Palvelutarpeen arviointi

Ikääntyneiden Kainuulaisten kotona asumista tuetaan ohjauksella ja neuvonnalla, jolla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen liittyvää pärjäämisen tunnetta.

Ohjauksen ja neuvonnan pohjalta arvioidaan tarvittaessa asiakkaan hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa. 

Palvelutarvetta arvioitaessa ja selvitettäessä huomioidaan iäkkään henkilön omat voimavarat ja se, miten hän selviytyy jokapäiväisistä toiminnoista itsenäisesti ja missä hän tarvitsee ulkopuolista apua. Palvelutarpeen monipuolinen ja laaja-alainen arviointi toimii asiakkaalle järjestettävien palvelujen pohjana.

Palvelutarve arvioidaan kiireellisissä tilanteissa välittömästi tai viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

Asiakasohjaajan tavoittaa puhelinnumerosta 08 615 69728 maanantaista torstaihin klo 9.00 – 15.00 ja perjantaina klo 9.00 – 14.00

Asiakasohjaajille voi laittaa palvelutarpeen arviointia, ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen 

palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

 

IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TEI­DEN AU­KIO­LOA­JAT SYKSY 2021 ilmoitetaan myöhemmin

Kun­nis­sa ole­vil­le ikäih­mi­sil­le ja hei­dän omai­sil­leen tar­koi­te­tut oh­jaus- ja neu­von­ta­pis­teet toi­mi­vat il­man ajan­va­raus­ta. Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män ikäihmisten palveluiden neuvontapisteet ovat suljettu 1.6.2021 - 5.9.2021 välisenä aikana.

Uudet ikäihmisten neuvontapisteiden aukioloajat syksy 2021 ilmoitetaan myöhemmin.

 

HY­RYN­SAL­MEN IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TE

Hy­ryn­sal­men kun­nan­ta­lo, Las­ku­tie 1, Hyrynsalmi

 

KA­JAA­NIN IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TE

Ka­jaa­nin kau­pun­gin­ta­lo (in­fo), Poh­jo­lan­ka­tu 13, Kajaani

 

KUH­MON IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TE

Kuh­mon kir­jas­to, Pa­jak­ka­ka­tu 2, Kuhmo

 

PAL­TA­MON IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TE

Ikäih­mis­ten päi­vä­toi­min­ta (Ka­ner­va) Sai­raa­la­tie 7, Paltamo

 

RIS­TI­JÄR­VEN IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TE

Yh­teis­pal­ve­lu­pis­te Ky­lä­kai­vo, Aho­lan­tie 25, Ristijärvi

 

SOT­KA­MON IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TE

Tu­ri­na­tu­pa, Ak­ko­nie­men­tie 9, Sotkamo

 

SUO­MUS­SAL­MEN IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TE

Suo­mus­sal­men kir­jas­to, Kian­non­ka­tu 31, Suomussalmi