Puheterapia

Kainuun alueella puheterapeutteja työskentelee perusterveydenhuollossa Kajaanissa, Sotkamossa, Kuhmossa ja Suomussalmella, erikoissairaanhoidossa keskussairaalan eri erikoisaloilla ja kehitysvammapoliklinikalla.
Puheterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaalle hyvä kommunikaatio- ja toimintakyky jokapäiväisessä elämässä. Puheterapeutti ohjaa myös asiakkaiden lähipiiriä toimimaan arjen tilanteissa siten, että asiakkaan vahvuudet saadaan käyttöön ja ongelmien vaikutus toimintakykyyn on mahdollisimman pieni. 
Lisätietoa puheterapiapalveluista Puheterapeuttiliiton sivuilta.

Lasten puheterapia

Puheterapian tarkoituksena on vuorovaikutuksen tukeminen, puheen, kielen, äänen, syömisen ja nielemisen häiriöiden ennaltaehkäiseminen, tutkiminen, ohjaus, seuranta ja terapia. Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia. Tarvittaessa lapsi ohjataan jatkotutkimuksiin. Puheterapia perustuu asiakkaan, perheen ja terapeutin yhteistyöhön. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä esimerkiksi neuvolan, varhaiskasvatuksen, toimintaterapeutin ja lääkärin kanssa. 

Puheterapiakuntoutuksen tavoitteet ja menetelmät valitaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kielellistä kehitystä tuetaan muun muassa erilaisten leikkien, pelien ja tehtävien avulla. Kotiharjoittelu on tärkeä osa puheterapiaa. Puheterapia on maksutonta alle 18-vuotiaille.

Aikuisten puheterapia

Tavallisimpia puheterapiaan ohjautumisen syitä ovat aivoverenkiertohäiriöistä ja aivovammoista aiheutuneet puhehäiriöt, etenevät neurologiset sairaudet (esimerkiksi Parkinsonin tauti tai ALS), nielemisvaikeudet ja äänihäiriöt. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä. Puheterapia sisältää kielelliskognitiivisten toimintojen, puhemotoristen toimintojen, äänen käytön sekä syömis- ja nielemistoimintojen arviointia, kuntoutusta ja ohjausta. Puheterapia voi sisältää ohjausta ja neuvontaa, seurantaluonteisia käyntejä ja/tai tiiviisti toteutettua kuntoutusta asiakkaan tarpeen mukaan. 

Aikuiset ohjautuvat puheterapeutin arvioon pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä. Käynnit toteutetaan joko osastokäynteinä Kainuun keskussairaalassa sairaalajakson aikana tai puheterapeutin vastaanotolla neurologian poliklinikalla. Vastaanotolle asiakkaat kutsutaan kirjeitse tai puhelimitse. Poliklinikkakäynnit ovat maksullisia. Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden akuuttivaiheen kuntoutus toteutetaan vaativan kuntoutuksen osastolla, jossa puheterapeutti toimii osana moniammatillista kuntoutustyöryhmää.

Perusterveydenhuollon puheterapiapalvelut on kohdennettu alle kouluikäisille lapsille. Puheterapeutille tullaan neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Asiakkaat kutsutaan käynnille kirjeitse tai puhelimitse.  Palveluita järjestetään myös ostopalveluna. 

Puheterapiaan tulevat uudet asiakkaat täyttävät etukäteen ensikäynnille esitietokyselyn Omasotessa, katso alta tarkemmat ohjeet.  


Erikoissairaanhoidon lastenpalveluiden puheterapeutin arvioon ohjaudutaan pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä.  Arviointi- ja ohjauspalveluita tarjotaan alle 18-vuotiaille erikoissairaanhoidon piiriin kuuluville vauvoille, lapsille ja nuorille mm. syömisvaikeuksiin ja neurologisiin tai neuropsykiatrisiin pulmiin liittyen. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti Kainuun uudella keskussairaalalla lasten ja nuorten poliklinikalla, tarvittaessa myös kotikäynteinä tai keskussairaalan osastolla, mikäli arvioitava on sairaalajaksolla. Arviointi ja kuntoutuksen suunnittelu toteutetaan yhdessä lapsen lähipiirin kanssa sekä osana moniammatillisia työryhmiä. Asiakkaat kutsutaan polikliinisille käynnille kirjeitse tai puhelimitse ja käynnit ovat alle 18-vuotiaille maksuttomia.


Yhteydenotto

Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä. Puhelinnumero on 044 797 4953. Takaisinsoittojärjestelmä on avoin arkisin ma-pe klo 7.30–16.00, pe 7.30–15.00. Teihin otetaan yhteyttä seuraavaan arkipäivään klo 16.00 mennessä. 

Käyntiosoitteet

Lapset

Kajaani, Paltamo ja Ristijärvi 

Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuollon palvelut
Kainuun keskussairaala, F-rakennus, Lasten ja nuorten poliklinikka, 3. krs, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Sotkamo
Sotkamon terveysasema, Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo

Kuhmo
Kuhmon perhekeskus, Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo

Suomussalmi ja Hyrynsalmi
Suomussalmen terveysasema, Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi


Aikuiset

Neurologian poliklinikka

Kainuun keskussairaala, F-rakennus, 3. krs, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Vaativan kuntoutuksen osasto
Kainuun keskussairaala, F-rakennus, osasto C6, 6. krs, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani


Kehitysvammapoliklinikka
Kainuun keskussairaala, E-rakennus, ovi E2, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

https://sote.kainuu.fi/kehitysvammapoliklinikka


Lisätietoa 

Hyviä nettisivuja ja materiaalia lapsille: 


Tietoa normaalin kielen kehityksen tukemisesta: 
Aivoliitto - Pienen kielipolku 
https://sote.kainuu.fi/sites/sote.kainuu.fi/files/documents/library/2018-08/Aivoliitto_Pienen_kielipolku_WEB.pdf 
Vuorotellen-opas 
https://papunet.net/sites/papunet.net/files/materiaalia/Julkaisut/vuorotellen-opas_2014_netti.pdf
Papunet.fi 
https://papunet.net/tietoa/vuorovaikutus-ja-kommunikointi
MLL.fi
https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/vanhemmuus-ja-kasvatus/lapsen-ja-vanhemman-varhainen-vuorovaikutus/
Tietoa vuorovaikutuksesta ja älylaitteiden käytöstä – MLL.fi 
https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/hyvinvointia-digiajassa/vauvana-ja-taaperona-digiajassa/
Tietoa kaksikielisyydestä
www.hyvakysymys.fi
Tietoa kehityksellisestä kielihäiriöstä  
www.aivoliitto.fi

Tietoa puheen ja kielen kehityksen poikkeavuuksista 
https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/tietoa-lasten-sairauksista/kehitykselliset-poikkeavuudet-ja-oppimisvaikeudet/puheen-ja-kielenkehityksen-poikkeavuudet
Tietoa änkytyksestä
www.ankytys.fi
Tietoa valikoivasta puhumattomuudesta
https://www.valikoivapuhumattomuus.info/   
puheeksi.fi

Tietoa puhevammaisuudesta ja selkokielestä
Papunet.fi 

Papunetin kuvatyökalu
Papunet.fi

Maksuttomia oppimispelejä lapsille
Oppijailo.fi

Muiden kaupunkien puheterapiasivuja:
Oysin foniatrian kokoamia linkkejä  
https://www.ppshp.fi/Toimipaikat/Korva-,nena-ja-kurkkutaudit/Foniatria/Pages/Linkkivinkit.aspx
Jyväskylä
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/kuntoutus/puheterapia/harjoitusmateriaalit
Espoo
https://www.espoo.fi/fi/terveys/terapia-ja-kuntoutus/lasten-puheterapia/puheterapian-harjoitusmateriaalit
Siunsote
https://www.siunsote.fi/puheen-ja-kielen-kehityksen-tukeminen-arjessa
Vantaa
https://www.vantaa.fi/puheterapia katso myös Facebook-sivut


Hyviä nettisivuja aikuisasiakkaille: 

Tietoa puheen ja kielen häiriöistä:
https://www.aivoliitto.fi/aivoverenkiertohairio/sairastumisen-jalkeen/muutokset/kieli-puhehairiot/

https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6t/el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4-aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6n-j%C3%A4lkeen/kielelliset-h%C3%A4iri%C3%B6t-eli-afasiat

https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6t/el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4-aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6n-j%C3%A4lkeen/puhemotorinen-h%C3%A4iri%C3%B6-eli-dysartria

Pelejä ja harjoituksia kotiin:
https://www.aivoliitto.fi/kommunikaatiokeskus/afasia/ohjaus-ja-neuvonta/peleja-ja-harjoituksia-kotiin/
Tietoa vammaisten tulkkauspalveluista puhevammaisuudesta ja selkokielestä
Kela.fi
Selkokielisiä uutisia:
https://selkosanomat.fi/


Tietoa nielemisvaikeuksista 
- Dysfagia.fi
HUOM! uusi linkki: http://dysfagia.fi/mika-on-dysfagia/  

- https://www.aivoliitto.fi/aivoverenkiertohairio/sairastumisen-jalkeen/muutokset/dysfagia/

https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6t/el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4-aivoverenkiertoh%C3%A4iri%C3%B6n-j%C3%A4lkeen/nielemisvaikeus-eli-dysfagia

Tietoa äänihäiriöistä:
HUS:n Foniatrian poliklinikan videomateriaalia ja harjoituksia äänihäiriöpotilaille
https://www.hus.fi/potilaalle/sairaalat-ja-toimipisteet/foniatrian-poliklinikka
Työterveyslaitoksen ääniergonomian tietokortti:
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2017/01/Aaniergonomia.pdf

https://www.voicemassage.fi/


 

 

päivitetty 30.8.2021