Yhteispäivystys

Olenko päivystyspotilas?
So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön päi­vys­ty­sa­se­tuk­sen mu­kaan po­ti­las hoi­de­taan päi­vys­ty­syk­si­kös­sä, jos po­ti­laan ter­vey­den­ti­la se­kä sai­rau­den tai vam­man en­na­koi­ta­vis­sa ole­va ke­hi­tys huo­mioon ot­taen hoi­toa ei voi siir­tää seu­raa­vaan päi­vään tai vii­kon­lo­pun yli. 

Sai­raan­hoi­ta­jan ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen pu­he­lin­päi­vys­tys puh. 08 6156 6000  
Soi­ta en­nen päi­vys­tyk­seen läh­te­mis­tä ja sil­loin, kun tar­vit­set sai­raan­hoi­ta­jan neu­vo­ja.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la päi­vys­tys­po­lik­li­nik­ka 
Sot­ka­mon­tie 13
87300 Ka­jaa­ni   
Puh. 08 6156 2300
Fak­si 08 6156 2295

Omais­ten tie­dus­te­lut päi­vys­tyk­ses­sä ole­vis­ta po­ti­lais­ta nu­me­ros­ta 08 6156 2300. 

Muu kuin päivystyksellinen hoito järjestetään terveysasemilla.