Tulevaisuuden sote-keskus Kainuuseen – Helposti lähelläsi (HELLÄ)

Tu­le­vai­suu­den so­siaa­li- ja ter­veys­kes­kus Kai­nuu­seen - osa I: Hel­pos­ti lä­hel­lä­si (HEL­LÄ)

Hank­keen to­teu­tu­sai­ka: 1.7.2020–31.12.2022
Hank­keen ra­hoi­tus: STM:n val­tio­na­vus­tus 1 671 131€
Hank­keen hal­lin­noi­ja: Kai­nuun so­te

Hel­pos­ti lä­hel­lä­si (HEL­LÄ)- hanke toteuttaa valtakunnallisen tulevaisuuden sotekeskus-ohjelman tavoitteita Kainuussa. Tulevaisuuden sote-keskus – ohjelman hyötytavoitteina on yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen. Toiminnassa painotetaan ehkäisevää ja ennakoivaa työtä. Palvelujen laatua ja vaikuttavuutta sekä monialaisuutta pyritään kehittämään, jolloin myös kustannusten nousua voidaan hillitä. Tulevaisuuden sotekeskus-ohjelman hyötytavoitteet sisältyvät HELLÄ-hankkeen työpaketteihin, jotka on kuvattu alla. Lisäksi Kainuussa kiinnitetään erityistä huomiota hyvinvointi- ja terveyseroihin ja niiden kaventamiseen.

HELLÄ-han­ke koos­tuu viidestä työpaketista:

A. Tulevaisuuden sote-keskuksen moniammatillisen vastaanottotoiminnan palvelujen tehostaminen; perusterveydenhuollon moniammatillisen vastaanottotiimin toiminnan tehostaminen ja palvelujen saatavuuden parantaminen uuden toimintatavan ja digitaalisten palvelujen avulla.

B. Tulevaisuuden sote-keskuksen suun terveydenhuollossa Kerralla kuntoon – toimintamallin mukaisen toiminnan pilotoiminen ja käynnistäminen.

C. Tulevaisuuden sote-keskukseen sisältyvät perhekeskustoiminnan tehostaminen ja yhteistyön vahvistaminen kuntien sivistystoimen (varhaiskasvatus ja koulut) kanssa.

D. Nuorten psykososiaaliset palvelut, menetelmien käyttöönotto, alueellinen yhteistyö OYS-erva tasolla.

E. Hyte-työn vaikuttavuuden parantuminen. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen mallin sovittaminen Kainuuseen, yhteistyö Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuudentalon kanssa. HyVo- käyntien laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen, tiedolla johtaminen sekä käyntien sisällön kehittäminen osallistavan yhteiskehittämisen avulla.

HELLÄ-hank­keel­la on yh­tei­nen oh­jaus­ryh­mä Kai­nuun so­ten Kainuun rakenneuudistus vv. 2020–2021 – alueellisen valmistelun tukena (KaRa) – kehittämishankkeen kanssa.

Hankesuunnitelma

Yh­teys­tie­dot:

Pirjo Kyyrönen, pro­jek­ti­pääl­lik­kö
puh. 040 1533 287 

pirjo.kyyronen@kainuu.fi

Hanna Kouvonen, pro­jek­ti­sih­tee­ri/vies­ti­jä
puh. 040 688 4042
hanna.kouvonen@kainuu.fi

Laura Pasanen, suunnittelija (A: moniammatillinen vastaanottotoiminta)
puh. 040 688 4019
laura.pasanen@kainuu.fi

Sirpa Pulkkinen, suunnittelija (C: perhekeskustoiminnan tehostaminen: sivi-sote yhteistyön kehittäminen, lähisuhdeväkivaltatyön kehittäminen)
puh. 040 671 1022
sirpa.pulkkinen@kainuu.fi

Eeva Kähkönen, suunnittelija (C: perhekeskustoiminnan tehostaminen: monialainen neuvolatiimi, Neuvokas perhe -menetelmän laajempi käyttöönotto)
puh. 040 610 6036
eeva.j.kahkonen@kainuu.fi