Koronainfo

 (sivun tiedot päivitetty 20.1.2022) 

Al­tis­tu­nut tai sai­ras­tu­nut ko­ro­naan? Mil­loin tes­tei­hin tai pi­tää­kö jää­dä ko­tiin odot­ta­maan?

Päivitettyjä ohjeita (14.1.2022)

Terveysturvallisuuteen sekä kokoontumisrajoituksiin ja tilojen käyttöön liittyviä ohjeita

Koronatestauksen yhteystiedot

Ha­keu­du CO­VID19-tes­tiin, mi­kä­li epäi­let al­tis­tu­nee­si ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tai si­nul­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta.

Ko­ti­tes­tien käyt­töä suo­si­tel­laan. Mi­kä­li tes­ti on po­si­tii­vi­nen, tu­los tu­lee var­mis­taa vi­ral­li­sel­la PCR-tes­til­lä.

Koronatestaus Kainuussa

Hakeudu COVID19-testiin, mikäli epäilet altistuneesi koronavirukselle tai sinulla on koronavirusinfektioon sopivia oireita.

Kotitestien käyttöä suositellaan. Mikäli testi on positiivinen, tulos tulee varmistaa virallisella PCR-testillä.

 • Ajanvaraus Oma­so­te-pal­ve­lus­ta oma­so­te.kai­nuu.fi (https://oma­so­te.kai­nuu.fi/)  tai soit­ta­mal­la 040 165 0020 (nu­me­ros­sa vain ajan­va­raus; käy­tös­sä on ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu)
 • Testauspisteet Kai­nuun kun­nis­sa ter­vey­sa­se­mien au­kio­loai­koi­na tai KAIK­KI­NA PÄI­VI­NÄ KAKS:n tes­taus­pis­tee­sessö (Sot­ka­mon­tie 13)

Ko­ro­na­tes­tauk­sen yh­teys­tie­dot Kai­nuus­sa Kai­nuun so­ten toi­mi­pis­teis­sä suo­ri­tet­ta­va CO­VID-19 ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on po­ti­laal­le mak­su­ton.

 • Pe­rus­me­net­te­ly­nä on, et­tä tes­tat­ta­va suo­jau­tuu mas­kil­la tes­ti­mat­koil­la ja py­syy ko­to­na ka­ran­tee­nin omai­ses­ti, kun­nes tes­ti­tu­los val­mis­tuu.
 • Lä­hi­pii­riin kuu­lu­vat oi­reet­to­mat hen­ki­löt ei­vät ole ra­joi­tus­toi­mien pii­ris­sä, mut­ta voi­vat tar­vit­taes­sa oma­toi­mi­ses­ti ol­la eros­sa muis­ta.

Kainuussa kolmansia eli rokotusten tehosteannoksia annetaan

 • voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta.
 • 60 vuotta täyttäneille ja yli 18-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta.
 • Muille 18 - 60 -vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

Nel­jäs ro­ko­tean­nos voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le yli 12-vuotiaille 3 - 4 kk kol­man­nes­ta ro­kot­tees­ta.

Rokotuksiin ajanvarauksella tai ilman

Osassa kuntien rokotuspisteitä on ajanvarausmahdollisuus.  Ajat varataan Omasote-verkkopalvelusta (omasote.kainuu.fi).

Jos joudut perumaan rokoteajan, peru aika Omasotepalvelusta.

Jos Sinulla on kysymyksiä koronarokotuksiin liittyen - lue ensin tämän sivun ohjeet sekä vastaukset yleisimpiin kysymyksiin: UKK eli Usein Kysyttyä Koronarokotuksista

Rokotetietoa vieraskielisille - Information on foreign languages

Yleistietoa koronasta sekä rokotuksista englanniksi sekä käännöksiä rokotejärjestelyistä löytyy englanninkielisiltä verkkosivuiltamme.

Rokotuspisteet ja rokotusajat

Lisätietoja

Avoimet koronarokotepisteet 

HYRYNSALMI, terveysasemalla, Kiviöntie 11
19.1. klo 8 - 16 ilman ajanvarausta aikuiset
25.1. klo 8 - 16 ilman ajanvarausta
5-11 vuotiaat lapset (ajanvarauksella)

KAJAANI

Prisma, Kajaani
18.1. klo  8.30-11.30 ajanvarauksella,
12.00 – 18.30 ilman ajanvarausta

19.1.-20.1 klo  8.30-11.30 ajanvarauksella,
12.00 – 18.30 ilman ajanvarausta

21.1. klo 8.30-11.30 ajanvarauksella,
12.00-14.30 ilman ajanvarausta

22.1. klo 10-14.30 ilman ajanvarausta

24.1. klo 8.30-11.30 ajanvarauksella,
12.00-15.30 ilman ajanvarausta

25.1-27.1.. klo  8.30-11.30 ajanvarauksella,
12.00 – 18.30 ilman ajanvarausta

28.1. klo 8.30-11.30 ajanvarauksella,
12.00-14.30 ilman ajanvarausta

29.1. klo 10-14.30 ilman ajanvarausta

Kaukametsän opisto, Koskikatu 4B (ilman ajanvarausta)

19.1. klo 8.30 -17.30
20.1. klo 8.30 - 15.30
21.1. klo 8.30 - 14.30
24.1. klo 8.30 -15.30
25.-26.1.1. klo 8.30 -17.30
27.1. klo 8.30 - 15.30
28.1. klo 8.30 - 14.30

Kaukametsän opisto, 5-11 vuotiaat lapset (ajanvarauksella)

Komiaho, Kisatie 30 SULJETTU

 

KUHMO (Oppimiskeskus)

19.-20.1. klo 8.30 - 11.00 ajanvarauksella,
klo 12 - 15.30 ilman ajanvarausta

22.1. klo 10-15 ilman ajanvarausta

24. -25.1. klo 8.30 - 11 ajanvarauksella,
12 - 15.30 ilman ajanvarausta

26.1. klo 8.30 - 11 ajanvarauksella

27.1. klo 8.30 - 11 ajanvarauksella,
12 - 15.30 ilman ajanvarausta

5-11 vuotiaat lapset ajanvarauksella 20.1. Kuhmon neuvolassa

PALTAMO, neuvola

20.1. ajanvarauksella klo 9 - 11.30,
ilman ajanvarausta klo 12.30 - 15.30

22.1. ajanvarauksella klo 10 - 14,
ilman ajanvarausta klo 14 - 15.30

27.1. ajanvarauksella klo 9 - 11.30,
ilman ajanvarausta klo 12.30 - 15.30

29.1. ajanvarauksella klo 10 - 14,
ilman ajanvarausta klo 14 - 15.30

5-11 vuotiaat lapset (ajanvarauksella)

RISTIJÄRVI, neuvola

Ti 25.1. ajanvarauksella klo 9 - 11.30,
ilman ajanvarausta klo 12.30 – 15

5-11 vuotiaat lapset (ajanvarauksella)

SOTKAMO

19.-20.1. klo 8.30 - 11.00 ajanvarauksella ja
12 - 15.30 ilman ajanvarausta

21.1. klo 8.30 - 11.00 ajanvarauksella ja
12 - 14.00 ilman ajanvarausta

22.1. klo 9 - 15 ilman ajanvarausta

24.1.-27.1. klo 8.30 - 11 ajanvarauksella ja
12 - 15.30 ilman ajanvarausta

29.1. klo 9 - 15 ilman ajanvarausta

 5-11 vuotiaat lapset (ajanvarauksella)

SUOMUSSALMI

21.-22.1 klo  8.15 - 11.15 ajanvarauksella,
klo 12 - 18 ilman ajanvarausta

25.-26.1. klo 8.15 - 11.15 ajanvarauksella
klo 12 - 15.30 ilman ajanvarausta

28.1. 8.15 - 11.15 ajanvarauksella
klo 12 - 15.30 ilman ajanvarausta

5-11 vuotiaat lapset (ajanvarauksella omasoten kautta)

 

Kolmas rokoteannos:

 • voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille

 • kaikille 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille. 

Koronarokotus yli 60-vuo­tiail­le ja yli 18 vuotiaille ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le, kun toi­ses­ta an­nok­ses­ta on ku­lu­nut 3 - 4 kuu­kaut­ta. Muil­le 18 - 60 -vuo­tiail­le kol­mat­ta an­nos­ta suo­si­tel­laan 4 kk toi­sen an­nok­sen jäl­keen. Voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le toi­sen ja kol­man­nen ro­kot­teen an­nos­vä­lik­si suo­si­tel­laan kah­ta kuu­kaut­ta.

Valmisteena käytetään ensisijaisesti samaa rokotetta kuin toisessa annoksessa. Täydentävät rokotusannokset Kainuussa saa sekä kuntien rokotuspisteillä että avoimissa pop up-pisteissä. Kolmannen rokotuksen saajia pyydetään esittämään rokotuspisteellä KELA-kortti.

 

Neljäs rokoteannos:

Neljäs rokote voimakkaasti immuunipuutteisille 3-4 kk kolmannesta rokotteesta

Myös maksuton influenssarokotus riskiryhmille saatavilla.

 

Kun tulet rokotukseen

Ota mukaasi (viivakoodillinen) henkilötodistus, ajokortti tai KELA-kortti rokotustietojen kirjaamisen nopeuttamiseksi.
 

Käytä kasvomaskia ja pukeudu siten, että olkavarsi on helposti paljastettavissa.

Huolehdi, että saat toisen rokoteannoksen määräajan kuluttua. Riskiryhmille aika varataan samalla myös tehosterokotukseen.
 

Jatka ohjeiden mukaisia suojatoimia (kasvomaskit, käsidesi, turvavälit)!

THLn oh­jeis­tuk­sen mu­kaan toi­nen ro­ko­tean­nos voi­daan ot­taa kun on ku­lu­nut vä­hin­tään kuu­si viik­koa en­sim­mäi­ses­tä ro­kot­tees­ta. Toi­sen ro­ko­tean­nok­sen voi ha­kea kun­tien avoimista ro­ko­tus­pis­teis­tä.
 

Huom! Alaikäinen rokotteen saaja

 • Alaikäinen voi päättää itse rokotteen ottamisesta, jos rokottaja arvioi nuoren olevan riittävän kypsä tekemään päätöksen.

 • Jos nuori ei halua tai ei ole kykenevä päättämään itse rokotuksestaan, rokottamiseen suostumus kysytään huoltajilta. Huoltajilta suostumus tarvitaan kirjallisena, jonka voi antaa suostumuslomakkeella. tulee täyttää ja ottaa se tulostettuna mukaan rokotukseen. Jos nuorella on useampi kuin yksi huoltaja, tarvitaan suostumus rokottamiseen kaikilta huoltajilta.

Huoltajan suostumus koronarokotukselle (paperiversiona käytettäväksi)

 

Käytettävät rokotteet

Suomessa on tällä hetkellä käytössä kaksi koronavirusrokotevalmistetta

 • mRNA-rokotteet (Pfizer-Biontechin ja Modernan valmisteet)

Kaikki Suomessa käytössä olevat koronarokotteet vaativat kaksi rokoteannosta. Annosväli on vähintään kuusi viikkoa.

Lisätietoja koronarokotteista 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.

 

 

Rokotuspisteillä annetaan myös riskiryhmien maksuttomat influenssarokotteet tai muiden asiakkaiden itse apteekista noutamat  influenssa- tai pneumokokkirokotteet 


HUOM! Rokotepaikoilla ei anneta rokote- tai muuta terveysneuvontaa
tai ajanvarauksia.

Avoimissa rokotuspisteissä voi joutua jonottamaan etenkin ensimmäisinä päivinä rokotussuositusten muuttuessa.

Rokotuspisteet: 5-11 v lap­set ajanvarauksella 

 • Kajaanissa Kaukametsän opistolla

 • Paltamon neuvolassa 
   
 • Ristijärven neuvolassa  
 • Kuhmon Oppimiskeskuksella /Tuupalan koululla (päivästä riippuen)

 • Hyrynsalmen, Sotkamon ja Suomussalmen terveysasemalla  

Ajanvaraus Omasoten kautta

 • Alai­käi­nen voi päät­tää it­se ro­kot­teen ot­ta­mi­ses­ta, jos ro­kot­ta­ja ar­vioi nuo­ren ole­van riit­tä­vän kyp­sä te­ke­mään pää­tök­sen.

 • Jos nuo­ri ei ha­lua tai ei ole ky­ke­ne­vä päät­tä­mään it­se ro­ko­tuk­ses­taan, ro­kot­ta­mi­seen suos­tu­mus ky­sy­tään huol­ta­jil­ta. Huol­ta­jil­ta suos­tu­mus tar­vi­taan kir­jal­li­se­na, jon­ka voi an­taa suos­tu­mus­lo­mak­keel­la. tu­lee täyt­tää ja ot­taa se tu­los­tet­tu­na mu­kaan ro­ko­tuk­seen. Jos nuo­rel­la on useam­pi kuin yk­si huol­ta­ja, tar­vi­taan suos­tu­mus ro­kot­ta­mi­seen kai­kil­ta huol­ta­jil­ta.

(huoltajien suostumus -lomake tulostettavaksi)

Lähetä huoltajan suostumus –lomake sähköisesti tästä (edellyttää Omasoteen kirjautumista). 

 

Kainuussa alle 11-v koululaisten  rokotukset aloitetaan viikolla 2/2022

Myös ajanvaraus avoinna Omasotessa

Alle 11-vuotiaille rokotteena käytetään erityisesti lapsille suunniteltua pienemmän annoksen sisältävää Pfizer-Biontechin Comirnaty -valmistetta. Suomessa pienemmille lapsille suositellaan kahta rokotetta 6 – 12 viikon annosvälillä.

 

 

Rokotusten edistymistä alueella voi seurata

THL:n seurannasta

* Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee, että alle 30-vuotiaille miehille ja pojille tarjotaan ainoastaan Pfizer-Biontech Comirnaty-koronarokotevalmistetta.

Kyseessä on varotoimi, joka liittyy harvinaiseen sydänlihastulehduksen sivuvaikutukseen nuorilla miehillä. Kainuussa ei ole todettu yhtään koronarokotteeseen liittyvää sydänlihastulehdusta, mutta  toistaiseksi Modernan rokotteen käyttö alle 30-vuotiailla miehillä keskeytetään. Jatkorokotuksissa heille käytetään Pfizer Biontechin -valmistetta.

Kainuussa käytettävistä rokotteista yli 90 % on Pfizer Biontechin -rokotetta. Naisilla sekä 30 vuotta täyttäneillä miehillä Modernan Spikevax -valmisteen käyttö jatkuu normaalisti. Muutos ei vaikuta myöskään rokotusten saatavuuteen eikä rokotusaikatauluihin.

THL seuraa tilannetta ja arvioi jatkoa tutkimusten perusteella

THL:n suositus Spikevax-rokotteen ikärajasta on varotoimi, ja sitä arvioidaan uudelleen marraskuun aikana, kun tutkimuksen tulokset tarkentuvat.

Pohjoismaisen seurantatutkimuksen mukaan koronarokotettujen sydänlihastulehdukset ovat ylipäätään harvinaisia, ja sydänlihastulehduksia ilmenee jatkuvasti erilaisten infektioiden seurauksena myös rokottamattomilla. Rokotuksen jälkeen havaittuja sydänlihastulehduksia on todettu eniten nuorilla miehillä kahden viikon sisällä toisen mRNA-rokoteannoksen saamisesta. Riski on naisilla ja vanhemmilla miehillä huomattavasti pienempi kummankin mRNA-rokotteen kohdalla.

THL:n suositus (26.11) on täsmentynyt siten, että kolmansia rokoteannoksia voidaan jatkossa antaa alle 30-vuotiaille miehille Biontech-Pfizerin Comirnaty-valmisteella.

 

Koronatodistus eli ns. koronapassi

EU:n koronatodistus on saatavilla omakanta.fi -palvelusta. EU:n koronatodistus koostuu kolmesta eri todistuksesta: todistus koronarokotuksesta, todistus koronatestituloksesta ja todistus sairastetusta koronavirustaudista. Lisätietoja saa www.kanta.fi/koronatodistus.

Koronarokotustodistus näkyy Omakannassa viimeistään viiden vuorokauden sisällä siitä, kun henkilö on saanut rokotuksen. Jos todistuksessa näkyvissä tiedoissa on virhe, tulee Kainuussa ottaa yhteyttä oman terveysaseman neuvontaan (terveyskeskusavustajien numerot) tai lähettämällä viestin omalle terveysasemalle Omasoten kautta. Samoin tulee ottaa yhteys, mikäli ei itse ole mahdollista käyttää Omakantaa ja tarvitsee EU:n koronatodistuksen tulosteena terveydenhuollosta.