Tiedote 23.04.2021

Rokotusaikoja varatessa kehotetaan käyttämään Omasote-palvelua

Tarkennus torstain 22.4. tiedotteeseen: Yksi koronatartunnan saaneista, on kotisairaala Alisan työntekijä, ei kotisairaanhoidon.

Kainuussa on yksi uusi koronatartunta, yhteys viime tiistain tartuntaryppääseen mahdollinen.

Kainuun ilmaantuvuus on nyt 26,4/100 000 edel­li­sen kah­den vii­kon ajal­ta. Kainuu on edelleen perustasolla, eikä uusia rajoituksia ole tulossa. Tällä hetkellä olevat rajoitukset jatkuvat 2.5. saakka.

Rokotusaikojen varaukset ensisijaisesti Omasote –palvelun kautta

Ro­ko­tus­vuo­ros­sa ovat kaikki 1956 tai sitä ennen syntyneet ja li­säk­si ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vat 1975 - 2005 syn­ty­neet, se­kä ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vat 1957 - 1971 syn­ty­neet hen­ki­löt, se­kä kaik­ki samassa taloudessa asuvat omais­hoi­ta­jat.

Ro­ko­tu­sai­ka ke­ho­te­taan va­raa­maan en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­te -pal­ve­lun kaut­ta, jos­ta ro­ko­tu­sai­ka on mah­dol­lis­ta saa­da jo­pa sa­mal­le päi­väl­le. Pu­he­lin­pal­ve­lun ta­kai­sin­soi­tos­sa on tällä hetkellä noin 1500 puhelua ja takaisinsoittoviive keskimäärin 3 päivää. Rokoteaineen valinnan mahdollisuudesta 1.5. alkaen tiedotetaan ensi viikon aikana.

Va­raus- ja muut oh­jeet on koot­tu Kai­nuun so­ten in­fo­si­vul­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.