Terveyskeskussairaalat

Ter­veys­kes­kus­sai­raa­la­toi­min­nan pe­rus­teh­tä­vä­nä on tuot­taa Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män alueel­la asu­vil­le hei­dän tar­vit­se­mian­sa pe­rus­ter­vey­den­huol­lon sai­raa­la­pal­ve­lu­ja. Ku­kin sai­raa­la hoi­taa lä­hin­nä oman alueen­sa po­ti­lai­ta ja paik­ka­ti­lan­teen sal­lies­sa myös ko­ko maa­kun­nan alueel­ta tu­le­via po­ti­lai­ta. Ka­jaa­nin terveyskeskussai­raa­lan vaativan kuntoutuksen osastolla hoi­de­taan ko­ko maa­kun­nan alueen ai­vo­hal­vaus­po­ti­lai­den ja pro­te­ti­soi­ta­vien ala­raa­ja-am­pu­taa­tio­po­ti­lai­den akuut­ti­vai­heen kun­tou­tus se­kä seu­dul­li­ses­ti or­to­pe­dis­ten po­ti­lai­den kun­tou­tus.

Po­ti­laat tu­le­vat sai­raa­laan lää­kä­rin ajan­va­raus- tai päi­vys­tys­vas­taa­no­tol­ta tai jat­ko­hoi­toon Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­ta tai muus­ta sai­raa­las­ta. 

Ka­jaa­nin ter­veys­kes­kus­sai­raa­lan akuut­tiyk­si­kös­sä on 38 ja vaativan kuntoutuksen osastolla 30 sai­raan­si­jaa, Sot­ka­mon ter­veys­kes­kus­sai­raa­las­sa on 22 sai­raan­si­jaa, Kuh­mon ter­veys­kes­kus­sai­raa­las­sa 22 ja Suo­mus­sal­men ter­veys­kes­kus­sai­raa­las­sa 22 sai­raan­si­jaa.