Palaute

Voit antaa palautetta palvelukokemuksista ja jättää kehittämisehdotuksia. Uskomme jatkuvaan toiminnan parantamiseen ja kehittämiseen, ja siihen tarvitsemme Teidän palautetta palvelukokemuksistanne. Kaikki palautteet ovat arvokkaita, ja ne antavat asiakkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa. Mikäli haluatte palautteeseenne vastauksen, jättäkää yhteystietonne palautelomakkeelle. Mikäli teillä on palveluun tai hoitoon liittyviä kysymyksiä, epäselviä asioita tai koette niissä tapahtuneen virheen,  keskustelkaa ensisijaisesti asiasta palvelua tai hoitoa antaneen yksikön henkilökunnan kanssa.

 

Palautteesi ja kokemuksesi sosiaali- ja terveyspalveluista

Täällä
voitte täyttää sähköisen asiakastyytyväisyyskyselyn.Yleispalaute

Yleispalautteen kautta voit­te an­taa meil­le yleis­tä pa­lau­tet­ta pal­ve­luis­tam­me
 

Ilmoitus vaaratapahtumasta
 

Mi­kä­li koet­te, et­tä omas­sa tai omai­sen­ne hoi­dos­sa on ta­pah­tu­nut vir­he tai vaa­ra­ti­lan­ne, voit­te täyt­tää säh­köi­sen vaa­ra­ta­pah­tu­mail­moi­tuk­sen.

Vaaratilanneilmoitus ei ole virallinen muistutus hoitovirheiden osalta. Jos hoitoa tai kohtelua koskeva ongelma on mielestänne vakava, teillä on lakisääteinen oikeus tehdä asiasta muistutus, joka osoitetaan yksikön terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle tai potilasasiamiehelle. Voitte tarvittaessa olla yhteydessä potilasasiamieheen tai sosiaaliasiamieheen.