Potilaan oikeudet

Lainsäädännössä määrätään potilaan oikeuksista. Lisäksi valvovat viranomaiset ovat antaneet ohjeita potilaan oikeuksiin liittyvistä käytännöistä terveydenhuollossa.

Keskeinen potilaan oikeuksia koskeva laki on potilaslaki (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992). Potilaslain tavoitteena on selkiinnyttää ja yhtenäistää potilaan oikeusturvaa terveyspalveluiden käyttäjänä sekä parantaa potilaan ja terveydenhuoltohenkilöstön välisiä suhteita. Potilaslaki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia terveydenhuollon palveluja.