Maksukatto ja vapaakortti

Kainuun alueen maksukattoasiat hoidetaan Kainuun soten talouspalveluissa.
Soittoaika ma-pe klo 9.00-11.00, Eija Kolehmainen, Kehräämöntie 5, puh. 044 797 4011 tai Katja Pitkänen, Kehräämöntie 5, puh. 044 767 8049 tai sähköpostitse maksukatot@kainuu.fi. 

Maksukatto

Asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.1.2000 ja sitä on muutettu 1.1.2002 siten, että palvelun käyttäjän suorittamille asiakasmaksuille on säädetty vuotuinen enimmäismäärä maksukatto. Maksukaton suuruus vuonna 2021 on 683 € ja 1.1.2022 alkaen 692 €. Kertyneiden maksujen määrän selvittäminen on palvelun käyttäjän vastuulla, mutta henkilökunta avustaa palvelunkäyttäjää tarvittaessa maksukaton seurannassa ja vapaakortin pyytämisessä.

Maksetut laskut ja kuitit on säilytettävä 

Maksujen kertymistä seurataan asiakasmaksukortilla, johon maksukattoon sisältyvät maksut voidaan merkitä. Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäisten lasten maksut huoltajien valinnan mukaan toisen huoltajan euromäärää laskettaessa.

Maksukattoon kuuluvat maksut voidaan ottaa huomioon myös tietojärjestelmistä saatavan tiedon perusteella, mikäli palvelunkäyttäjältä ei saada kuittia maksetusta laskusta. Tässä tapauksessa korttiin merkitään mistä tieto on saatu sekä tarvittavat tiedot maksun tarkistamiseksi. 

Tarvittaessa palvelunkäyttäjän asiakasmaksukattoon sisältyviä tietoja tarkistetaan muilta palveluntuottajilta.

Maksukaton kertymäkausi

Vuonna 2021 kaikkien palvelujen käyttäjien kertymäkausi on 1.1. - 31.12.2021 ja vuonna 2022 kertymäkausi on 1.1. - 31.12.2022.

1.1.2001 kertymäkausi muuttui 12 kuukaudesta kalenterivuodeksi.  Vanhentumisaika vuosien 2001 – 2015 maksuista on yksi kalenterivuosi, ja vuoden 2000 maksuista 10 vuotta.


Terveydenhuollon «maksukatto»

26 a § (23.12.1999/1309) 


Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a §:ssä tarkoitetun maksukaton kertymistä laskettaessa ei oteta huomioon:

1) maksuja, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain (608/1948), maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981), sotilasvammalain (404/1948), liikennevakuutuslain (279/1959), potilasvahinkolain (585/1986) tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta hoidosta;

2) maksuja, joiden suorittamiseen palvelun käyttäjälle on myönnetty toimeentulotukea;

3) edellä 24 §:ssä tarkoitetulta perittyjä maksuja.

Edellä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuista palveluista voidaan periä asetuksella säädetty maksu vaikka palvelun käyttäjän suorittamien maksujen määrä ylittää maksukatolle säädetyn rajan.

Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa vuonna 2021 periä enintään 22,50 € hoitopäivältä ja 1.1.2022 alkaen 22,80 € hoitopäivältä.

26 b § (23.12.1999/1309) 

Maksujen seuranta

Palvelun käyttäjän tulee osoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a §:ssä tarkoitetun maksukaton ylittyminen. Maksujen seuraamiseksi palvelun käyttäjälle tulee antaa vapaakortti. Maksukaton ylittymisen jälkeen tulee palvelun käyttäjälle antaa tarvittaessa todistus siitä. Todistuksen voi antaa sellainen kunnan tai kuntayhtymän toimintayksikkö, jossa annetaan maksukaton piirissä olevia palveluja. Todistuksen saamiseksi palvelun käyttäjän on tarvittaessa esitettävä alkuperäiset tositteet hänen itsensä tai hänen huollettavinaan olevien alaikäisten lasten saamista palveluista suoritetuista maksuista.

Terveyskeskus voi pitää rekisteriä palvelun käyttäjän suorittamista asiakasmaksuista maksukaton saavuttamisen seuraamiseksi. Rekisteriin saa merkitä vain palvelun käyttäjän tunnistetiedot, hoitopaikat sekä määrätyt ja suoritetut maksut.