Asiakasmaksut

Terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 1201/2020) ja asetukseen (asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9.10.1992/912).

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus vahvistaa asiakasmaksut pääsääntöisesti kahden vuoden välein.

Kainuun soten asiakasmaksut v. 2022 on vahvistettu 15.12.2021. Päivitetty ohje Kainuun soten asiakasmaksuista 1.9.2022 alkaen on vahvistettu 25.8.2022

Asia­kas­mak­su­la­ki tu­li voi­maan 1.1.2000 ja si­tä on muu­tet­tu 1.1.2002 si­ten, et­tä pal­ve­lun käyt­tä­jän suo­rit­ta­mil­le asia­kas­mak­suil­le on sää­det­ty vuo­tui­nen enim­mäis­mää­rä mak­su­kat­to. Mak­su­kat­to ajalla 1.7.-31.12.2021 on 683 € ja 1.1.2022 al­kaen 692 €. Ker­ty­nei­den mak­su­jen mää­rän sel­vit­tä­mi­nen on pal­ve­lun käyt­tä­jän vas­tuul­la, mut­ta hen­ki­lö­kun­ta avus­taa pal­ve­lun­käyt­tä­jää tar­vit­taes­sa mak­su­ka­ton seu­ran­nas­sa ja va­paa­kor­tin pyy­tä­mi­ses­sä. Lue lisää maksukatosta ja vapaakortista.

 

Perusterveydenhuollon lääkärimaksuihin sekä maksuttomiin palveluihin muutoksia 1.7 2021 alkaen. Lue lisää tiedotteesta: