Lähteet

American Academy of Pediatrics Committee on Drugs. Transfer of drugs and other chemicals into human milk. Pediatrics 2001;108: 776 - 89.

Deufel, M & Montonen, E. 2010. Imetyksen apukeinot. Teoksessa Deufel, 
M & Montonen, E. (toim.). Onnistunut imetys. Helsinki: Duodecim. 356–391

Evira. 2016. Elintarvikkeiden turvalliseen käyttöön liittyviä yleisiä ohjeita, 5. Viitattu15.2.2017.
https://www.evira.fi/globalassets/vrn/pdf/evira_taulukko1.pdf

Heikkinen, T. (2000). Imettävän äidin lääkehoito. Aikakauskirja Duodecim, 116(2), 153 - 156.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito piiri .n.d. Viitattu11.1.2017
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/teratologinen-tietopalvelu/paihteet/Sivut/Huumeet.aspx.  

Imetyksen tuki ry https://imetys.fi/tietoa-imetyksen-avuksi/alkoholi-ja-imetys/ Katsottu 9.1.2017 

Infektiot ja raskaus, Terveyskylä.fi, 2017. Viitattu30.9.2017. https://www.terveyskylä.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys/infektiot-ja-raskaus

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kajaanin Mamselli, 2016. Tietoa äidinmaidon luovuttajalle

Kassara, H., Paloposki, S., Holmia, S., Murtonen, I., Lipponen, V., Ketola, M-L. &  
Hietanen, H. 2006. Hoitotyön osaaminen. Helsinki: WSOY

Kluger N., Koljonen V., Ranki A., 2011, Tatuoinnit - mitä lääkärin tulee tietää? Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, 127(22):2383 – 92

Malm, H.,2008, Lääkkeet ja imetys, Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, 2008;124(6);632-9

Malm H, Martikainen J, Klaukka T, Neuvonen PJ. Prescription drugs during pregnancy and lacta-tion - a Finnish register-based study. Eur J Clin Pharmacol 2003; 59:127 - 33.  

Määttä, O. 2006. OYS:ssa selvitettiin äidinmaidon kulkua luovuttajalta vauvoille. Sairaala 3, 38 - 40.    

Savilahti, E. 2005. Rintamaidon terveydellinen merkitys kehittyneissä maissa. 
Duodecim 121(20), 2189-2193

Scientific opinion on dietary reference values for energy1 doi:10.2903/j.efsa. 2013.3005,45.

SNYDER, C. S., & MOODIE, D. S. (2012). American academy of pediatrics. Congenital Heart Disease, 7(2), 200-201. doi:10.1111/j.1747-0803.2012. 00643.x

Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2012 (Viitattu02.02.2017). www.kaypahoito.fi

Valtion ravitsemusneuvottelu lautakunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016. 
Syödään yhdessä -ruokasuositukset Lapsiperheille Tampere: Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy, 56 - 61.