Kajaani, Vuolijoen terveysaseman vastaanotto

Terveysasemien verkkosivujen käytettävyyskysely

Hei! OIemme kehittämässä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) verkkosivuja terveysasemien osalta entistä käyttäjäystävällisemmäksi. Tavoitteenamme on, että sivuilla vierailijat löytävät etsimänsä tiedon mahdollisimman helposti. Siksi meidän onkin tärkeää kuulla juuri Sinun näkemyksesi siitä, millaisena terveysasemien verkkosivut koetaan tällä hetkellä: mikä on hyvää, mikä huonoa, mitä voisimme kehittää ja miten. Kyselyyn vastaaminen on erittäin nopeaa (noin 1min) ja vastaaminen tapahtuu anonyymina. Yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa. Kiitos vastauksestasi!

Kyselyyn pääset tästä 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koronainfo

Terveysaseman aukioloajat 
ma–to klo 8–15, pe, juhlapyhien aatto sekä 23.12. ja juhannusaattoa edeltävä päivä klo 8–14. 
la-su sekä juhlapyhinä, jouluaattona ja juhannusaattona suljettu. 
Päivystys Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä

Terveysaseman ollessa suljettuna päivystys Kainuun keskussairaalassa Sotkamontie 13, 87300 Kajaani, Päivystysapu puh. 116 117.

Yhteydenotto terveysasemalle

  • Jos si­nul­le on ni­met­ty yh­teys­hen­ki­lö, ole hä­neen yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se tai Oma­so­te-vies­tin kaut­ta. Mi­kä­li yh­teys­hen­ki­lö ei he­ti vas­taan pu­he­li­meen, hän soit­taa si­nul­le ta­kai­sin mah­dol­li­sim­man pian.
  • Jos si­nul­le ei ole ni­met­tyä yh­teys­hen­ki­löä, saat yh­tey­den ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­män kaut­ta. Si­nul­le tul­laan ni­meä­mään oma yh­teys­hen­ki­lö. Jat­kos­sa asioit yh­teys­hen­ki­lön kans­sa, jo­ko pu­he­li­mit­se tai Oma­so­te-vies­tin kaut­ta.

Etä­pal­ve­lui­den avul­la hoi­dam­me sil­loin, kun ei ole tar­vet­ta vas­taa­not­to­käyn­nil­le. Si­nua hoi­ta­va am­mat­ti­lai­nen te­kee ar­vion hoi­tuu­ko asia etä­nä vai vaa­tii­ko vas­taa­no­tol­la käyn­tiä. Etä­pal­ve­luil­la tar­koi­te­taan Oma­so­te-vies­te­jä ja pu­he­lin­kon­tak­te­ja. Näil­lä sääs­täm­me se­kä am­mat­ti­lai­sen et­tä po­ti­laan ai­kaa ja vai­vaa li­säk­si väl­täm­me in­fek­tio­sai­rauk­sien le­viä­mis­tä.

Soitto-ohjeet 
Käy­tös­sä on ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä, jo­hon voit soit­taa ma-to klo 7.30-16.00 ja pe klo 7.30-15.00. 
Kuun­te­le pu­he­li­mes­ta kuu­lu­va nau­hoi­te ja toi­mi an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaan. Hoi­ta­ja soit­taa si­nul­le sa­ma­na päi­vä­nä ta­kai­sin tun­te­mat­to­mas­ta nu­me­ros­ta. Si­nun ei tar­vit­se soit­taa useam­paa ker­taa hoi­ta­jal­le, kos­ka soit­to­tie­to­si tal­len­tu­vat jär­jes­tel­mään. Kan­san­ter­veys­hoi­ta­jien ta­kai­sin­soi­tot kol­men työ­päi­vän ai­ka­na.

Va­lit­se aluk­si ter­vey­sa­se­ma, jol­la ha­luat asioi­da. 

Seu­raa­vak­si va­lit­se asioin­nin syy: 

1 Ajan­va­raus ja hoi­don­tar­peen ar­vioin­ti (sai­raan­hoi­ta­jat)
2 Pit­käai­kais­sai­rauk­sien hoi­to (kan­san­ter­veys­hoi­ta­jat)
3 Re­sep­tien uu­si­mi­nen (ter­veys­kes­ku­sa­vus­ta­jat)
4 Ajan pe­ru­mi­nen (käy­tös­sä ai­noas­taan Ka­jaa­nis­sa ja Vuo­li­joel­la)

Asiakasmaksut 
Lomakkeet
Ter­vey­sa­se­man vaih­ta­mi­nen 

Terveysaseman sairaanhoitaja (takaisinsoitto saman päivän aikana): 
Hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja ajanvaraus

Vastaanotolle saavutaan vain erillisen yhteydenoton ja ajanvarauksen perusteella.
puh. 08 6156 7207
 
Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinpäivystys Kainuun keskussairaalassa (Päivystysapu) puh. 116 117
omasote.kainuu.fi
Palvelun kautta voi mm. lähettää viestejä ja kysymyksiä sosiaali-
ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä uusia sähköisen lääkemääräyksen.
 
Terveyskeskusavustaja
- avoinna ma-pe klo 8-10
- reseptiasiat
puh. 08 6156 7207
 
Reseptit ja uusiminen
Terveysasemalla uusitaan vain pääsääntöisesti terveysasemalla sairautensa
vuoksi hoidossa olevien potilaiden reseptit. Pääasiassa keskushermoston kautta
vaikuttavia lääkkeitä (esim. unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet ja vahvat kipu-
lääkkeet) uusitaan lääketieteellisin perustein voimassa olevan hoitosuunnitelman 
mukaisesti. Sähköisten reseptien uusimispyynnön voi lähettää verkossa
Omakanta -palvelussa www.kanta.fi/omakanta tai
Omasote -palvelussa omasote.kainuu.fi
puh. 08 6156 7207
 
Faksi 08 718 0055
Hoitotarvikejakelu   
Kansanterveyshoitaja
(Takaisinsoitot kolmen työpäivän aikana.)

Taina Simula
puh. 08 6156 5530
Yk­si­kön hal­lin­to  
Tu­lo­syk­si­kön pääl­lik­kö  Pia Kemp­pai­nen  puh. 044 710 1604
Apu­lai­sy­li­lää­kä­ri  Lea Käsmä-Ronkainen (ajalla 1.9.2020-28.2.2021) puh. 044 797 0655