Koronarokotukset

Rokotetietoa vieraskielisille - Information on foreign languages

Yleistietoa koronasta sekä rokotuksista englanniksi sekä käännöksiä rokotejärjestelyistä löytyy englanninkielisiltä verkkosivuiltamme.
General information about corona and vaccinations in English can be found on our English-language website.

Koronan tehosterokotukset syystalvella 2022

Kunta päättää resurssiensa salliessa mahdollisten varianttiräätälöityjen tehosterokotusten antamisesta jo ennen marraskuuta. Tällöin rokotus on tehosteannos, eikä rokotetulle anneta uutta annosta myöhemmin loppuvuodesta tai influenssarokotuksen yhteydessä.

Syystalven 2022 tehosteannoksen kohderyhmien osalta ei ole enää lasketa, kuinka monta rokotetta henkilö on aiemmin saanut tai kuinka monta kertaa hän on mahdollisesti sairastanut koronan. 

Kohderyhmät THL:n mukaan syystalvi 2022:

Tehosteannos voidaan poikkeuksellisesti antaa myös muille 18 vuotta täyttäneille erityisistä syistä yksilöllisen harkinnan ja riskinarvion perusteella esimerkiksi työkomennuksen tai matkan kohdemaan vaatimusten vuoksi.  

-------------------------------------------------------------------

Kai­nuun ko­ro­narokotukset  

Kainuussa tehosterokotukset aloitetaan porrastetusti. 

26.9.2022 alkaen varianttirokotuksen voivat saada, kun viimeisimmästä rokoteannoksesta tai koronataudin sairastamisesta on kulunut vähintään 3 kuukautta

 • 75 vuotta täyttäneet
 • voimakkaasti immuunipuutteiset yli 12-vuotiaat. 

Muiden riskiryhmien varianttirokotuksista ilmoitetaan myöhemmin. 

Perus- ja tehostero­ko­tuk­set saa pää­sään­töi­ses­ti il­man ajan­va­raus­ta, ajan­va­raus­mah­dol­li­suu­des­ta il­moi­te­taan erik­seen kun­nan koh­dal­la.

 

HY­RYN­SAL­MI ter­vey­sa­se­ma, il­man ajan­va­raus­ta

 • 28.9. klo 8-12.00
 • 10.10. klo 8-12.00

KA­JAA­NI Kau­ka­met­sän opis­to (Kos­ki­ka­tu 4B), il­man ajan­va­raus­ta

 • 26.-28.9. klo 8.30-15.30
 • 3.-5.10. klo 8.30-15.30

KUH­MO Op­pi­mis­kes­kus (Pii­lo­lan­tie 47), il­man ajan­va­raus­ta

 • 27.-28.9. klo 9-15.00
 • 5.10. 9-12.00

PAL­TA­MO, neu­vo­la, vain ajan­va­rauk­sel­la

 • 30.9. klo 12.-15.30
 • 6.10. klo 9-15.30

RIS­TI­JÄR­VI, neu­vo­la, vain ajan­va­rauk­sel­la

 • 27.9 klo 12.30-15.30
 • 11.10. klo 10-15.30

SOT­KA­MO, ter­vey­sa­se­ma, il­man ajan­va­raus­ta

 • 27.-28.9. klo 9.00–11.00 ja 12–15.30
 • 4.10. klo 9-12.00

SUO­MUS­SAL­MI, ter­vey­sa­se­ma, il­man ajan­va­raus­ta

 • 27.9. klo 9-15.00
 • 4.10. klo 9-15.00

-----------------------------------------------------------------------

Miksi tehosterokote kannattaa ottaa vasta loppusyksystä?

Tehosterokotteella voidaan parantaa suojaa silloin, kun aiempien rokoteannosten aikaansaama suoja on laskenut ja altistumisen riski on kasvanut epidemiatilanteen vuoksi.

Kun tehosteannosta ei anneta liian aikaisin, pysyy siitä saatava lisäsuoja mahdollisimman hyvänä talven ajan.  

Miksi kaikki eivät saa tehosteannosta?

Aiemmin suositellut rokoteannokset ja sairastettu koronainfektio antavat yhä erinomaisen suojan vakavaa tautia vastaan alle 65-vuotiaille perusterveille.

Tehosteannoksen kohderyhmillä vakavan taudin riski on suurempi ja suoja vakavaa tautimuotoa vastaan heikkenee hiljalleen, joten sitä on syytä tehostaa. 

Tuleeko syystalven tehosteen jälkeen uusia annoksia?

Syystalven tehosteannoksen saaneille ei toistaiseksi suositella enempää annoksia. THL tiedottaa myöhemmin mahdollisista uusista suosituksista.

Annosvälit

En­sim­mäi­sen ja toi­sen an­nok­sen an­nos­vä­li on 6–12 viik­koa.

Kol­mas ro­ko­tean­nos

 • Voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le, kun toi­ses­ta an­nok­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 2 kuu­kaut­ta.
 • 60 vuotta täyttäneille ja 18 vuotta täyttäneille riskiryhmiin kuuluville kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta.
 • 18- 59 -vuo­tiail­le, jot­ka ei­vät kuu­lu ris­ki­ryh­miin an­nos voi­daan an­taa 4–6 kuu­kau­den ku­lut­tua toi­ses­ta an­nok­ses­ta.
 • 12–17-vuotiaille kolmas rokoteannos voidaan antaa erityisistä syistä 6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. (esim. rokotustodistusta varten)

Neljäs rokoteannos

 • 60-74 vuotiaille
 • 18-59-vuotiaille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville

Annetaan toistaiseksi koronan perusrokotteella, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään 3 kuukautta. Sairastettu koronatauti vastaa yhtä rokoteannosta. Esimerkiksi, jos on saanut kolme rokoteannosta ja sairastanut koronan, ei tarvitse nyt tehosteannosta.

Lasten koronarokotukset

THL suosittelee koronarokotuksia 

Koronarokotuksia tarjotaan myös kaikille muille 5–11-vuotiaille lapsille. 

Koronarokotuksia annetaan 5-11-vuotiaille kaksi annosta.

Käytettävät rokotteet

Kainuussa ensisijaisesti käytössä

 • perusrokotukseen ja tehostamiseen aikuisten ja lasten Comirnaty mR­NA-ro­kot­e.
 • Nuvaxovid-pro­teii­ni­ro­kot­etta voidaan antaa perusrokotteena, jos rokotettavalla on lääketieteellinen este ottaa muita rokotteita, tai rokotettava ei halua ottaa muita rokotteita.
 • Tehosterokotteena syksyn tehosterokoteryhmille Comirnaty varianttiräätälöityrokote

Oh­jei­ta

Ota mu­kaa­si (vii­va­koo­dil­li­nen) hen­ki­lö­to­dis­tus, ajo­kort­ti tai KE­LA-kort­ti ro­ko­tus­tie­to­jen kir­jaa­mi­sen no­peut­ta­mi­sek­si. Pu­keu­du si­ten, et­tä ol­ka­var­si on hel­pos­ti pal­jas­tet­ta­vis­sa.

Alai­käis­ten ro­ko­tu­soh­jei­ta

 • Alai­käi­nen voi päät­tää it­se ro­kot­teen ot­ta­mi­ses­ta, jos ro­kot­ta­ja ar­vioi nuo­ren ole­van riit­tä­vän kyp­sä te­ke­mään pää­tök­sen.
 • Jos nuo­ri ei ha­lua tai ei ole ky­ke­ne­vä päät­tä­mään it­se ro­ko­tuk­ses­taan, ro­kot­ta­mi­seen suos­tu­mus ky­sy­tään huol­ta­jil­ta. Huol­ta­jil­ta suos­tu­mus tar­vi­taan kir­jal­li­se­na, jon­ka voi an­taa suos­tu­mus­lo­mak­keel­la. tu­lee täyt­tää ja ot­taa se tu­los­tet­tu­na mu­kaan ro­ko­tuk­seen. Jos nuo­rel­la on useam­pi kuin yk­si huol­ta­ja, tar­vi­taan suos­tu­mus ro­kot­ta­mi­seen kai­kil­ta huol­ta­jil­ta.

Huol­ta­jan suos­tu­mus ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le (pa­pe­ri­ver­sio­na käy­tet­tä­väk­si)

Lä­he­tä huol­ta­jan suos­tu­mus –lo­ma­ke säh­köi­ses­ti täs­tä (edel­lyt­tää Oma­so­teen kir­jau­tu­mis­ta).

Eng­lish: A Guar­dians con­sent for the co­vid vac­ci­na­tion

Li­sä­tie­to­ja

Suo­mes­sa Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos vas­taa ko­ro­na­ro­ko­tus­ten oh­jauk­ses­ta se­kä muis­ta kan­sal­li­seen ro­ko­tu­soh­jel­maan kuu­lu­vis­ta ro­ko­tuk­sis­ta. Li­sä­tie­to­ja saat THL:n verk­ko­si­vuil­ta.

An­nos­vä­leis­tä ja käy­tet­tä­vis­tä ro­ko­te­val­mis­teis­ta li­sä­tie­to­ja

Ro­ko­tus­tie­to.fi -verk­ko­pal­ve­lu tar­joaa kan­sa­lai­sil­le luo­tet­ta­vaa tie­toa ro­kot­teis­ta suo­mek­si, ruot­sik­si ja eng­lan­nik­si. Si­vus­to on to­teu­tet­tu osa­na Luo­tet­ta­vaa tie­toa ro­kot­teis­ta -ke­hit­tä­misp­ro­jek­tia.