Kajaani, Yleislääketieteen poliklinikka (ylepkl)

Oh­jeis­tus kun­ta­lai­sil­le ter­vey­sa­se­mal­la asioin­tiin pan­de­mian ai­ka­na

Chat-pal­ve­lu
Ter­vey­sa­se­mat pal­ve­le­vat myös cha­tis­sä, jon­ka kaut­ta yh­tey­de­not­to ter­vey­sa­se­mal­le on no­peaa ja help­poa. Chat-pal­ve­lu on avoin­na ter­vey­sa­se­mien au­kio­loai­koi­na. Chat-vies­tii­si vas­taa ter­vey­sa­se­man sai­raan­hoi­ta­ja tai kan­san­ter­veys­hoi­ta­ja. Cha­tin kaut­ta voit saa­da neu­von­taa ja oh­jaus­ta, ky­syä lääk­kei­siin ja hoi­don seu­ran­taan liit­ty­vis­tä asiois­ta se­kä la­bo­ra­to­rio­tu­lok­sis­ta. Pal­ve­lun käyt­tö on mak­su­ton­ta, mut­ta se vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la, mo­bii­li­var­men­teel­la tai var­men­ne­kor­til­la. Chat-pal­ve­luun (Lin­kin kaut­ta pää­set kir­jau­tu­mi­sen jäl­keen suo­raan Oma­so­ten chat-pal­ve­lun si­vul­le. Jos et ole aiemmin käyttänyt Omasotea, ohjelma vaatii ensin rekisteröitymisen, jonka jälkeen löydät chatin valikosta kohdasta Terveysasemien Chat)

Kajaanin yleislääketieteen poliklinikan (ylepkl) aukioloajat 
Si­sään­käyn­ti pääo­ves­ta F1. Ti­lat ovat pääau­lan oi­keal­la puo­lel­la. Tiloissa on oma odo­tu­sau­la. 
Yleislääketieteen poliklinikan toiminta perustuu ajanvaraukseen. Lääkärin, sairaanhoitajan tai kansanterveyshoitajan vastaanottoaikaa tarvitsevia asiakkaita pyydetään ottamaan etukäteen puhelimitse yhteyttä yleislääketieteen poliklinikalle.

  • ma–to klo 8–16
  • pe, juhlapyhien aatto sekä 23.12. ja juhannusaattoa edeltävä päivä klo 8–15
  • la–su sekä juhlapyhinä, jouluaattona ja juhannusaattona suljettu. 

Kiireellinen päivystys Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Puolikiireelliset (subakuutit) päivystysasiat hoidetaan yleislääketieteen poliklinikalla. 

Soitto-ohjeet 
Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä, johon voit soittaa ma-to klo 7.30-16.00 ja pe klo 7.30-15.00. 
Kuuntele puhelimesta kuuluva nauhoite ja toimi annettujen ohjeiden mukaan. Hoitaja soittaa sinulle samana päivänä takaisin tuntemattomasta numerosta. Sinun ei tarvitse soittaa useampaa kertaa hoitajalle, koska soittotietosi tallentuvat järjestelmään. Kansanterveyshoitajien takaisinsoitot kolmen työpäivän aikana.

Va­lit­se aluk­si ter­vey­sa­se­ma, jol­la ha­luat asioi­da. 

Seu­raa­vak­si va­lit­se asioin­nin syy: 

1 Ajan­va­raus ja hoi­don­tar­peen ar­vioin­ti (sai­raan­hoi­ta­jat)
2 Pit­käai­kais­sai­rauk­sien hoi­to (kan­san­ter­veys­hoi­ta­jat)
3 Re­sep­tien uu­si­mi­nen (ter­veys­kes­ku­sa­vus­ta­jat)
4 Ajan pe­ru­mi­nen (käy­tös­sä ai­noas­taan Ka­jaa­nis­sa ja Vuo­li­joel­la)

Asiakasmaksut 
Lomakkeet
Ter­vey­sa­se­man vaih­ta­mi­nen 

Yleislääketieteen poliklinikan sairaanhoitaja (takaisinsoitto saman päivän aikana): 
Hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja ajanvaraus
puh. 08 6156 7207 
Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinpäivystys Kainuun keskussairaalassa (Päivystysapu)
Lan­ka­pu­he­li­mes­ta numeroon
puh. 116 117
puh. 08 6156 6000
omasote.kainuu.fi
Palvelun kautta voi mm. lähettää viestejä ja kysymyksiä sosiaali-
ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä uusia sähköisen lääkemääräyksen.
 
Terveyskeskusavustajat
- re­sep­tien uu­sin­ta, neu­von­ta
puh. 08 6156 7207 
Reseptit ja uusiminen
Ylepolilla uusitaan vain pääsääntöisesti ylepolilla sairautensa
vuoksi hoidossa olevien potilaiden reseptit. Pääasiassa keskushermoston kautta
vaikuttavia lääkkeitä (esim. unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet ja vahvat kipu-
lääkkeet) uusitaan lääketieteellisin perustein voimassa olevan hoitosuunnitelman 
mukaisesti. Sähköisten reseptien uusimispyynnön voi lähettää verkossa
Omakanta -palvelussa www.kanta.fi/omakanta tai
Omasote -palvelussa omasote.kainuu.fi
puh. 08 6156 7207 

 

Faksi puh. 08 718 0018
Hoitotarvikejakelu   
Kansanterveyshoitajat
Ta­kai­sin­soi­tot kol­men työ­päi­vän ai­ka­na.
 
Keskusta (Pohjolankatu, parittomat - Kajaaninjoki), Onnela, Asemanseutu
Eevariitta Poroila
puh. 08 6156 7803
 
Keskusta (Pohjolankatu, parilliset), Yläkaupunki: 
Sari Mikkonen-Paasi
puh. 08 6156 7234
 
Purola-Puistola, Tihisenniemi, Kettukallio, Armeijanlaakso, Tulliniemi
(Sissikadun ja Tihisenniemen välinen alue):
Eevi Niskanen

puh. 08 6156 7236

Lohtaja, Kätönlahti:
Päivi Mustonen
puh. 08 6156 7334
Pikku-Kettu, Huuhkajanvaara, Syväoja, Hevossuo, Teerisuo, Sarvivaara,
Mainua, Lehtovaara, Hatulanmäki, Halla-aho, Lahnasjärvi, Maasto,
Koutaniemi, Parkinniemi, Vuoreslahti
Eija Kemppainen
puh. 08 6156 7221
Kuurna, Kättö: 
Arja Murtomäki
puh. 08 6156 7813
Teppana, Karolineburg, Kuurnanranta
(Kuurnantie ja joen väli):    
Ari Kurkinen
puh. 08 6156 7835
Kuu­san­mä­ki, Pöl­ly­vaa­ra, Na­ker­ta­ja, Su­van­to­la, Jo­ki­var­si,  
Kon­tio­saa­ri, Het­teen­mä­ki, Pal­ta­nie­mi:
Kaisa-Mari Paulomäki
puh. 08 6156 7306

 
Jormua, Kuluntalahti, Takkaranta, Salmijärvi,
Hannusranta, Kirkkoaho, Komiaho, Vainio, Heinisuo: 
Katja Juntunen
puh. 08 6156 7349

 
Kylmä, Soidinsuo, Laajankankaankatu (parilliset), Rinnekatu (parittomat):
Rita Meklin

puh. 08 6156 7607

Leh­ti­kan­gas, Ra­ja­var­tios­to, Va­ris­kan­gas, (pikkulinnut), Rinnekatu (parilliset): 
Minna Lokka
puh. 08 6156 7618
 

Palokangas, Hoikankangas, Variskangas (isot linnut), Laajankangas,
Koulukuja, Tornikuja, Tornitie, Petäisenniska
Maria Räihä


puh. 08 6156 7512
 

Työttömien, omais- ja perhehoitajien terveystarkastukset,
ajokorttitarkastukset yli 70-vuotiaille
(ei takaisinsoittoa)
Ulla Pöllänen
Suvi Mustonen
puh. 044 4253 270
puh. 040 6363 587

Muistikoordinaattori
- muistisairauden diagnosoinnin ja hoidon aloituksen jälkeinen seuranta

puh. 044 723 0024

Yksikön hallinto:  

Tu­lo­syk­si­kön pääl­lik­kö Pia Kemppainen 

puh. 044 710 1604

Apu­lai­sy­li­lää­kä­ri  Lea Käsmä-Ronkainen (ajalla 1.9.2020-28.2.2021) puh. 044 797 0655