Palvelut tukenasi

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2022 – 31.12.2023
Hankkeen rahoitus: STM:n valtionavustus (100 %) 717 000 €
Hankkeen hallinnoija: Kainuun sote

Pal­ve­lut tu­ke­na­si - ko­to­na asu­mis­ta tu­ke­vien pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­nen Kai­nuus­sa -han­ke­suun­ni­tel­ma

Palvelut tukenasi -hankkeen tarkoituksena on luoda Kainuun alueella kotiin annettavien palvelujen yhtenäinen toimintakokonaisuus ja mallit ikäihmisille. Hanke on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Se noudattaa kansallista laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2030 painopisteitä.

Hankkeen kohderyhmänä on kainuulaiset ikäihmiset. Kohderyhmä on heterogeeninen, siinä on sekä toimintakyvyltään vielä suhteellisen itsenäisesti toimivia henkilöitä että jo paljon palveluja tarvitsevia. Säännöllisen kotihoidon asiakkailla on suurella osalla jonkinasteinen muistisairaus.

Hankkeen tavoitteet ovat:

1. Kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä.
2. Asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan.
3. Riittävä ja osaava henkilöstö turvaa kotiin annettavien palvelujen laadun.
4. Palvelujen laatu varmistetaan järjestelmällisellä seurannalla.

Toimenpiteinä ovat mm. akuuttitilanteiden toimintamallin luominen, riittävien terveyspalvelujen turvaaminen, kuntouttavien ja ennaltaehkäisevien toimintamallien kehittäminen, ikäihmisten asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen, asiakasosallisuuden lisääminen ja palautejärjestelmien kehittäminen sekä työntekijöiden osaamisen vahvistaminen.

Hankkeen pääviesti on, että Kainuussa palvelut ovat tukenasi. Sidosryhmänä hankkeessa toimivat myös alueen oppilaitokset (Kainuun ammatti oppilaitos ja Kajaanin ammattikorkeakoulu) ja Itä-Suomen yliopisto, esimerkiksi opiskelijoiden harjoittelujen ja opinnäytetöiden kautta.

Tällä hankkeella on selkeitä liittymäpintoja meneillään oleviin Kainuun tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus HELLÄ –hankkeeseen, Yhdessä ihmisen parhaaksi – palliatiivisen hoidon osaamisen ja alueellisen toimintamallin kehittäminen –hankkeeseen, Tecnos – etäkuntoutuksen teknologiset ratkaisut – hankkeeseen sekä Innostu vanhustyöstä –hankkeeseen.

Yhteystiedot:

Marja-Liisa Ruokolainen, pro­jek­ti­pääl­lik­kö 20.6.22 asti, puh. 044 797 0168. Pauliina Valkovirta aloittaa 21.6.22

Marjo Kallio, suun­nit­te­li­ja (kokonaisuus)
puh. 044 797 4739

Sini Kyllönen, suun­nit­te­li­ja (kuntoutus)
puh. 040 682 3175

Piia Tuhkanen, suunnittelija (asiakas- ja palveluohjaus)
puh. 040 1588168

Kati Kilpeläinen-Turunen, projektisihteeri/viestintä
puh. 040 671 1078

etunimi.sukunimi@kainuu.fi