Palaute

Me, Kainuun sotessa haluamme antaa teille hyvää palvelua ja hoitoa.  Meillä uskotaan toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja asiakkaan kanssa yhdessä kehittämiseen.  Tähän kehittämistyöhön tarvitsemme tietoa teidän palvelukokemuksista. 

Voitte kertoa palvelukokemuksista, antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia usealla eri tavalla (risut ja ruusut). 

Mikäli teillä on palveluun tai hoitoon liittyviä kysymyksiä, epäselviä asioita tai koette niissä tapahtuneen virheen,  keskustelkaa ensisijaisesti asiasta palvelua tai hoitoa antaneen yksikön henkilökunnan kanssa.

 

Palautteesi ja kokemuksesi sosiaali- ja terveyspalveluista

Täällä
voitte täyttää sähköisen asiakastyytyväisyyskyselyn.

Yleispalaute

Yleispalautteen kautta voit­te an­taa meil­le yleis­tä pa­lau­tet­ta pal­ve­luis­tam­me
 

Ilmoitus vaaratapahtumasta
 

Mi­kä­li koet­te, et­tä omas­sa tai omai­sen­ne hoi­dos­sa on ta­pah­tu­nut vir­he tai vaa­ra­ti­lan­ne, voit­te täyt­tää säh­köi­sen vaa­ra­ta­pah­tu­mail­moi­tuk­sen.

Vaaratilanneilmoitus ei ole virallinen muistutus hoitovirheiden osalta. Jos hoitoa tai kohtelua koskeva ongelma on mielestänne vakava, teillä on lakisääteinen oikeus tehdä asiasta muistutus, joka osoitetaan yksikön terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle tai potilasasiamiehelle. Voitte tarvittaessa olla yhteydessä potilasasiamieheen tai sosiaaliasiamieheen.


Palautteesi verkkosivuista


Tätä kautta voitte lähettää meille ke­hi­ttämiseh­do­tuk­sia tai ra­por­toi­da mah­dol­li­sis­ta on­gel­mis­ta, joi­ta olet­te ha­vain­nut et­sies­sä­si tie­to­ja si­vus­tol­tam­me.


Kiitos palautteestanne


Kaikki palautteet ovat arvokkaita, ja ne antavat asiakkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa. Mikäli haluatte palautteeseenne vastauksen, jättäkää yhteystietonne palautelomakkeelle.