Kehitysvammapoliklinikka

Kehitysvammapoliklinikalla tehdään tutkimuksia sekä ohjataan ja neuvotaan kaikissa kehitysvammaisuuteen liittyvissä asioissa. Kehitysvammapoliklinikan asiakkaaksi tullaan tavanomaisesti keskussairaalan siirtona kehitysvammadiagnoosin perusteella. Kehitysvammapoliklinikan henkilökuntana on moniammatillinen työryhmä.

Kehitysvammapoliklinikalle hakeudutaan ottamalla yhteyttä kehitysvammapoliklinikan sosiaalityöntekijään puh 044 797 4964. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan muihin kehitysvammapoliklinikan työryhmän jäseniin. Kehitysvammapoliklinikan palveluja annetaan kehitysvammaisille henkilöille, heidän perheilleen ja muille yhteistyötahoille. Palvelut ovat käyttäjille maksuttomia.

Kehitysvammapoliklinikan työryhmä suunnittelee yhdessä kehitysvammaisen henkilön ja hänen perheensä kanssa hoitoon, varhaiskuntoutukseen, opetukseen, työllistämiseen ja asumiseen liittyviä palveluja poliklinikkakäynnin yhteydessä. Poliklinikkakäynnit toteutetaan päiväkäynteinä. Käynnin perusteella kehitysvammaiselle henkilölle laaditaan kuntoutussuunnitelma ja kehitysvammalain mukainen erityishuolto–ohjelma.

Kuntoutussuunnitelma sisältää suositukset asiakkaan tarvitsemista palveluista, kuten opetuksesta, päivätoiminnoista, asumisesta ja kuntoutuksesta (esim. puhe-, fysio-, ratsastus-, musiikki-, toiminta- ja perheterapiasta). Kuntoutussuunnitelmaa voidaan myös käyttää muita palveluja ja etuuksia haettaessa.

Kehitysvammapoliklinikan työryhmän jäsenet tekevät koti-, päiväkoti-, koulu- ym. käyntejä ohjaten perheitä ja lähityöntekijöitä.
Lisäksi työryhmä toimii yhteistyössä mm. kehitysvammapalvelujen sosiaaliohjaajien ja -työntekijöiden, kehitysvammayksiköiden henkilökunnan ja muiden sidosryhmien kanssa. Työryhmä järjestää myös kysynnän mukaan koulutusta ja konsultaatiota kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työskenteleville.

Kehitysvammapoliklinikan moniammatillisen työryhmän jäsenet ja yhteystiedot:

Puh 044 715 6905   ylilääkäri Tuomo Määttä                                       
Puh 044 797 4964   sosiaalityöntekijä Kaisa Kanniainen                
Puh 044 715 6965   psykologi Laura Flöjt-Leinonen                            
Puh 044 715 6955   puheterapeutti Tiia Kemppainen                          
Puh 050 540 3846   fysioterapeutti Helena Mikkonen                         
Puh 044 797 0518   kuntoutusohjaaja, Miia Heikkinen                        
Puh 044 797 4776   viittomakielen tulkki, Niina Sinokki                         
Puh 044 797 0519   osastosihteeri

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kainuu.fi                 

Kehitysvammapoliklinikan toimipiste
Koivukoskenkatu 14, 3. krs
87100 Kajaani

Vam­mais- ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den ja -oh­jaa­jien lä­hie­si­mies on joh­ta­va so­siaa­li­työn­te­ki­jä ks. Suo­mus­sal­men yh­teys­tie­dot.

Lähetä viesti kehitysvammapoliklinikalle. Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Vies­ti lä­he­te­tään Oma­so­te-pal­ve­lus­sa. Vies­tei­hin vas­ta­taan vii­den (5) ar­ki­päi­vän ku­lues­sa.