Medialle

Kainuun soten tunnukset

SO­TE_4va­ri.pdf

SO­TE_mus­ta­val­koi­nen.pdf

(vä­ril­li­nen ja mus­ta­val­koi­nen lo­go pdf-muo­dos­sa, voi ava­ta ja muo­ka­ta eri oh­jel­mil­la) 

Ku­vat me­dian käyt­töön

Kai­nuun so­ten ku­vat Flickr -pal­ve­lus­sa

Kainuun hyvinvointialueen kuvapankki

Kuvat ovat median käytettävissä, kuvan yhteydessä mainittava kuva: Kainuun sote

Ku­via me­dian käyt­töön voi ky­syä vies­tin­näs­tä: vies­tin­täa­sian­tun­ti­ja Mar­ko Lip­po­nen | mar­ko.ta.lip­po­nen@kai­nuu.fi | 044 760 5462

Kainuun soten nimen käännökset

Eng­lan­ti: Kai­nuu So­cial Wel­fa­re and Health Ca­re Joint Aut­ho­ri­ty

Ruot­si: Ka­ja­na­lands sam­kom­mun för so­cial- och häl­so­vård

Sak­sa: Ge­mein­sa­me kom­mu­na­le So­zial- und Ge­sund­heits­be­hör­de Kai­nuu

Ve­nä­jä: Региональное объединение  социального и медицинского обслуживания муниципалитетов Кайнуу 

Rans­ka: Or­ga­ni­sa­tion in­ter­com­mu­na­le de la santé et des af­fai­res so­cia­les de Kai­nuu

Es­pan­ja: Or­ga­ni­za­ción In­ter­co­mu­nal de Sa­lud y Asis­ten­cia So­cial de Kai­nuu