Palvelutarpeen arviointi

Ikääntyneiden Kainuulaisten kotona asumista tuetaan ohjauksella ja neuvonnalla, jolla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen liittyvää pärjäämisen tunnetta.

Ohjauksen ja neuvonnan pohjalta arvioidaan tarvittaessa asiakkaan hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa. 

Palvelutarvetta arvioitaessa ja selvitettäessä huomioidaan iäkkään henkilön omat voimavarat ja se, miten hän selviytyy jokapäiväisistä toiminnoista itsenäisesti ja missä hän tarvitsee ulkopuolista apua. Palvelutarpeen monipuolinen ja laaja-alainen arviointi toimii asiakkaalle järjestettävien palvelujen pohjana.

Palvelutarve arvioidaan kiireellisissä tilanteissa välittömästi tai viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

Asiakasohjaajan tavoittaa puhelinnumerosta 08 615 69728 maanantaista torstaihin klo 9.00 – 15.00 ja perjantaina klo 9.00 – 14.00

Asiakasohjaajille voi laittaa palvelutarpeen arviointia, ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen 

palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi


Asiakasohjaajat  tavoittaa myös käymällä paikan päällä neuvontapisteissä.

Asiakasohjaajat ovat neuvontapisteissä parillisina viikkoina Paltamossa, Ristijärvellä, Hyrynsalmella, Suomussalmella, Kuhmossa ja Sotkamossa.

Kajaanissa asiakasohjaaja on neuvontapisteessä tavattavissa joka keskiviikko klo 9.00 - 12.00.

Hy­ryn­sal­mi      
Hy­ryn­sal­men kun­nan­ta­lo, Las­ku­tie 1, Hy­ryn­sal­mi
Hy­ryn­sal­men asia­ka­soh­jaa­ja on ta­vat­ta­vis­sa il­man ajan­va­raus­ta Hy­ryn­sal­men kun­nan­ta­lol­la joka toinen torstai
klo 9.00 – 10.00.

Ka­jaa­ni             
Ka­jaa­nin kau­pun­gin­ta­lo, Poh­jo­lan­ka­tu 13, Ka­jaa­ni
Ka­jaa­nin asia­ka­soh­jaa­ja on ta­vat­ta­vis­sa il­man ajan­va­raus­ta Ka­jaa­nin kau­pun­gin­ta­lon neuvonta pisteessä joka kes­ki­viik­ko klo 9.00 – 12.00.

Kuh­mo 
Kuh­mon kir­jas­to, Pa­jak­ka­ka­tu 2, Kuh­mo
Kuh­mon asia­ka­soh­jaa­ja on ta­vat­ta­vis­sa il­man ajan­va­raus­ta Kuh­mon kir­jas­tol­la joka toinen maa­nan­tai­  klo 10.00 – 11.00.
 

Pal­ta­mo 
Pal­ta­mon Sairaalatie 7, Pal­ta­mo
Pal­ta­mon asia­ka­soh­jaa­ja on ta­vat­ta­vis­sa il­man ajan­va­raus­ta Pal­ta­mossa Ikäihmisten Päivätoiminnassa (Kanerva) joka toinen 
maanantai klo 9.00 - 10.00.
 

Ris­ti­jär­vi
Yh­teis­pal­ve­lu­pis­te Ky­lä­kai­vo, Aho­lan­tie 25, Ris­ti­jär­vi
Ris­ti­jär­ven asia­ka­soh­jaa­ja on ta­vat­ta­vis­sa il­man ajan­va­raus­ta Yh­teis­pal­ve­lu­pis­te Ky­lä­kai­vos­sa joka toinen kes­ki­viik­ko klo 9.00 - 10.00.

Sot­ka­mo
Tu­ri­na­tu­pa, Ak­ko­nie­men­tie 9,  Sot­ka­mo
Sot­ka­mon asia­ka­soh­jaa­ja on ta­vat­ta­vis­sa il­man ajan­va­raus­ta Tu­ri­na­tu­val­la joka toinen torstai klo 10.00 – 11.00.
 

Suo­mus­sal­mi
Suo­mus­sal­men kir­jas­to, Kian­non­ka­tu 31, Suo­mus­sal­mi
Suo­mus­sal­men asia­ka­soh­jaa­ja on ta­vat­ta­vis­sa il­man ajan­va­raus­ta Suo­mus­sal­men kir­jas­tol­la joka toinen kes­ki­viik­ko klo 12.00 – 13.00.
 

Tervetuloa!