Kuntien yksiköt (mt, päihteet ja riippuvuudet päivystys)

 

Tarpeenmukaisen hoidon toteuttamiseksi palvelut on järjestetty lähipalveluna seutukunnallisesti ja maakunnallisesti. Virka-aikana tavoitat oman kuntasi työntekijän puhelimitse; jokaisessa kunnassa on nimetyt mielenterveys- ja päihdetyöntekijät. Omaisten, lähiverkoston ja lähettävän tahon mukana oleminen hoidon tarpeen arvioinnissa, hoidon suunnittelussa ja hoidon toteuttamisessa on keskeinen toimintaamme ohjaava periaate. Kaikessa toiminnassa pyritään vastaamaan asiakkaan ja hänen lähimmän sosiaalisen verkostonsa muuttuviin tarpeisiin. Avohoitokäynnit ovat maksuttomia eikä erillistä lähetettä tarvita. Huoli itsestä tai läheisestä on riittävä syy yhteydenottoon.

Vir­ka-ai­ka­na ma–to klo 8–16, pe klo 8–15, yh­teys ko­ti­kun­nan mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin ja riip­pu­vuuk­sien hoi­toon.

Vir­ka-ajan ul­ko­puo­lel­la päi­vys­tys Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä. Yh­teys sai­raan­hoi­ta­jan pu­he­lin­päi­vys­tyk­seen ja neu­von­ta­pal­ve­luun puh. 08 6156 6000.