Asiakirjojen tilaaminen

Asiakirjojen tilaaminen

 

Asiakas/potilastietojen kopioiden pyytäminen ja toimittaminen tapahtuu potilaskertomusarkiston kirjaamosta. Asiakirjoja toimitetaan kirjallisen, allekirjoitetun pyynnön perusteella. Potilas- ja asiakasasiakirjapyyntöjä ei voi tehdä sähköpostilla. Hallinnon asiakirjakopiot pyydetään hallinnon kirjaamosta. Henkilöstöasioihin liittyvät asiakirjakopiot pyydetään henkilöstöyksiköstä.

Asia­kir­ja­ti­lauk­set ja EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mu­kai­set tar­kas­tus­pyyn­nöt lä­he­te­tään kir­jal­li­ses­ti po­ti­laan/asiak­kaan al­le­kir­joi­tuk­sel­la tai sähköisesti. Va­paa­muo­toi­ses­sa asia­kir­ja­ti­lauk­ses­sa on ol­ta­va seu­raa­vat tie­dot:

  • po­ti­laan/asiak­kaan ni­mi ja hen­ki­lö­tun­nus
  • mi­tä po­ti­las/asia­kas­tie­to­ja ha­lu­taan
  • osoi­te, jo­hon ko­piot toi­mi­te­taan
  • pu­he­lin­nu­me­ro
  • al­le­kir­joi­tus ja päi­väys

Sähköistä pyyntöä varten tulee ensin rekisteröityä Suomi.fi-viestit -palvelun käyttäjäksi verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla osoitteessa: https://suomi.fi/viestit.

Suomi.fi-viestit -palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen jälkeen täytetään sähköinen potilas/asiakaskertomuskopioiden pyyntölomake tai potilas/asiakastietojen tarkastuspyyntölomake Kainuun soten potilaskertomusarkiston kirjaamon käsiteltäväksi.

Lähiomaisen oikeus tietoihin

Potilaan/asiakkaan lähiomaiset tai muut läheiset eivät pääsääntöisesti ole oikeutettuja omaisensa asiakirjoihin. Tietoja voidaan luovuttaa heille vain potilaan/asiakkaan kirjallisella suostumuksella. Ellei potilas/asiakas pysty sairautensa tai tilansa vuoksi antamaan lupaa, potilastietoja voidaan antaa vain lähiomaiselle, jollei ole syytä olettaa, että potilas näin kieltäisi menettelemästä. Asian hoitamisen kannalta vain välttämättömät tiedot voidaan antaa. Pyynnössä on aina mainittava tietojen käyttötarkoitus.

Lähiomaisia ovat potilaslakiin liittyvän hallituksen esityksen (HE 185/1991) mukaisesti aviopuoliso, lapset, vanhemmat ja sisarukset. Muu läheinen voi olla potilaan avopuoliso, muu potilaan kanssa pysyvästi asuva henkilö tai läheinen ystävä. Tietojen saaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Tietoja voi tilata oheisella toista henkilöä koskeva tietopyyntö lomakkeella.

 

Vainajan tietojen luovuttaminen

Potilaslain 13 § 3 momentin 5 kohdan mukaan kuolleen henkilön elinaikaisia potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä laajuudessa kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Pyynnössä on aina mainittava tietojen käyttötarkoitus. Tietoja voi tilata oheisella pyyntö vainajan tietojen luovuttamisesta lomakkeella. Tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena peritään maksu seuraavasti:
- ensimmäiseltä sivulta 6,65 e (sis. alv 24 %)
- kultakin seuraavalta sivulta 0,12 e (sis. alv 24 %)

Asiakirjoista perittävät maksut