Sosiaalinen luotto

Sosiaalinen luotto on pankkilainaan verrattavissa oleva matalakorkoinen laina, jonka myöntää Kainuun sote. Sosiaalinen luotto voidaan myöntää perustellusta syystä Kainuun soten kunnissa (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi) vakinaisesti asuvalle henkilölle.

Sosiaalisen luoton tarkoituksena on taloudellisen syrjäytymisen ja ylivelkaantumisen ehkäiseminen sekä ihmisen itsenäisen suoriutumisen edistäminen.
 

Kenelle luotto on tarkoitettu?

Sosiaalinen luotto voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin, mutta jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Luottoa saadakseen tu­lee ol­la riit­tä­vä mak­su­va­ra (net­to­tu­lo­jen ja me­no­jen ero­tus), jol­la voi hoi­taa luo­ton kuu­kau­si­ly­hen­nyk­set ja ko­rot. Elämänti­lan­teen tu­lee ol­la va­kiin­tu­nut.

So­siaa­lis­ta luot­toa ei pää­sään­töi­ses­ti myön­ne­tä sään­nöl­li­ses­ti toi­meen­tu­lo­tu­kea saa­vil­le hen­ki­löil­le ja pää­toi­mi­ses­ti opis­ke­le­vil­le opis­ke­li­joil­le. Opis­ke­li­joi­den en­si­si­jai­nen tu­lon­läh­de on opin­to­ra­ha ja val­tion ta­kaa­ma opin­to­lai­na. Pää­sään­töi­ses­ti luot­toa ei myön­ne­tä yri­tys­toi­min­taan ei­kä hen­ki­löl­le, jol­la on voi­mas­sao­le­va yk­si­tyis­hen­ki­lön vel­ka­jär­jes­te­lyn mak­suoh­jel­ma. 
 

Mihin tarkoituksiin luottoa voi saada?

Sosiaalisen luoton käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi

  • velkakierteen katkaisemiseen
  • kohtuullisiin kodin hankintoihin ja muutostöihin
  • terveysperusteisiin kuluihin
  • muuhun hakijan itsenäiseen selviytymiseen vaikuttavaan menoon.

Sosiaalinen luotto on aina käytettävä hyväksyttyihin, luottosopimuksessa mainittuihin menoihin. Jos luotto myönnetään velkojen maksamiseen, maksetaan luotto suoraan velkojille.

Kun sosiaalisella luotolla järjestellään velkoja, edellytetään, että luotonsaaja antaa suostumuksensa vapaaehtoisen maksuhäiriömerkinnän kirjaamiseen koko luoton takaisinmaksuajaksi.
 

Luoton määrä ja laina-aika

Luottoa voidaan myöntää enintään 10 000 euroa. Takaisinmaksuaika on korkeintaan viisi vuotta. Lainan määrä, maksuaika sekä kuukausittaisen lyhennyksen määrä lasketaan tulojen mukaan yhdessä työntekijän kanssa.

Kai­nuun so­te pe­rii myön­tä­mäs­tään luo­tos­ta luo­ton­saa­jal­ta kor­ko­lain (633/ 1982) 12 §:ssä mu­kais­ta vii­te­kor­koa. Mui­ta ku­lu­ja luo­tos­ta ei syn­ny.
 

Hakeminen

So­siaa­lis­ta luot­toa hae­taan so­siaa­li­sen luo­to­tuk­sen so­siaa­lioh­jaa­jal­ta. Voit ha­kea ot­ta­mal­la pu­he­li­mit­se yh­teyt­tä so­siaa­li­sen luo­to­tuk­sen työn­te­ki­jään, puh. 044 761 5433 (ta­voi­tet­ta­vis­sa pu­he­li­nai­ka­na klo 13–14). Pu­he­li­mes­sa ar­vioi­daan so­siaa­li­sen luo­ton myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siä. Mi­kä­li edel­ly­tyk­set täyt­ty­vät, va­ra­taan ai­ka so­siaa­lioh­jaa­jal­le. Ta­paa­mi­sel­le tul­laan pyy­det­ty­jen liit­tei­den kans­sa.

Mieti ennen luoton hakemista:

  • Onko sinulla vakituiset tulot? (työ-, eläke- tai muu säännöllinen tulo)
  • Onko maksuvarasi riittävä? Maksuvaraa arvioitaessa tuloista vähennetään: elinkustannusnormi (yksin asuvalla 532 €/kk), asumiskustannuksista, välttämättömistä vakuutuksista ja terveydenhuollosta tms. aiheutuvat pakolliset menot.
  • Onko velkojesi ja sosiaalisen luoton tarpeesi yhteenlaskettu summa alle 10 000 €, pois lukien asunto- tai opintolainan? Veloiksi lasketaan mm. erääntyneet laskut, perintätoimistojen saatavat, ulosotto, luottokortit, pankkien ym. kulutusluotot, pikavipit, osamaksut, rästivuokrat sekä mahdollisesti yksityishenkilöiden lainat.


Sosiaalisen luototuksen työntekijä puh. 044 761 5433 (klo 13–14). Hän on tarvittaessa tavattavissa myös kotipaikkakunnallasi.
Postiosoite: Kajaanin sosiaalipalvelukeskus, Välikatu 21 B, 2.krs, 87100 Kajaani.

sosiaalinenluotto@kainuu.fi