Palvelutarpeen arviointi

Ikääntyneiden Kainuulaisten kotona asumista tuetaan ohjauksella ja neuvonnalla, jolla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen liittyvää pärjäämisen tunnetta.

Ohjauksen ja neuvonnan pohjalta arvioidaan tarvittaessa asiakkaan hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa. 

Palvelutarvetta arvioitaessa ja selvitettäessä huomioidaan iäkkään henkilön omat voimavarat ja se, miten hän selviytyy jokapäiväisistä toiminnoista itsenäisesti ja missä hän tarvitsee ulkopuolista apua. Palvelutarpeen monipuolinen ja laaja-alainen arviointi toimii asiakkaalle järjestettävien palvelujen pohjana.

Palvelutarve arvioidaan kiireellisissä tilanteissa välittömästi tai viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

Asiakasohjaajan tavoittaa puhelinnumerosta 08 615 69728 maanantaista torstaihin klo 9.00 – 15.00 ja perjantaina klo 9.00 – 14.00

Asiakasohjaajille voi laittaa palvelutarpeen arviointia, ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen 

palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

Kun­nis­sa toi­mii ikäih­mi­sil­le ja hei­dän omai­sil­leen tar­koi­tet­tu mak­su­ton ikäih­mis­ten neu­von­ta­pis­te, jos­ta iä­käs kun­ta­lai­nen saa tar­vit­se­maan­sa tie­toa, neu­von­taa ja oh­jaus­ta. Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män van­hus­pal­ve­lui­den asia­ka­soh­jaa­jat ovat ta­vat­ta­vis­sa neuvonta pisteissä.


Syk­syn 2019 neuvonta pisteiden au­kio­loa­jois­ta il­moi­tam­me pai­kal­li­sis­sa leh­dis­sä.

Ohessa linkki, josta pääset näkemään tarkemmat neuvontapisteiden aukioloajat.

https://sote.kainuu.fi/neuvonta-ikaantyneiden-palveluihin