Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on välttämätöntä apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan selviä.

Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella, kuten päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena henkilönä pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän sairauden tai vamman vuoksi välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista, eikä avun tarve ole pääasiassa ikääntymiseen liittyviä sairauksia tai toimintarajoitteita. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää vammaispalvelulain mukaan, että vammaisella henkilöllä on voimavaroja ja kykyä määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Kyseessä on henkilön itsemääräämisoikeus ja sen toteutuminen.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä henkilökohtainen apu järjestetään pääsääntöisesti korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Henkilökohtaista apua järjestetään myös Kainuun soten henkilökohtaisella avustajalla tai palvelusetelillä. Kai­nuun so­ten vam­mais­pal­ve­lu­jen vas­tuua­lueel­le hy­väk­sy­tyt henkilökohtaisen avun pal­ve­lu­se­te­liy­rit­tä­jät löy­tyvät internetosoitteesta https://parastapalvelua.fi/palveluntuottajat.

Henkilökohtaista apua haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä tai -ohjaajalta.

Fin­lex: La­ki vam­mai­suu­den pe­rus­teel­la jär­jes­tet­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta ja tu­ki­toi­mis­ta
Kai­nuun so­te yh­ty­mä­hal­li­tus 9.12.2020 § 369 Vam­mais­pal­veluiden myön­tä­mis­pe­riaat­teet 1.1.2021 al­kaen

Kai­nuun so­ten toi­mie­lin­ten ko­kous­ten pöy­tä­kir­joi­hin pää­set klik­kaa­mal­la link­kiä

Henkilökohtaisen avun neuvonta

Tarvittaessa vaikeavammaista henkilöä ohjataan ja autetaan henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa. Ohjausta ja neuvontaa henkilökohtaisen avun työnantajille antaa vammaispalvelujen palvelusihteeri Riitta Moilanen, puh 044 797 4268. Henkilökohtaisen avun neuvonnan takaisinsoittopalvelun ajat ovat ma-to 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00. Järjestelmä ilmoittaa ohjeet soittopyynnön jättämistä varten. Palvelusihteeri ottaa yhteyttä mahdollisimman pian tai viimeistään seuraavan työpäivän aikana. Soittopyynnön jättänyttä henkilöä tavoitellaan kolme (3) kertaa.

Palvelusihteerin asiakaspalvelunumerossa ei ole tekstiviestipalvelua. Voit lähetää viestin henkilökohtaisen avun neuvontaan Omasote -asiointipalvelussa. Lähetä viesti henkilökohtaisen avun neuvontaan. Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Viesteihin vastataan kolmen (3) arkipäivän kuluessa.

Henkilökohtaisen avun ohje työnantajille:

Henkilökohtaisen avustajan tunti-ilmoituksen voi työnantaja toimittaa sähköisesti Omasote -asiointipalvelussa. Lähetä sähköinen tunti-ilmoitus.

Sähköisen tunti-ilmoituksen lähettäminen Omasote -asiointipalvelussa on helppoa ja etenee käsiteltäväksi sijaispalkanmaksuun nopeasti. Ohjeita sähköisen tunti-ilmoituksen lähettämisestä omasote -asiointipalvelussa saa vammaispalveluista palvelusihteeri Riitta Moilaselta. Alla pikaohje: