Päivittäisen toiminnan välineet, koneet ja laitteet

Määrärahasidonnaisiin ja yksilöllisesti harkittuihin taloudellisiin tukitoimiin ja palveluihin voidaan myöntää avustusta erityistä syistä, mikäli niiden avulla edistetään henkilön omatoimista suoriutumista tai vähennetään huomattavasti muiden palvelujen tarvetta. Korvausta voidaan myöntää niihin laitteisiin, joita henkilö tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi liikkumisessa, viestinnässä tai jokapäiväisessä suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa.

Koneiden ja laitteiden hankintakustannuksista korvataan pääsääntöisesti puolet (50 %). Laitteita, välineitä ja koneita voidaan myös myöntää käyttöön toistaiseksi tai määräajaksi, jolloin huolto- ja korjauskustannuksista vastaa  Kainuun sote ja käyttökustannuksista vastaa asiakas.

Taloudellisia tukitoimia on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun kustannukset ovat syntyneet. Kuntayhtymä voi kohdentaa määrärahoja silloin, kun kysymys on määrärahasidonnaisesta tukitoimesta tai palvelusta. Korvausta haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä tai -ohjaajalta.

Fin­lex: La­ki vam­mai­suu­den pe­rus­teel­la jär­jes­tet­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta ja tu­ki­toi­mis­ta
Kai­nuun so­te yh­ty­mä­hal­li­tus 9.12.2020 § 369 Vam­mais­pal­ve­luiden myön­tä­mis­pe­riaat­teet 1.1.2021 al­kaen.

Kai­nuun so­ten toi­mie­lin­ten ko­kous­ten pöy­tä­kir­joi­hin pää­set klik­kaa­mal­la link­kiä