Yhtymähallitus

Yhtymähallituksen tehtävät (hallintosääntö 8 §) 

Yhtymähallituksen kokoonpano ja valintaperusteet on määritelty perussopimuksessa.

Yhtymähallituksen tehtävistä säädetään kuntalain 39 §:ssä ja kuntayhtymän perussopimuksen II luvun 11 §:ssä. Näiden lisäksi yhtymähallituksen tehtävänä on:

- arvioida järjestämiensä palvelujen tehokkuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Seurannan ja arvioinnin perusteella hallituksen tulee järjestää palvelut kokonaisvaikuttavuudeltaan tehokkaimmalla tavalla joko omana toimintana tai ulkopuolisina hankittavina palveluina.

- huolehtia yhteistyöstä palvelujen käyttäjien, jäsenkuntien, alan tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

- käsitellä kuntayhtymän toimintaa ja taloutta koskevat kuukausi- ja osavuosikatsaukset sekä päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aihetta. Yhtymähallitus raportoi samalla jäsenkunnille. 

- vastata sisäisen valvonnan järjestämisestä ja antaa ohjeet sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.

- antaa raportti todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

- hoitaa sosiaalisesta luototuksesta annetun lain (1133/2002) mukaisia tehtäviä.

- toimia sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöjen mukaisena monijäsenisenä toimielimenä.

Yhtymähallituksen kokoonpano

Varsinaiset jäsenet:

Kemppainen Tapani (pj)
Alasalmi Aila (2. vpj)
Heikkinen Pekka
Oikarinen Paavo
Hakkarainen Annikki
Jokelainen-Keränen Eila
Ritakallio-Knuutinen Pirjo
Myllylä Raili (1. vpj)
Mikkonen Veijo
Holappa Marja-Liisa
Suutari Hannu
Karjalainen Minna
Varimo Pertti
Kanniainen Mikko


Varajäsenet:

Keränen Taisto
Määttä Anne
Pääkkönen Matti
Heikkinen Mauno
Matero Maija
Juntunen Heidi
Shevchenko Anna
Mikkonen Ritva
Keränen Kari
Matero Taina
Rönty Markku
Pollari Matti-Jussi
Oikarinen Markku
Haapalainen Mari


Sihteeri:

Sanna Piirainen
hallintosihteeri
puh. 044 710 1249
sanna.h.piirainen@kainuu.fi