Mukana elämässä - Itsemurhien ehkäisy Kainuussa

Hank­keen to­teu­tu­sai­ka: 31.3.2021 – 31.1.2022 (ehdollisena 31.12.2022 asti, mi­kä­li edus­kun­ta vah­vis­taa vuo­den 2022 mää­rä­ra­han ta­lou­sar­vios­saan)
Hank­keen ra­hoi­tus: STM:n val­tio­na­vus­tus (80 %) 320 000 €
Hank­keen hal­lin­noi­ja: Kai­nuun so­te

Hankkeessa haetaan uusia keinoja itsemurhien ehkäisyyn Kainuussa ja tavoitteena on kohdentaa toimia varhaisen tuen tarjoamiseen, itsemurhavaarassa olevien riskiryhmien tukemiseen ja hoidon kehittämiseen. Tavoitteena on myös tunnistaa koronakriisin aiheuttamia ongelmia Kainuun väestössä, erityisesti haavoittuvassa tilanteessa olevien osalta sekä rakentaa matalan kynnyksen tukimalleja vastaaviin tilanteisiin tulevaisuudessa. Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, järjestösektorin, kuntien koulu- ja oppilashuolto ja muu sivistystoimen henkilöstö sekä asiakkaat ja asukkaat. Toimintaa ja palveluja kehitetään väestön, erityisesti haavoittuvissa tilanteissa ja itsemurhavaarassa oleville ja heidän läheisilleen.

Hanke on valmisteltu Kainuun soten moniammatillisessa työryhmässä, jossa on ollut mukana asiantuntijoita kehittämis- ja suunnitteluyksikön lisäksi nuorisopsykiatriasta, aikuisten mielenterveyspalveluista ja riippuvuuksien hoidosta, perusterveydenhuollosta, aikuissosiaalipalveluista ja vanhuspalveluista sekä järjestötoimijoista (Kainuun Kriisikeskus / Kainuun mielenterveysyhdistys KaMi ry ja MIELI, Suomen mielenterveys ry).

Hankkeen päämääränä on itsemurhayritysten ja itsemurhien määrän vähentyminen Kainuussa. Tavoitteena on, että mielenterveys nähdään pääomana, lasten ja nuorten mielenterveys rakentuu arjessa ja ihmisten tarpeiden mukaisesti sekä laaja-alaiset ja yhdenvertaiset palvelut toteutuvat. Tavoitteena on vahvistaa itsemurhien ehkäisyä alueella, lisätä tuen tarjoamista riskiryhmille sekä kehittää vaikuttavaa hoitoa ja palvelua peilaten niitä erityisesti Sosiaalihuoltolakiin (1301/2014), Päihdehuoltolakiin (41/1986) ja lakiin ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015), huomioiden tulevat lakien uudistukset. Keskeisenä tavoitteena on kehittää Itsemurhien ehkäisyä ja itsemurhaa yrittäneiden hoitoa Käypähoito -suosituksen mukaisiksi ja Kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman vuosille 2020–2030 mukaisesti.

Yhteystiedot

Saara Pikkarainen, projektipäällikkö
puh. 044 797 0419
saara.pikkarainen@kainuu.fi

Anne Salin, suunnittelija
puh. 040 674 9157
anne.salin@kainuu.fi

Maarit Rajatalo, suunnittelija
puh. 040 672 0806
maarit.rajatalo@kainuu.fi

Hanna-Kaisa Juntunen, projektisihteeri/viestijä
puh. 040 671 1090
hanna-kaisa.juntunen@kainuu.fi

Hankesuunnitelma