Terveysasemat

Vas­taa­not­to- ja ter­veys­kes­kus­sai­raa­la­toi­min­nan pe­rus­teh­tä­vä­nä on tuot­taa Kai­nuun maa­kun­nan alueel­la asu­vil­le hen­ki­löil­le hei­dän tar­vit­se­man­sa ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lut mu­kaan lu­kien en­nal­taeh­käi­se­vä työ. Ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat lää­kä­ri- ja hoi­ta­ja­vas­taa­not­to­toi­min­ta, fy­sio­te­ra­peut­ti­set ja eri­tyis­te­ra­peut­ti­set kun­tou­tus­toi­met se­kä ter­veys­kes­kus­sai­raa­la­ta­soi­nen sai­raa­la­hoi­to.

Akuut­ti ter­veys­kes­kus­sai­raa­la­hoi­to on kes­ki­tet­ty Ka­jaa­niin, Sot­ka­moon, Kuh­moon ja Suo­mus­sal­mel­le. Li­säk­si Ka­jaa­nin ter­veys­kes­kus­sai­raa­las­sa toi­mii maa­kun­nal­li­nen, mo­niam­ma­til­li­nen, kun­tou­tuk­sen yk­sik­kö.

Vuo­des­ta 2014 läh­tien asia­kas voi va­li­ta kii­reet­tö­män hoi­don hoi­to­pai­kan eli ter­veys­kes­kuk­sen­sa mis­tä ta­han­sa Suo­men kun­nas­ta. Va­lin­ta tar­koit­taa si­tä, et­tä asia­kas saa va­li­tun kun­nan va­li­tul­ta ter­vey­sa­se­mal­ta kai­ken pe­rus­ter­vey­den­huol­lon. Pe­rus­ter­vey­den­huol­to si­säl­tää muun muas­sa ter­veys­kes­kus­lää­kä­rin ja ter­vey­den­hoi­ta­jan se­kä ham­mas­lää­kä­rin ja ham­mas­hoi­ta­jan pal­ve­lut, neu­vo­lan ja ter­veys­tar­kas­tuk­set, kun­tou­tuk­sen ja ko­ti­sai­raan­hoi­don. Eri pal­ve­lu­ja ei voi va­li­ta eri ter­veys­kes­kuk­sis­ta. 

Ter­veys­kes­kuk­sen va­lin­nas­ta pi­tää il­moit­taa kir­jal­li­ses­ti se­kä asiak­kaan uu­del­le et­tä van­hal­le ter­vey­sa­se­mal­le. Il­moi­tus ter­vey­sa­se­man va­lin­nas­ta on teh­tä­vä kol­me viik­koa en­nen en­sim­mäis­tä käyn­tiä. Uu­den va­lin­nan voi teh­dä ai­kai­sin­taan vuo­den ku­lut­tua edel­li­ses­tä. 

Va­lin­nan­mah­dol­li­suus ei kos­ke kou­lu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­toa, työ­ter­veys­huol­toa ei­kä pit­käai­kais­ta lai­tos­hoi­toa. Kun­nal­la ei myös­kään ole vel­vol­li­suut­ta jär­jes­tää ko­ti­sai­raan­hoi­toa oman alueen­sa ul­ko­puo­lel­le. 

Toi­min­taa oh­jaa­via ar­vo­ja ovat ih­mi­sar­von kun­nioit­ta­mi­nen, asia­kas­läh­töi­syys ja vas­tuul­li­suus.

Asiakasmaksut 
Lomakkeet
Ter­vey­sa­se­man vaih­ta­mi­nen