Sotkamon kuntoutusyksikkö

Sot­ka­mon kun­tou­tus­ko­ti tar­joaa yh­tei­söl­lis­tä tuet­tua asu­mis­pal­ve­lua se­kä eri­lai­sia kun­tout­ta­via toi­min­to­ja mie­len­ter­veys- ja päih­de­kun­tou­tu­jil­le. Toi­min­ta on suun­nat­tu se­kä kun­tou­tus­ko­dis­sa et­tä ko­to­naan asu­vil­le asiak­kail­le.  Asu­mi­nen ja kun­tou­tu­mi­nen kun­tou­tus­ko­dis­sa pe­rus­tuu asiak­kaan yk­si­löl­li­seen tar­peen­mu­kai­seen kun­tou­tus­suun­ni­tel­maan, jo­ka laa­di­taan yh­des­sä asiak­kaan, hä­nen lä­heis­ten­sä ja ta­paus­koh­tai­sen työ­ryh­män kans­sa hoi­to­ko­kouk­ses­sa. Kes­kei­nen osa kun­tou­tus­ko­din toi­min­taa ovat eri­lai­set ryh­mät. Ko­to­na asu­via kun­tou­tu­jia tue­taan tar­peen mu­kaan myös ko­ti­käyn­nein ja kun­tou­tus­ko­dis­sa voi käy­dä myös so­vi­tus­ti in­ter­val­li­jak­soil­la. Toi­min­nal­la py­ri­tään asiak­kaan so­siaa­li­sen toi­min­ta­ky­vyn tu­ke­mi­seen ja it­se­näi­sen asu­mi­sen val­miuk­sien vah­vis­ta­mi­seen. Hen­ki­lö­kun­ta on pai­kal­la ar­ki­sin klo 7-16 vä­li­se­nä ai­ka­na. Vii­kon­lop­pu­na ko­ti­hoi­don hen­ki­lö­kun­ta käy tur­vaa­mas­sa lää­ke­hoi­don to­teu­tu­mis­ta.

Osoi­te: Ran­ta­tie 3A, 88600 Sot­ka­mo

Tii­minvas­taa­va Kirsi Kilponen, puh. 044 797 0139
Sai­raan­hoi­ta­ja Rinna Mikkonen, puh. 044 750 2182
Sairaanhoitaja Raimo Huttunen, puh. 044 797 0111
Lä­hi­hoi­ta­ja Mar­ja Huo­ta­ri, puh. 044 797 0110
Lähihoitaja Sami Keränen, puh. 044 7974270