Palveluseteli

Omaishoidontuen lakisääteisen vapaan ja henkilökohtaisen avun palvelut voidaan tarvittaessa järjestää palvelusetelillä ostamalla palvelu yksityiseltä palveluntuottajalta.

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mä on ottanut käyttöön säh­köi­sen pal­ve­lu­se­te­li- ja os­to­pal­ve­lu­jär­jes­tel­män (PSOP) 5.4.2018. En­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa   jär­jes­tel­mä ote­taan käyt­töön van­hus- ja vam­mais­pal­ve­lu­jen pal­ve­lu­se­te­leis­sä: ko­ti­hoi­don-, omais­hoi­don la­ki­sää­tei­sen va­paan- ja hen­ki­lö­koh­tai­sen avun palveluissa.

Vammaispalvelujen palveluseteli palvelutuottajat löydät osoitteesta: https://parastapalvelua.fi/palveluntuottajat