Sote-uudistuksen kehittämishankkeet Kainuussa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen valtakunnallisina keskeisinä tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä valmistautuu uudistukseen useiden hankkeiden avulla.

 • Kainuun rakenneuudistus (KaRa) -hankkeen tavoitteena on val­mis­tau­tua Kai­nuus­sa so­te-uu­dis­tuk­seen, ke­hit­tää joh­ta­mis­ta ja oh­jaus­ta sel­kiyt­tä­mäl­lä jär­jes­tä­mis­teh­tä­vää. Sii­hen liit­tyen ke­hi­te­tään tie­dol­la joh­ta­mi­sen ky­vyk­kyyt­tä ja osaa­mis­ta se­kä käyt­töö­no­te­taan tie­dol­la joh­ta­mis­ta tu­ke­via työ­vä­li­nei­tä. Lisäksi toi­min­ta­ta­po­ja ja pro­ses­se­ja uu­dis­te­taan käyt­töö­not­ta­mal­la di­gi­taa­li­sia vä­li­nei­tä.
   
 • Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa Kainuun osahankkeessa keskitytään lastensuojelun monialaisen palvelutarpeen arvioinnin prosessin selkiyttämiseen lastensuojelutyön eri vaiheissa, yhteistyön syventämiseen lastensuojeluprosessissa toimivien eri ammattilaisten kesken, vahvistamaan jalkautuvaa työparityöskentelyä sekä tukemaan työtekijöitä sähköisten työkalujen käytössä. 
 • OSAKSI -hankkeen tavoitteena on jatkokehittää systeeminen ja tapauskohtainen työskentelymalli työttömien osatyökykyisten työ- ja toimintakyvyn tuen palvelutarpeisiin, työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä henkilöstön osaamisen vahvistaminen.

 • Mukana elämässä -hankkeen tavoitteena on vahvistaa itsemurhien ehkäisyä alueella, lisätä tuen tarjoamista riskiryhmille sekä kehittää vaikuttavaa hoitoa ja palvelua. Tavoitteissa korostuu itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneiden hoidon toteutuminen Käypä hoito -suosituksen, Kansallisen mielenterveysstrategian ja Itsemurhien ehkäisyohjelman mukaisina.
   
 • Helposti lähelläsi (HELLÄ) - Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kainuuseen -hankkeessa keskitytään monialaiseen vastaanottotoimintaan, suun terveydenhuoltoon, lasten ja perheiden palveluihin, sivi-sote -yhteistyöhön, lähisuhdeväkivaltatyöhön, nuorten psykososiaalisiin palveluihin sekä ikäihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen.
   
 • Hyvän mielen kunta - Kai­nuun osa­hank­keel­la on ta­voit­tee­na muo­dos­taa käy­tän­nön­lä­hei­nen ja kat­ta­va va­li­koi­ma mie­len­ter­vey­den edis­tä­mi­sen ja eh­käi­se­vän päih­de­työn toi­min­ta­mal­le­ja kun­tien käyt­töön.
   
 • Palvelut tukenasi -hankkeen tarkoituksena on luoda Kainuun alueella kotiin annettavien palvelujen yhtenäinen toimintakokonaisuus ja mallit ikäihmisille. Hanke on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Se noudattaa kansallista laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2030 painopisteitä.