Palvelutarpeen arviointi

Ikääntyneiden Kainuulaisten kotona asumista tuetaan ohjauksella ja neuvonnalla, jolla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen liittyvää pärjäämisen tunnetta.

Ohjauksen ja neuvonnan pohjalta arvioidaan tarvittaessa asiakkaan hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa. 

Palvelutarvetta arvioitaessa ja selvitettäessä huomioidaan iäkkään henkilön omat voimavarat ja se, miten hän selviytyy jokapäiväisistä toiminnoista itsenäisesti ja missä hän tarvitsee ulkopuolista apua. Palvelutarpeen monipuolinen ja laaja-alainen arviointi toimii asiakkaalle järjestettävien palvelujen pohjana.

Palvelutarve arvioidaan kiireellisissä tilanteissa välittömästi tai viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

Asiakasohjaajan tavoittaa puhelinnumerosta 08 615 69728 maanantaista torstaihin klo 9.00 – 15.00 ja perjantaina klo 9.00 – 14.00

Asiakasohjaajille voi laittaa palvelutarpeen arviointia, ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen 

palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

 

KAI­NUUN KUN­NIS­SA SI­JAIT­SE­VAT IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TEET 

Asia­ka­soh­jaa­jat ovat ta­vat­ta­vis­sa neu­von­ta­pis­teis­sä al­la ole­vi­na ajan­koh­ti­na.

 

HY­RYN­SAL­MEN IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TE

Hy­ryn­sal­men kun­nan­ta­lo, Las­ku­tie 1

kes­ki­viik­koi­sin 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11. ja 14.12. klo 10.00 – 11.00 

 

KA­JAA­NIN IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TE

Ka­jaa­nin kau­pun­gin­ta­lo (in­fo), Poh­jo­lan­ka­tu 13

7.9. al­kaen kes­ki­viik­koi­sin klo 9.00 – 11.00, vii­koil­la 51 ja 52 neu­von­ta­pis­te on sul­jet­tu.

 

KUH­MON IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TE

Kuh­mon kir­jas­to, Pa­jak­ka­ka­tu 2

maa­nan­tai­sin 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11. ja 12.12. klo 10.00 – 11.00

 

PAL­TA­MON IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TE

Ikäih­mis­ten päi­vä­toi­min­ta (Ka­ner­va) Sai­raa­la­tie 7

maa­nan­tai­sin 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11. ja 12.12.  klo 10.00 – 11.00

 

RIS­TI­JÄR­VEN IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TE

Yh­teis­pal­ve­lu­pis­te Ky­lä­kai­vo, Aho­lan­tie 25

tors­tai­sin 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12. ja 15.12. klo 10.00 – 11.00

 

SOT­KA­MON IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TE

Tu­ri­na­tu­pa, Ak­ko­nie­men­tie 9

tors­tai­sin 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12. ja 15.12.    klo 11.00 – 12.00  

 

SUO­MUS­SAL­MEN IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TE

Suo­mus­sal­men kir­jas­to, Kian­non­ka­tu 31

kes­ki­viik­koi­sin 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11. ja 14.12. klo 12.00 – 13.00