Hyrynsalmen terveysaseman vastaanotto

Koronainfo

Terveysaseman aukioloajat 

Kesäajan muutokset ja toiminnan rajaukset: 
Vastaanotto on suljettu pe 11.6.2021 klo 11-15. 
Vastaanotto on suljettu ajalla 21.6.-18.7.2021. Ota yhteys Suomussalmen vastaanotolle

ma–to klo 8–16, pe, juhlapyhien aatto sekä 23.12. ja juhannusaattoa edeltävä päivä klo 8–15. 
la-su sekä juhlapyhinä, jouluaattona ja juhannusaattona suljettu. 
Päivystys Suomussalmella la-su, juhlapyhinä sekä jouluaattona ja juhannusaattona  
klo 9–17 p. 08 6156 6200. (viikonloppuvastaanotto on suljettuna ajalla 1.6.-31.8.2021) Muina aikoina päivystys Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä

Soitto-ohjeet 
Käy­tös­sä on ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä, jo­hon voit soit­taa ma-to klo 7.30-16.00 ja pe klo 7.30-15.00. 
Kuun­te­le pu­he­li­mes­ta kuu­lu­va nau­hoi­te ja toi­mi an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaan. Hoi­ta­ja soit­taa si­nul­le sa­ma­na päi­vä­nä ta­kai­sin tun­te­mat­to­mas­ta nu­me­ros­ta. Si­nun ei tar­vit­se soit­taa useam­paa ker­taa hoi­ta­jal­le, kos­ka soit­to­tie­to­si tal­len­tu­vat jär­jes­tel­mään. Kan­san­ter­veys­hoi­ta­jien ta­kai­sin­soi­tot kol­men työ­päi­vän ai­ka­na.

Valitse aluksi terveysasema, jolla haluat asioida.  

Seuraavaksi valitse asioinnin syy: 

1 Ajan­va­raus ja hoi­don­tar­peen ar­vioin­ti (sairaanhoitajat)
2 Pit­käai­kais­sai­rauk­sien hoi­to (kansanterveyshoitajat)
3 Re­sep­tien uu­si­mi­nen (terveyskeskusavustajat)
4 Ajan pe­ru­mi­nen (käy­tös­sä ai­noas­taan Ka­jaa­nis­sa ja Vuo­li­joel­la)

Asiakasmaksut 
Lomakkeet
Ter­vey­sa­se­man vaih­ta­mi­nen 
 

Terveysaseman sairaanhoitaja (takaisinsoitto saman päivän aikana): 
Hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja ajanvaraus.

Vastaanotolle saavutaan vain erillisen yhteydenoton ja ajanvarauksen perusteella.

puh. 08 6156 6200
Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinpäivystys Kainuun keskussairaalassa (Päivystysapu) puh. 116 117
omasote.kainuu.fi
Palvelun kautta voi mm. lähettää viestejä ja kysymyksiä sosiaali-
ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä uusia sähköisen lääkemääräyksen.

 

Terveyskeskusavustajat
- ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14
- reseptien uusinta, neuvonta
puh. 08 6156 6200
Re­sep­tit ja uu­si­mi­nen
Ter­vey­sa­se­mal­la uu­si­taan vain pää­sään­töi­ses­ti ter­vey­sa­se­mal­la sai­rau­ten­sa
vuok­si hoi­dos­sa ole­vien po­ti­lai­den re­sep­tit. Pääa­sias­sa kes­kus­her­mos­ton kaut­ta
vai­kut­ta­via lääk­kei­tä (esim. uni­lääk­keet, rau­hoit­ta­vat lääk­keet ja vah­vat ki­pu-
lääk­keet) uu­si­taan lää­ke­tie­teel­li­sin pe­rus­tein voi­mas­sa ole­van hoi­to­suun­ni­tel­man 
mu­kai­ses­ti. Säh­köis­ten re­sep­tien uu­si­mis­pyyn­nön voi lä­het­tää ver­kos­sa
Oma­kan­ta -pal­ve­lus­sa www.kan­ta.fi/oma­kan­ta tai
Oma­so­te -pal­ve­lus­sa oma­so­te.kai­nuu.fi
puh. 08 6156 6200
Faksi puh. 08 718 0062
Hoitotarvikejakelu  
Kansanterveyshoitajat
(Soitettaessa numeroon, tulee tehdä valinta 2. Pitkäaikaissairauksien hoito.
Takaisinsoitot kolmen työpäivän aikana.):

Johanna Juntunen, Ulla-Maija Valjakka-Lavikainen 
puh. 08 6156 6200
 
Työttömien terveystarkastukset:
Sanna Kaulanen

puh. 044 797 4794

Yksikön hallinto:   
Tulosyksikön päällikkö Satu Luokkanen  puh. 040 671 9042 
Apulaisylilääkäri Pertti Pasanen  puh. 040 671 9044