Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö)

74 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta
Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Siitä vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Sisäinen valvonta on osa johtamista. Kuntayhtymän yhtymähallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.

13 § Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnassa on yhtymävaltuuston valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme tai viisi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Muiden varsinaisten jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lautakunta voi asettaa keskuudestaan tarvittavat tarkastusjaostot ja päättää niiden tehtävistä.

Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säännökset II osan 9 luvun 76 §:ssä ja 77 §.ssä.

75 § Tarkastuslautakunnan kokoukset
Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajilla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä, viranhaltijoilla ja työsopimussuhteessa olevilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksissa lautakunnan niin päättäessä.

Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Sihteeristä päättää lautakunta.

76 § Tarkastuslautakunnan tehtävät
Sen lisäksi, mitä kuntalaissa tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään, lautakunnan on:

- seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajien tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
- huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa,
- tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajien ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain yhtymävaltuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa yhtymävaltuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana yhtymävaltuustolle muista merkittävistä havainnoista.

 

Tarkastuslautakunnan kokoonpano
Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:
Kilpeläinen Pasi (pj) Lehtonen Janne
Kemppainen Väinö Nieminen Markku
Kähkönen Pirjo Manninen Kirsi
Hynynen Evelyn Seppänen Irja
Törrö Leena Rossi-Määttä Tuula
Väyrynen Pentti Kyllönen Antero
Sarparanta Vesa-Pekka Nilkku Heikki

 

Sihteeri: 

Miia Pussinen
sisäinen tarkastaja
puh. 040 6363 524
miia.pussinen@kainuu.fi