Tiedote 22.04.2020

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 22.4.2020

Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse maire.ahopelto@kainuu.fi  

Liitteet: https://sote.kainuu.fi/yhtymahallituksen-kokousasiakirjat 
 

Talouden seuranta 1.1.–31.3.2020

Talouden seurantaraportti ajalta 1.1.–31.3.2020 esiteltiin. Toimintatuottoja on ollut vähemmän kuin edellisenä vuonna johtuen mm. koronaviruspandemian vuoksi siirrettyjen leikkausten vähenemisestä. Toimintakulut ovat pysyneet viime vuoden tasolla huolimatta koronaviruspandemian aiheuttamasta lisäkuluista ja henkilöstötyövuodet ovat alittuneet 105 henkilötyövuotta vuodelle 2020 asetetusta tavoitteesta.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän käyttösuunnitelma vuodelle 2020

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2020 käyttösuunnitelman. Yhtymävaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman tulosalueille määrärahojen ja tuloarvioiden osalta bruttona. Talousarvioon sisältyviä määrärahoja voidaan käyttää vain käyttösuunnitelmassa määriteltyyn tarkoitukseen ja siinä ilmaistujen tavoitteiden mukaisesti.

Toimintakulujen kasvu tilinpäätöksestä 2019 talousarvioon 2020 on 0,4 % eli talousarviossa 2020 toimintakulut ovat 1,4 milj. euroa suuremmat kuin tilinpäätöksessä 2019.

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2019

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2019 ja päätti lähettää sen kaikkien jäsenkuntien hallituksille ja yksilöasiain jaostolle tiedoksi.

Vuonna 2019 asiakasyhteydenottoja oli yhteensä 465, joista yksittäisiä asiakkaita oli 180. Yhteydenottojen määrä ja sisältö oli suunnilleen samaa tasoa kuin edellisvuonna, jolloin yksittäisiä asiakkaita oli 177 ja yhteydenottoja yhteensä 480. Yhteydenotot liittyivät edellisvuosien tapaan mm. palveluiden ja etuuksien hakemiseen, kielteisiin päätöksiin ja muutoksenhakuun sekä asian viivytyksettömään käsittelyyn sekä viranomaistoiminnan muuhun menettelyyn ja toimintatapoihin. Yhteydenotot koskivat kaikkia sosiaalihuollon vastuualueita.

Organisaatiorakennemuutoksen käsittelyaikataulu 2020

Yhtymähallitus keskusteli organisaatiorakennemuutoksen käsittelyaikataulusta ja antoi siihen tarvittavan ohjeistuksen. Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi suunnittelun tämän hetkisen tilanteen ja hyväksyi aikataululuonnoksen ohjeellisena jatkotoimenpiteitä varten.

Terveysjohtajan valinta

Yhtymähallitus valitsi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän terveysjohtajan virkaan 1.5.2020 alkaen erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Kristiina Kanasen, koska hän täyttää viran kelpoisuusehdot ja häntä on pidettävä koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella kokonaisuutena arvioiden pätevimpänä. Yhtymähallitus valtuutti kuntayhtymän johtajan antamaan terveysjohtajan viranhoitoa koskevan virkamääräyksen.

Palkkaharmonisaation toteuttaminen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä

Yhtymähallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Kainuun soten ravintohuolto Kajaanissa/Uuden ravintokeskuksen rakentaminen

Yhtymähallitus päätti pyytää Kajaanin kaupungilta yhteistyössä soten kanssa selvityksen ateriatuotannosta Kajaanin alueella 31.7.2020 mennessä.

Findatan palvelujen käyttöönotto Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä 2020

Findata on sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen, jonka toiminta perustuu toisiolakiin eli lakiin sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä. Toisiolaissa säädetyt toissijaiset käyttötarkoitukset ovat tieteellinen tutkimus, tilastointi, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, viranomaisohjaus ja -valvonta, viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävä, opetus ja tietojohtaminen. Findata myöntää jatkossa luvat sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön silloin, kun tietoja yhdistellään usealta rekisterinpitäjältä, rekisteritiedot ovat peräisin yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjiltä tai kyse on Kanta-palveluihin tallennetuista tiedoista (vuodesta 2021 eteenpäin). Aineistosta ei ole tunnistettavissa yksittäisen asiakkaan tietoja.

Findata parantaa sosiaali- ja terveystietoja sisältävien aineistojen tietoturvaa ja mahdollistaa niiden tehokkaamman hyödyntämisen. Findata toimii THL:n yhteydessä, eriytettynä THL:n muusta toiminnasta.

Yhtymähallitus merkitsi asian tiedoksi ja hyväksyi palvelusta laskutettavana hintana 35 euroa/tunti.

Tilannekatsaus koronavirus COVID-19

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen.

Henkilöstön siirtosuunnitelma pandemian aikana

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi henkilöstön siirtosuunnitelman pandemian aikana ja hyväksyi sen käyttöönoton tilanteen niin vaatiessa.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on laadittu hallinnollinen ohje Henkilöstön siirtosuunnitelma koronaviruspandemian aikana. Ohjeessa on käsitelty siirtämisen periaatteet niin Kainuun soten toiminnasta vapautuvan henkilöstön, kuntien palveluksesta vapautuvan henkilöstön kuin muun Kainuusta saatavissa olevan henkilöstön (esim. TE-toimiston kautta tulevat, eläkeläiset) osalta. Ohjeessa on ohjeistettu käytännön toimenpiteet siirtämiseen liittyen työsopimussuhteisten, viranhaltijoiden sekä työvelvoitesuhteisten osalta. Henkilöstön osaaminen siirtotilanteisiin liittyen turvataan perehdyttämisen ja lisäkoulutuksen avulla.

Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalvelut, Mehiläinen Ykköskoti Silta

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Mehiläinen Oy:n ilmoituksen Ykköskoti Sillan toiminnan päättymisestä ja puitesopimuksen päättämisestä. Lisäksi yhtymähallitus valtuutti kuntayhtymän johtajan ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin koskien Mehiläinen Oy:n ilmoitusta sekä mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalveluiden järjestämistä Kainuun ja Kajaanin alueella.

Kainuun sote on vastaanottanut tiedon 3.4.2020 Mehiläinen Oy:ltä (Hoiva Mehiläinen) koskien Mehiläinen Ykköskoti Sillan toimintaa. Kainuun sotelle annettujen tietojen mukaan ko. yksikköä koskevat yt-neuvottelut on saatettu päätökseen. Kainuun sotelle annettujen tietojen mukaan toiminnan käytössä olevat tilat eivät myöskään vastaa enää nykyisiä viranomaisvaatimuksia ja nykyisissä tiloissa toiminnan jatkaminen ei ole mahdollista. Lisäksi toimitiloissa on todettu sisäilmaongelmia.

Mehiläinen Oy ei voi ilmoituksensa mukaan jatkaa Ykköskoti Sillan toimintaa nykyisissä toimitiloissa. Mehiläinen Oy on ilmoittanut kartoittaneensa useita vaihtoehtoisia tiloja toiminnalle, mutta on todennut, että yksikön toiminnan jatkamiselle ei ole löytynyt taloudellisesti kestävää ratkaisua. Edellä mainituista syistä Mehiläinen Oy on ilmoittanut, että he päättävät Ykköskoti Sillan puitesopimuksen 30.6.2020 alkaen.

Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalveluiden tilanne Kainuun ja erityisesti Kajaanin alueella on tällä hetkellä haasteellinen palveluiden tarpeeseen nähden.

Lapsiperheiden ammatillisen kotipalvelun myöntämisperusteet 1.5.2020 alkaen

Yhtymähallitus hyväksyi lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet 1.5.2020 alkaen.

Lapsiperheiden ammatillinen kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:n mukainen sosiaalipalvelu. Palvelu on tarkoitettu lapsiperheille. Sen tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan yhteistyössä perheen kanssa. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin, muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaan lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista eräiden syiden vuoksi (subjektiivinen oikeus). Lapsiperheelle on järjestettävä välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista laissa mainittujen syiden vuoksi. Velvoite kotipalvelun järjestämiseen koskee kaiken ikäisiä lapsia ja heidän perheitään. Kotipalvelua on järjestettävä yleisenä perhepalveluna. Myös lastensuojelun avohuollon asiakkailla on vastaava oikeus kotipalvelun saamiseen.

Tecnos-kehittämishanke

Yhtymähallitus päätti hyväksyä Tecnos-kehittämishankkeen toteuttamisen omalta osaltaan ja sitoutuu sen 44 436 € omarahoitusosuuteen. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2020- 31.5.2022.

Kehittämishankkeessa pyritään löytämään palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen uusia digitalisaatiota ja etäteknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja jo olemassa olevien kotiin vietävien kuntoutuspalveluiden seuraamiseen, tukemiseen ja kuntoutuksen arviointiin sekä uusia palvelukonseptimahdollisuuksia Kainuun harvaan asutun maaseudun asiakkaiden kotona toteutettaviin kuntoutuspalveluihin.

ISO SOS Kainuun osahankkeen loppuraportti

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ISO SOS – Osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat työkokeilut sosiaalityössä – Kainuun osahankkeen ja koko hankkeen loppuraportit.

ISO SOS Kainuun osahanke oli osa laajempaa Itä-Suomen yhteistä ESR-rahoitteista kehittämishanketta ’Osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat kokeilut sosiaalityössä’. Hanketta hallinnoi Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO.

Asiakasprosessia vahvistettiin mm. kirkastamalla asiakasprosessin vaiheita valmennuksella, työpajatyöskentelyllä ja toteutetulla työprosessiselvityksillä vuosina 2018 ja 2019. Uudistusta edellyttivät sosiaalihuoltolaki (2015) sekä perustoimeentulotuen Kela-siirto (2017). Tarve oli lähteä rakentamaan asiakasosallisuutta korostavia monitoimijaisia palveluja, joissa asiakas ei ole enää palvelujen vastaanottaja vaan niiden osatoteuttaja.