Tietosuoja

Tietosuojavastaava

Asiakastietolain mukaan terveydenhuollon organisaatioissa on oltava tietojen käsittelyn lainmukaisuuden seuranta- ja valvontatehtäviä varten nimettynä tietosuojavastaava.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on organisaation erityisasiantuntijana auttaa rekisterinpitäjää saavuttamaan hyvän henkilötietojen käsittelytavan ja mahdollisten erityislakien edellyttämä korkea tietosuojan taso, jonka avulla voidaan rakentaa ja säilyttää luottamus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välille.

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista lainvastaiselta, ohjeiden vastaiselta tai henkilöä vahingoittavalta käytöltä ja käsittelemiseltä.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

sähköposti: tietosuojavastaava@kainuu.fi
puh. 044 797 0165
 

Yhteydenotot pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostitse. Puhelimitse tapahtuvissa yhteydenotoissa toivotaan soittopyynnön jättämistä tietosuojavastaavan puhelinvastaajaan, mikäli häntä ei tavoiteta. Yhteydenottopyynnöissä on hyvä yleisellä tasolla kuvata, minkälaisista asioista halutaan neuvoja ja opastusta. Mitään yksityiskohtaisia luottamuksellisia tietoja ei tule viesteihin sisällyttää.

Potilas- ja asiakastietorekisterin lokitietopyyntö

Kainuun sotessa tallennetaan lokitietoja kaikesta potilastietojen ja asiakastietojen käsittelystä. Sinulla on oikeus saada tieto siitä, kuka tai ketkä ovat käsitelleet potilas- tai asiakastietojasi. Voit tehdä pyynnön vapaamuotoisesti tai käyttölokin tietopyyntö-lomakkeella. Vapaamuotoisessa pyynnössä tarvittavat tiedot ovat nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja ajanjakso, jolta lokitietoja pyydetään. Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. Myös vapaamuotoinen pyyntö tulee toimittaa allekirjoitettuna.

Lokitietopyyntö käsitellään tietopyyntönä eikä sen johdosta laadita erillisiä selvityksiä.

Potilas- ja asiakastietorekisterin selvityspyyntö

Jos huomaat käyttölokitiedot saatuasi, että asiakastietojasi on käytetty tai luovutettu ilman riittäviä perusteita, tai sinulla on muu syy, voit pyytää asiasta selvityksen joko vapaamuotoisesti tai selvityspyyntö-lomakkeella. Selvityspyyntöön annetaan kirjallinen vastaus.

Pyynnöstä on käytävä ilmi:

•potilaan henkilö- ja yhteystiedot

•väärinkäytön ajankohta

•miten epäily syntyi (tietojen ilmaiseminen tai hyväksikäyttö)

•epäilty käyttäjä tai tekijä

•minkälaisista tiedoista on kyse tai mihin tietojärjestelmään epäilyt viittaavat

•muut mahdolliset lisätiedot.

Kirjalliset allekirjoitetut selvityspyynnöt lähetetään osoitteeseen:

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Potilaskertomusarkiston kirjaamo
Sotkamontie 13
87300 Kajaani

Oikeus lokitietoihin

Oikeus lokitietoihin on pääsääntöisesti henkilökohtainen. Potilaan lisäksi alaikäisen huoltaja tai potilaan laillinen edustaja voi tehdä lokitieto- tai lokiselvityspyynnön. Puolesta asioijan on todistettava oikeutensa tiedonsaantiin. Oikeus lokitietoihin voidaan evätä, jos tiedossa on, että tietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle, hoidolle tai jonkun muun oikeuksille.