Tiedote 23.01.2022

Lauantaina 74 koronatartuntaa, sote muistuttaa suosituksista ja rajoituksista

Lauantaina 22.1. Kainuussa todettiin 74 koronatartuntaa. Koronaviruksen ilmaantuvuus on THLn tilaston mukaan Kainuussa 2331 / 100 000 / 14 vrk.

Tartunnanjäljityksen ruuhkautumista on saatu edelleen purettua, eilen on tavoitettu osa 1-2 vrk sitten testeissä käyneitä. Myös koronatestauksessa on ollut lauantaina vähemmän kävijöitä kuin edeltävinä päivinä.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa jatkuu vaikea tilanne henkilöstön poissaolojen vuoksi, jotka vaikuttavat useiden yksiköiden toimintaan. Toiminnan supistuksilla ja henkilöstön siirroilla pyritään turvaamaan kiireellisen hoidon resurssit. Kainuun soten johtokeskus kokoontuu kuntayhtymän johtajan johdolla päivittäin tilanteen arvioimiseksi. Kainuun soten rekrytointi hakee lisätyövoimaa pandemian vuoksi ja päivystää myös viikonlopun ajan.

Ra­joi­tuk­sil­la ja suo­si­tuk­sil­la vä­hen­ne­tään lä­hi­kon­tak­te­ja

Aiem­mat ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joit­ta­mis­ta se­kä ra­vin­to­loi­ta kos­ke­vat ra­joi­tus­pää­tök­set ovat edel­leen voi­mas­sa. Ra­joi­tuk­sis­ta ei voi va­pau­tua ko­ro­na­pas­sil­la. Edel­leen voi­mas­sa on myös tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 c § mu­kai­nen vel­vol­li­suus osal­lis­tu­jien oh­jeis­ta­mi­ses­ta ja riit­tä­vien etäi­syyk­sien se­kä kä­sien puh­dis­ta­mi­sen ja ti­lo­jen sii­vouk­sen var­mis­ta­mi­ses­ta.

Epi­de­mia­ti­lan­teen hil­lit­se­mi­sek­si olen­nais­ta on vä­hen­tää lä­hi­kon­tak­te­ja mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti. Tä­män vuok­si Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on an­ta­nut uu­den ra­joi­tus­mää­räyk­sen, jo­ka on voi­mas­sa 20.1.-19.2.

Uu­si mää­räys vel­voit­taa vä­hen­tä­mään tar­tun­ta­ris­kiä

PSA­VI mää­rää Kai­nuun alueel­la ti­lo­jen hal­lin­nas­ta vas­taa­via ja nii­tä toi­min­nas­saan käyt­tä­viä eh­käi­se­mään ti­lois­saan asiak­kai­den lä­hi­kon­tak­tin ai­heut­ta­maa tar­tun­nan ris­kiä (TtL 58d §). Mää­räys kos­kee

  • ti­lo­ja, joi­ta käy­te­tään si­säl­lä yli 10 asiak­kaan tai osal­lis­tu­jan sa­ma­nai­kai­seen oles­ke­luun tai ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa yli 50 asiak­kaal­le tai osal­lis­tu­jal­le.
  • asia­kas- ja osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­ti­lo­ja se­kä ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­taa (mm. ryh­mä­lii­kun­ta, kon­tak­ti­la­jit, ja kun­to­sa­lit si­sä­ti­lois­sa, ui­ma­hal­lit ja kyl­py­lät, tans­si- ja kuo­ro-, har­ras­ta­ja­teat­te­ri­toi­min­ta, si­sä­leik­ki­pai­kat ja kaup­pa­kes­kus­ten oles­ke­lu­ti­lat)

Toi­mi­ja voi va­li­ta kei­not mää­räyk­sen vel­voit­tei­den to­teut­ta­mi­sek­si. Näi­tä voi­vat ol­la esi­mer­kik­si asia­kas­mää­rän ra­joit­ta­mi­nen tai por­ras­ta­mi­nen, ti­la­ra­jauk­set tai asia­kas­paik­ko­jen jär­jes­te­lyt. Toi­mi­jan tu­lee laa­tia to­teu­tuk­ses­ta kir­jal­li­nen suun­ni­tel­ma ja pi­tää se ti­las­sa osal­lis­tu­jien nä­ky­vil­lä.

Suo­si­tuk­set

  • ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­ta ja sii­hen osal­lis­tu­mi­nen kes­key­te­tään, mi­kä­li toi­min­ta si­säl­tää lä­hi­kon­tak­te­ja
  • asia­kas- ja osal­lis­tu­ja­ti­lo­jen käyt­tä­jät li­säi­si­vät ko­ti­tes­tien käyt­töä en­nen ti­lai­suuk­siin tai toi­min­toi­hin osal­lis­tu­mis­ta.

Voi­mas­sa ovat edel­leen muut aiem­mat suo­si­tuk­set:

  • ylei­nen mas­ki­suo­si­tus kai­kil­le jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, lii­ken­ne­vä­li­neis­sä se­kä op­pi­lai­tok­sis­sa (1-luo­kal­ta al­kaen)
  • vah­va etä­työ­suo­si­tus ja te­hos­te­tut va­ro­toi­met työ­pai­koil­la (mas­kien käyt­tö, etä­pa­la­ve­rit, tau­ko­jen por­ras­ta­mi­nen)
  • kon­tak­tien ra­joit­ta­mi­nen omaan lä­hi­pii­riin ja lä­hi­kon­tak­tien ra­joit­ta­mi­nen va­paa-ajan toi­min­nois­sa
  • ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien suo­jaa­mi­nen tar­tun­noil­ta vä­hen­tä­mäl­lä vie­rai­lu­ja hoi­to- ja hoi­vayk­si­köis­sä
  • yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia ei suo­si­tel­la jär­jes­tet­tä­väk­si
  • maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta ei suo­si­tel­la

Ha­keu­du CO­VID19-tes­tiin, mi­kä­li epäi­let al­tis­tu­nee­si ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tai si­nul­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta. Ko­ti­tes­tien käyt­töä suo­si­tel­laan.