Sosiaalinen luotto

So­siaa­li­nen luot­to on pank­ki­lai­naan ver­rat­ta­vis­sa ole­va ma­ta­la­kor­koi­nen lai­na, jon­ka myön­tää Kai­nuun so­te. So­siaa­li­nen luot­to voi­daan myön­tää pe­rus­tel­lus­ta syys­tä Kai­nuun so­ten kun­nis­sa (Hy­ryn­sal­mi, Ka­jaa­ni, Kuh­mo, Pal­ta­mo, Ris­ti­jär­vi, Sot­ka­mo ja Suo­mus­sal­mi) va­ki­nai­ses­ti asu­val­le hen­ki­löl­le.

So­siaa­li­sen luo­ton tar­koi­tuk­se­na on ta­lou­del­li­sen syr­jäy­ty­mi­sen ja yli­vel­kaan­tu­mi­sen eh­käi­se­mi­nen se­kä ih­mi­sen it­se­näi­sen suo­riu­tu­mi­sen edis­tä­mi­nen.
 

Ke­nel­le luot­to on tar­koi­tet­tu?

So­siaa­li­nen luot­to voi­daan myön­tää hen­ki­löl­le, jol­la ei ole pie­ni­tu­loi­suu­ten­sa ja vä­hä­va­rai­suu­ten­sa vuok­si mah­dol­li­suut­ta saa­da koh­tuueh­tois­ta luot­toa muul­la ta­voin, mut­ta jol­la on ky­ky suo­riu­tua luo­ton ta­kai­sin­mak­sus­ta.

So­siaa­lis­ta luot­toa ei pää­sään­töi­ses­ti myön­ne­tä sään­nöl­li­ses­ti toi­meen­tu­lo­tu­kea saa­vil­le hen­ki­löil­le ja pää­toi­mi­ses­ti opis­ke­le­vil­le opis­ke­li­joil­le. Opis­ke­li­joi­den en­si­si­jai­nen tu­lon­läh­de on opin­to­ra­ha ja val­tion ta­kaa­ma opin­to­lai­na. Pää­sään­töi­ses­ti luot­toa ei myön­ne­tä yri­tys­toi­min­taan ei­kä hen­ki­löl­le, jol­la on voi­mas­sao­le­va yk­si­tyis­hen­ki­lön vel­ka­jär­jes­te­lyn mak­suoh­jel­ma. 
 

Mi­hin tar­koi­tuk­siin luot­toa voi saa­da?

So­siaa­li­sen luo­ton käyt­tö­tar­koi­tus voi ol­la esi­mer­kik­si

 • vel­ka­kier­teen kat­kai­se­mi­seen
 • koh­tuul­li­siin ko­din han­kin­toi­hin ja muu­tos­töi­hin
 • ter­veys­pe­rus­tei­siin ku­lui­hin
 • muu­hun ha­ki­jan it­se­näi­seen sel­viy­ty­mi­seen vai­kut­ta­vaan me­noon.

So­siaa­li­nen luot­to on ai­na käy­tet­tä­vä hy­väk­syt­tyi­hin, luot­to­so­pi­muk­ses­sa mai­nit­tui­hin me­noi­hin. Jos luot­to myön­ne­tään vel­ko­jen mak­sa­mi­seen, mak­se­taan luot­to suo­raan vel­ko­jil­le.
 

Luo­ton mää­rä ja lai­na-ai­ka

Luot­toa voi­daan myön­tää enin­tään 10 000 eu­roa. Ta­kai­sin­mak­suai­ka on kor­kein­taan vii­si vuot­ta. Lai­nan mää­rä, mak­suai­ka se­kä kuu­kau­sit­tai­sen ly­hen­nyk­sen mää­rä las­ke­taan tu­lo­jen mu­kaan yh­des­sä työn­te­ki­jän kans­sa.

Kai­nuun so­te pe­rii myön­tä­mäs­tään luo­tos­ta luo­ton­saa­jal­ta kor­ko­lain (633/ 1982) 12 §:ssä mu­kais­ta vii­te­kor­koa. Mui­ta ku­lu­ja luo­tos­ta ei syn­ny.
 

Sosiaalisen luoton ehdot

 • Elämäntilanteesi ja olosuhteiden pitää olla riittävän vakiintuneita. Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla on oltava säännölliset vakiintuneet tulot ja menot sekä velkaantumiseen johtaneet syyt, esimerkiksi päihde- tai peliongelmat, ovat päättyneet.
   
 • Sinulla tu­lee ol­la riit­tä­vä mak­su­va­ra (net­to­tu­lo­jen ja me­no­jen ero­tus), jol­la voit hoi­taa luo­ton kuu­kau­si­ly­hen­nyk­set ja ko­rot. Maksuvaran laskemisessa sovellamme yksityishenkilön velkajärjestelyn periaatteita. Mikäli tulonasi on säännöllisesti toimeentulotuki tai Kelan työttömyysetuus, maksuvarasi ei tule riittämään sosiaalisen luoton saamiseksi. Maksuvaraa on oltava koko luoton takaisinmaksuajalle.
   
 • Sosiaalisen luoton enimmäismäärä on 10 000 euroa. Vel­ko­je­si ja so­siaa­li­sen luo­ton tar­pee­si yh­teen­las­ket­tu sum­ma tulee olla al­le 10 000 €, pois lu­kien asun­to- tai opin­to­lai­nan. Ve­loik­si las­ke­taan mm. erään­ty­neet las­kut, pe­rin­tä­toi­mis­to­jen saa­ta­vat, ulo­sot­to, luot­to­kor­tit, pank­kien ym. ku­lu­tus­luo­tot, pi­ka­vi­pit, osa­mak­sut, räs­ti­vuok­rat se­kä mah­dol­li­ses­ti yk­si­tyis­hen­ki­löi­den lai­nat. Jos haet sosiaalista luottoa vain hankintaan, myös velkatilanteesi huomioidaan.
   
 • Kun so­siaa­li­sel­la luo­tol­la jär­jes­tel­lään vel­ko­ja, edel­ly­te­tään, et­tä luo­ton­saa­ja an­taa suos­tu­muk­sen­sa va­paaeh­toi­sen mak­su­häi­riö­mer­kin­nän kir­jaa­mi­seen ko­ko luo­ton ta­kai­sin­mak­sua­jak­si. Maksuhäiriömerkintä edellytetään lisävelkaantumisen ehkäisemiseksi.
   
 • Kun sosiaalisella luotolla järjestellään velkoja, kaikki luotto- ja maksukorttisi sekä tililimiittisi lopetetaan, jotta et velkaannu lisää maksuohjelman aikana.
   
 • Edellytämme näyttöä kyvystä maksaa luottoa. Tämä tarkoittaa, että hoidat velkojasi maksuvaran suuruisella summalla.
   
 • Edellytämme, että helposti realisoitava vähäistä suurempi varallisuus on realisoitava. Perusturvaan kuuluvan omaisuuden voit säilyttää. Tällaista omai­suutta on esimerkiksi asunto, jossa itse asut. Auton voi säilyttää, mikäli se on työssäkäynnin tai esimerkiksi sairauden takia välttämätön.
   
 • Avioliitossa tai avioliitonomaisessa suhteessa asuvien kanssa sovitaan vastuusta yhteisestä sosiaalisesta luotosta. Tämä tarkoittaa sitä, että parisuhteessa asuvien on pääsääntöisesti haettava luotto yhdessä. Jos kuitenkin järjesteltävät velat ovat syntyneet ennen parisuhdetta, voi luottoa hakea yksin.
   

Ha­ke­mi­nen

Voit ha­kea sosiaalista luottoa ot­ta­mal­la yhteyttä pu­he­li­mit­se puh. 08 6156 7741. Pu­he­li­mes­sa ar­vioi­daan so­siaa­li­sen luo­ton myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siä. Varatulle ajalle tul­laan pyy­det­ty­jen liit­tei­den kans­sa.


So­siaa­li­sen luo­to­tuk­sen työn­te­ki­jä on tar­vit­taes­sa ta­vat­ta­vis­sa myös ko­ti­paik­ka­kun­nal­la­si.