Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tarkastussääntö)

Valvontajärjestelmä

1 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta
Kuntayhtymän talouden ja hallinnon valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen tarkastus yhdessä sisäisen tarkkailun kanssa muodostavat kattavan valvontajärjetelmän.

Ulkoinen tarkastus järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Siitä vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline, joka koostuu luottamushenkilöiden toimintaseurannasta, sisäisestä tarkkailusta ja sisäisestä tarkastuksesta. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus.


Tarkastuslautakunta

2 § Lautakunnan kokoonpano
Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Muiden varsinaisten jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lautakunta voi asettaa keskuudestaan tarvittavat tarkastusjaostot ja päättää niiden tehtävistä.

3 § Lautakunnan kokoukset
Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajilla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä, viranhaltijoilla ja työsopimussuhteessa olevilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksissa lautakunnan niin päättäessä.

Hallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Esittelijästä ja sihteeristä päättää lautakunta.

4 § Lautakunnan tehtävät
Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 §:ssä tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään, lautakunnan on:

1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajien tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa,
3. tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajien ja sisäisen tarkastajan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lautakunnan on oikeus tarpeellisessa määrin tarkastaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa, taloutta sekä talousarviossa ja toimintasuunnitelmissa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista.
 

Tarkastuslautakunnan kokoonpano

Varsinaiset jäsenet:

Ronkainen Tauno
Tolonen Markku, puheenjohtaja
Komulainen Eija
Hakkarainen Eija
Juntunen Hannu, varapuheenjohtaja
Törrö Leena
Väisänen Sanni

Varajäsenet:

Kyllönen Antero
Anttalainen Tommi
Kyllönen Anneli
Aavakare Eila
Nilkku Heikki
Rossi-Määttä Tuula
Huusko Päivi

Sihteeri: 

Anne Soikkeli
sisäinen tarkastaja
puh. 044 763 8003
anne.soikkeli@kainuu.fi