Kaikukortti

Kult­tuu­ri kuu­luu kai­kil­le! Kai­kil­la on oi­keus käy­dä kon­ser­teis­sa, fes­ti­vaa­leil­la ja teat­te­reis­sa vaik­ka oma ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne oli­si­kin tiuk­ka. Rat­kai­suk­si tä­hän on ke­hi­tet­ty Kai­ku­kort­ti, jo­ka toi­mii ko­ko Kai­nuus­sa.

Mi­kä on Kai­ku­kort­ti?

Kai­ku­kor­til­la voit hank­kia mak­sut­to­mia pää­sy­lip­pu­ja esi­mer­kik­si fes­ti­vaa­leil­le, kon­sert­tei­hin, tans­sie­si­tyk­siin tai teat­te­riin. Kor­til­la voit hank­kia mak­sut­ta myös kan­sa­lai­so­pis­ton kurs­si­paik­ko­ja. Kort­ti on hen­ki­lö­koh­tai­nen ja se on il­mai­nen. Kai­ku­kort­ti toi­mii Kai­nuun kai­kis­sa kun­nis­sa yli kun­ta­ra­jo­jen ja se on voi­mas­sa vuo­den 2017 lop­puun as­ti.

Ku­ka voi saa­da Kai­ku­kor­tin?

Voit saa­da Kai­ku­kor­tin, jos

  • käy­tät asiak­kaa­na sel­lai­sen kai­nuu­lai­sen so­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan toi­mi­jan pal­ve­lui­ta, jo­ka on mu­ka­na Kai­nuun Kai­ku­kort­ti-toi­min­nas­sa
  • olet tiu­kas­sa ra­ha­ti­lan­tees­sa et­kä voi sii­tä syys­tä hank­kia pää­sy­lip­pu­ja tai kurs­si­paik­ko­ja
  • olet vä­hin­tään 16-vuo­tias.

Mis­tä voit saa­da Kai­ku­kor­tin?

  • Voit saa­da Kai­ku­kor­tin niil­tä so­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan toi­mi­joil­ta, jot­ka ovat mu­ka­na Kai­nuun Kai­ku­kort­ti-toi­min­nas­sa ja joi­den pal­ve­lu­ja käy­tät asiak­kaa­na.
  • Pyy­dä oma Kai­ku­kort­ti­si hen­ki­lö­kun­nal­ta.
  • Kor­tin saa­mi­nen ei edel­ly­tä eril­li­siä to­dis­tuk­sia tu­lois­ta­si.
  • Esit­teen lo­pus­sa on lis­ta Kai­ku­kor­tin ja­ka­jis­ta Kai­nuus­sa.

Mi­hin Kai­ku­kort­ti käy?    

Kai­ku­kort­ti käy mo­niin Kai­nuun kult­tuu­ri­koh­tei­siin, ku­ten fes­ti­vaa­leil­le, kon­sert­tei­hin, mu­seoi­hin, tans­sie­si­tyk­siin ja teat­te­rei­hin. Kai­nuun Kai­ku­kort­ti-ver­kos­tos­sa on yli 20 kai­nuu­lais­ta kult­tuu­ri­koh­det­ta ja suu­ri osa nii­den tar­jon­nas­ta.

Kai­ku­kor­til­la voit hank­kia lip­pu­ja myös Kai­nuun eri kun­tien tuot­ta­miin kult­tuu­ri­ta­pah­tu­miin se­kä kuu­den kai­nuu­lai­sen kan­sa­lai­so­pis­ton kurs­si­paik­ko­ja.

Kai­ku­kort­ti-toi­min­nas­sa mu­ka­na ole­vat kult­tuu­ri­koh­teet ker­to­vat omil­la verk­ko­si­vuil­laan, mi­hin ta­pah­tu­miin, esi­tyk­siin ja kurs­seil­le Kai­ku­kort­ti käy. Voit myös soit­taa kult­tuu­ri­koh­tee­seen ja tie­dus­tel­la Kai­ku­kor­tin pii­ris­sä ole­vaa tar­jon­taa.

Tä­män esit­teen lu­vus­sa Kai­ku­kor­tin kult­tuu­ri­koh­teet on lis­ta Kai­ku­kor­tin pii­ris­sä ole­vis­ta kult­tuu­ri­koh­teis­ta.

Mi­ten han­kit pää­sy­li­pun tai kurs­si­pai­kan Kai­ku­kor­til­la?

Voit hank­kia pää­sy­li­put ja kurs­si­pai­kat Kai­ku­kor­til­la kult­tuu­ri­koh­tei­den ja kan­sa­lai­so­pis­to­jen omis­ta myyn­ti­ka­na­vis­ta, et kui­ten­kaan verk­ko­kau­pas­ta. Kai­ku­kort­ti-pää­sy­lip­pu­ja ja -kurs­si­paik­ko­ja saat­taa ol­la ra­jat­tu mää­rä.

Ker­ro lip­pua tai kurs­si­paik­kaa hank­kies­sa­si Kai­ku­kort­ti­si nu­me­ro ja va­rau­du näyt­tä­mään kort­tia­si. Jos han­kit li­pun kau­pal­li­sen li­pun­vä­li­tys­toi­mi­jan kaut­ta, si­nun on mak­set­ta­va pal­ve­lu­mak­su, vaik­ka it­se pää­sy­lip­pu on mak­su­ton. Useim­pien kult­tuu­ri­koh­tei­den lip­pu­ja on mah­dol­lis­ta hank­kia myös suo­raan koh­teis­ta il­man pal­ve­lu­mak­sua.

Ota Kai­ku­kort­ti mu­kaa­si

Ota Kai­ku­kort­ti mu­kaan kun me­net kult­tuu­ri­ta­pah­tu­maan tai kurs­sil­le. Hen­ki­lö­kun­ta saat­taa pyy­tää si­nua näyt­tä­mään Kai­ku­kor­tin.

Lip­pu­ja myös lap­sil­le­si

Jos per­hees­sä­si on al­le 16-vuo­tiai­ta lap­sia, voit hank­kia Kai­ku­kor­til­la mak­sut­to­mia lip­pu­ja myös heil­le sil­loin, kun me­net­te yh­des­sä sa­maan ta­pah­tu­maan. Lap­set ei­vät voi kui­ten­kaan osal­lis­tua kans­sa­si kan­sa­lai­so­pis­to­jen kurs­seil­le Kai­ku­kor­til­la.

Yh­tei­sön Kai­ku­kort­ti?

Kai­ku­kort­tia ja­ka­vil­la so­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan toi­mi­joil­la on käy­tös­sään yh­tei­sön Kai­ku­kort­te­ja. Työn­te­ki­jä voi hank­kia yh­tei­sön Kai­ku­kor­til­la mak­sut­to­man pää­sy­li­pun it­sel­leen sil­loin, kun hän jär­jes­tää pien­ryh­mä­käyn­nin yh­del­le tai useam­mal­le asiak­kaal­le, jol­la on Kai­ku­kort­ti. Yh­tei­sön Kai­ku­kort­tia ei voi kui­ten­kaan käyt­tää osal­lis­tues­sa kan­sa­lai­so­pis­ton kurs­seil­le.

Kai­ku­kort­ti val­ta­kun­nal­li­ses­ti

Kai­ku­kor­tin ta­voit­tee­na on pa­ran­taa ta­lou­del­li­ses­ti tiu­kas­sa ti­lan­tees­sa ole­vien hen­ki­löi­den mah­dol­li­suuk­sia naut­tia tai­tees­ta ja kult­tuu­ris­ta.

Li­sä­tie­toa Kai­ku­kor­tis­ta val­ta­kun­nal­li­ses­ti:

www.kult­tuu­ria­kai­kil­le.fi/kai­ku­kort­ti
www.fa­ce­book.com/kai­ku­kort­ti

Yh­teys­tie­dot:

Kai­nuun so­te, ter­vey­den edis­tä­mi­sen eri­kois­suun­nit­te­li­ja Saa­ra Pik­ka­rai­nen, puh. 044 797 0419, saa­ra.pik­ka­rai­nen@kai­nuu.fi 
Hy­ryn­sal­mi, si­vis­tys­pal­ve­lu­jen pääl­lik­kö Ve­li-Pek­ka Mä­ke­läi­nen, puh. 044 710 4410, ve­li-pek­ka.ma­ke­lai­nen@hy­ryn­sal­mi.fi 
Ka­jaa­ni, si­vis­tys­joh­ta­ja Mik­ko Saa­ri, puh. 044 710 0235, mik­ko.saa­ri@ka­jaa­ni.fi 
Kuh­mo, kir­jas­to­toi­men­joh­ta­ja Tai­na Hy­vö­nen, puh. 044 725 5389, tai­na.hy­vo­nen@kuh­mo.fi 
Pal­ta­mo, kult­tuu­ri­vas­taa­va Päi­vi Sol­dat­kin, puh. 044 750 0740, pai­vi.sol­dat­kin@pal­ta­mo.fi
Puo­lan­ka, si­vis­tys­joh­ta­ja Tui­ja Mik­ko­nen, puh. 044 720 0224, tui­ja.mik­ko­nen@puo­lan­ka.fi 
Ris­ti­jär­vi, kir­jas­to-kult­tuu­ri­sih­tee­ri Ma­rit­ta Kar­ja­lai­nen, puh. 044 715 9324, ma­rit­ta.kar­ja­lai­nen@ris­ti­jar­vi.fi 
Sot­ka­mo, av. pal­ve­lua­lue­joh­ta­ja, reh­to­ri Mer­ja Oja­lam­mi, puh. 044 750 2125, mer­ja.oja­lam­mi@sot­ka­mo.fi 
Suo­mus­sal­mi, kult­tuu­ri­tuot­ta­ja Jo­ni Kin­nu­nen, puh. 044 511 9871, jo­ni.kin­nu­nen@suo­mus­sal­mi.fi

Pa­lau­te Kai­nuun Kai­ku­kort­ti-toi­min­nas­ta:

kai­ku­kort­ti.kai­nuu@gmail.com