Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluontoisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti ja joka ei ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa. Vaikeavammaisen palveluasuminen voi toteutua palvelutaloissa, pienemmissä palvelukodeissa tai kotiin annettavin palveluin ja tukitoimin.

Palveluasuminen on vaikeavammaiselle maksutonta. Asiakas maksaa itse vuokran sekä aterioiden, siivouksen, vaatehuollon ja henkilökohtaisen hygienian tarvikekustannukset. Asumispalvelumaksusta vastaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Kotona palveluasuminen toteutetaan yleensä erilaisten palvelujen yhdistelminä esim.  kotihoidon, tukipalveluin (esim. ateriapalvelu), omaishoidon tuen, turvapalvelun ja henkilökohtaisen avustajan sekä asunnon muutostöiden turvin. Asumispalveluista voidaan asiakkaalta periä maksu, mikäli asiakas (vaikeavammainen) saa ko. palveluista korvauksen jonkun muun lain nojalla esim. tapaturmalaki, liikennevakuutuslaki, sotilasvammalaki.

Palveluasumisen päätöstä varten vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja selvittää asiakkaan tilanteen. Palveluasumista haetaan kunnan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä tai -ohjaajalta.

Fin­lex: La­ki vam­mai­suu­den pe­rus­teel­la jär­jes­tet­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta ja tu­ki­toi­mis­ta
Kai­nuun so­te yh­ty­mä­hal­li­tus 9.12.2020 § 369 Vam­mais­pal­veluiden myön­tä­mis­pe­riaat­teet 1.1.2021 al­kaen

Kai­nuun so­ten toi­mie­lin­ten ko­kous­ten pöy­tä­kir­joi­hin pää­set klik­kaa­mal­la link­kiä