueel­la. Fysioterapeutit toimivat si­sä­tau­tien, neu­ro­lo­gian, ki­rur­gian, keuh­ko­sai­rauk­sien, las­ten­tau­tien ja psy­kiat­rian erikoisaloilla sekä päivystysalueella . Po­lik­li­ni­kal­lam­me työs­ken­te­lee fy­siat­ri, 10 fy­sio­te­ra­peut­tia ja osastonsihteeri. Po­lik­li­ni­kal­la ko­ros­tuu ar­vioi­va ja kon­sul­toi­va toi­min­ta. Hoi­dam­me kai­ke­ni­käi­siä po­ti­lai­ta vas­ta­syn­ty­neis­tä ikäih­mi­siin.

Po­ti­laat tu­le­vat fy­siat­rian po­lik­li­ni­kal­le lää­kä­rin lä­het­teel­lä alueen ter­veys­kes­kuk­sis­ta, muis­ta sai­raa­lois­ta tai ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­pis­teis­tä, KAKS:n eri yk­si­köis­tä se­kä Kajaanin va­rus­kun­nas­ta. Po­lik­li­ni­kan lää­kä­ri mää­rää­ po­ti­lail­le tar­vit­ta­vat tut­ki­muk­set, suun­nit­te­le­e yh­des­sä po­ti­laan kans­sa hoi­toon ja kun­tou­tuk­seen liit­ty­vät asiat ja kan­nus­ta­a po­ti­lai­ta osal­lis­tu­maan ak­tii­vi­ses­ti kun­tou­tu­mi­seen­sa. Fy­sio­te­ra­peu­tit kun­tout­ta­vat po­ti­lai­ta fy­siat­rian po­lik­li­ni­kal­la, sai­raa­lan eri osas­toil­la ja poliklinikoilla se­kä psy­kiat­rian yk­si­köis­sä. Fy­sio­te­ra­pia käyn­nis­tyy lää­kä­rin te­ke­mäl­lä fy­sio­te­ra­pia­pyyn­nöl­lä. Fy­sio­te­ra­peu­tit laa­ti­vat po­ti­lail­le kun­tou­tu­mis­ta tu­ke­vat har­joit­te­luoh­jeet, avus­ta­vat hei­tä nii­den te­ke­mi­ses­sä ja mo­ti­voi­vat oma­toi­mi­seen har­joit­te­luun.

Po­lik­li­ni­kal­la fy­sio­te­ra­peu­tit te­ke­vät myös sarjahoitoja, joissa lii­ke­te­ra­pian ohel­la käytössä ovat eri­lai­set ma­nuaa­li­set kä­sit­te­ly­t ja fy­si­kaa­li­set hoi­dot. Lap­si­po­ti­lail­le teemme mm. mo­to­ri­sen ke­hi­tyk­sen ar­vioi­ta. Li­säk­si fy­sio­te­ra­peu­tit te­ke­vät erik­seen so­vit­tu­jen leik­kaus­ten jäl­ki­kont­rol­le­ja.

Fy­siat­rian po­lik­li­ni­kan ti­lat si­jait­se­vat sai­raa­lan poh­ja­ker­rok­ses­sa, jos­sa on usei­ta vas­taa­not­to­huo­nei­ta ja lii­kun­ta­sa­li har­joi­tus­lait­tei­neen.

Yh­teys­tie­dot:

Otamme käyttöön takaisinsoittojärjestelmän 29.10.2020. Takaisinsoittopalvelu on avoin arkisin ma-to klo 7.30-16.00, pe 7.30-15.00. Olemme teihin yhteydessä seuraavaan arkipäivään klo 16.00 mennessä. 

Pu­h. 044 797 4119 
Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la, vanha sairaala
Sot­ka­mon­tie 13
87300 Ka­jaa­ni