Koronainfo - kaikki Kainuun soten koronavirusta käsittelevät tiedotteet


Kai­nuun so­te tie­dot­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen ti­lan­tees­ta Kai­nuus­sa päi­vit­täin. 

Mikäli epäilet saaneesi koronavirustartunnan

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa, tee testi omaolo palvelussa ja ole yhteydessä päivystysapunumeroon 116 117.

Näy­te CO­VID-19-tut­ki­mus­ta var­ten ote­taan kai­kil­ta hen­ki­löil­tä, joil­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta tai joil­la lää­kä­rin ar­vion pe­rus­teel­la on ai­het­ta epäil­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koh­den­ta­ma­ton­ta oi­reet­to­man väes­tön tes­taus­ta ei kui­ten­kaan ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta teh­dä.

Kai­nuun so­ten näyt­tee­not­to Ka­jaa­nin alueel­la ta­pah­tuu KAKSn pan­de­mia­vas­taa­no­tol­la ja muis­sa kun­nis­sa ter­vey­sa­se­mil­la. Hen­gi­tys­tiein­fek­tio-oi­rei­sen tu­lee ol­la yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se omaan ter­vey­sa­se­maan tai 116 117 pääs­täk­seen näyt­tee­not­toon. Kai­nuun so­te kun­tayh­ty­män toi­mi­pis­teis­sä suo­ri­tet­ta­va CO­VID-19 ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on po­ti­laal­le tar­tun­ta­tau­ti­lain no­jal­la mak­su­ton.

Kainuun keskussairaalassa oleva Drive In testauspaikka mahdollistaa testauksen ulkotiloissa, joka on riskittömämpää sekä testaajien että testattavan kannalta. Testausajan saat soittamalla 116 117. Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa.

Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua THL:n CO­VID-19 tes­taa­misk­ri­tee­ris­tön täyt­tyes­sä.  Tes­taa­misk­ri­tee­ris­tön täyt­tyes­sä Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 106 € alv 0% / tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Hätätilanteessa soita 112.

Ohjeet päivystyskäyntiin Kainuun keskussairaalalla

Kainuun keskussairaalan päivystykseen koronaviruspandemian aikana saapuvien tulee ehdottomasti noudattaa annettua ohjeita.

Jos saat hen­gi­tys­tiein­fek­tion, jo­ka mer­kit­tä­väs­ti huo­non­taa voin­tia, soi­ta päi­vys­tyk­sen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen neu­von­ta­pu­he­li­meen 116 117. Numeroon tulee ottaa yhteyttä ennen pandemiavastaanotolle saapumista. Numerosta saat ohjeet päivystyskäyntiin.


Kysyttävää koronaviruksesta

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksesta, soita Sosiaali ja Terveysministeriön Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvontaan: 0295 535 535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Neuvontanumeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Valtakunnallinen Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta täydentyy chatillä. Chattineuvonta on avattu valtioneuvoston verkkosivuille, ja siitä saa yleistä tietoa uudesta koronaviruksesta. Chatti on avoinna arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15. Chatissä saa palvelua tällä hetkellä suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/puhelinpalvelu-ja-chat

Kai­nuun so­te on avan­nut maa­nan­tai­na 30.3. säh­kö­pos­tio­soit­teen korona@kainuu.fi jo­ka on tar­koi­tet­tu kan­sa­lais­neu­von­taan ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Ky­sy­myk­siin vas­taa­vat Kai­nuun so­ten asian­tun­ti­jat. Mi­kä­li ky­se on sai­raus­ta­pauk­ses­ta, ol­laan yh­tey­des­sä nu­me­roon 116 117, tai hä­tä­ta­pauk­ses­sa 112. Säh­kö­pos­tiin vain kii­reet­tö­miä ky­sy­myk­siä ko­ro­nas­ta.  Ky­sy­myk­siin py­ri­tään vas­taa­maan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan mah­dol­li­sim­man pian.

Tarjolla keskusteluapua kriisitilanteessa

Epävarma tilanne aiheuttaa ihmisissä paljon huolta ja epävarmuutta. Apua ja keskustelukumppani löytyy verkon kautta useasta eri paikasta.

Kainuun kriisikeskus palvelee numerossa 044 782 6030
www.mielenterveysseurat.fi/kainuu/

Valtakunnallinen 24/7 kriisipuhelin 09 252 50111

Chat alle 29 vuotiaille:
https://sekasin247.fi/

Palveluita, joiden tarkoituksena on ihmisen auttaminen, tuen tarjoaminen sitä tarvitseville ja kokemusten jakaminen
https://tukinet.net/

Uuvuttaako vanhemmuus? Täältä saat apua arjen haasteisiin. 
https://enjaksa.fi 

Apua nuorille: 
normaali.fi

Lentävä Läksytuki tukee kuntien sivistystyötä antamalla koulupäivän jälkeen läksytukea chatissa kello 16-18. Läksytukea antavat Finnairin lomautetut vapaaehtoiset työntekijät.
https://normaali.fi/laksy/

Yhdessä selviydytään -sivusto on maksuton ja avoin kaikenikäisten lasten vanhemmille.
https://yhdessaselviydytaan.fi/fi/

Kaikille avoinna olevasta Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, op​paita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja:
 https://www.mielenterveystalo.fi/

SPR: Koronavirus – henkisen tuen ohjeita:
https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/akilliseen-onnettomuuteen/koronavirus-henkisen-tuen-ohjeita

SPR on avannut kaikille kansalaisille avoimen Auttavan puhelimen (ma-pe 9-21, puh. 0800 100 200). Tarjotaan kuunteluapua henkistä ahdistusta purkamaan.
Linkki

Valtakunnallinen Kirkon keskusteluapu 0400 2211 80 (avoinna joka ilta 18-24)
kirkonkeskusteluapua.fi/.

Kajaanin ja Sotkamon seurakunnilla on viestipalvelu (TuPu-viestipalvelu (SMS/Whatsapp): puh. 044 744 4484), joka on auki koulun aukioloaikojen mukaan, osin myös viikonloppuisin (la-su).

Kriisiapu elämän vaikeissa tilanteissa 

Kajaanin poikkeusolojen ajaksi palvelunumero 040 688 7000 (ma-pe klo 8-16).


Ohjeita yli 70-vuotiaille sekä karanteenissa oleville ja miten voimme tukea heitä Kainuussa (Tietoja päivitetty 19.5.20)

Ohjeita Kainuun soten alueella toimiville yksityisille sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajille


Kainuun soten tiedotteet (uusin ylimpänä):

Kainuun sote - koronatiedote 28.7.2020

Drive-In koronatestaus käynnistyy uudelleen Kainuun keskussairaalassa (14.7.2020)

Kainuun sote - Drive-in testauksen keskeytyminen 1.7.2020 alkaen

Kainuun sote - koronatiedote 5.6.2020

Kainuun sote - koronatiedote 1.6.2020

Kainuun sote - koronatiedote 26.5.2020

Kainuun sote - koronatiedote 22.5.2020

Kainuun sote - koronatiedote 20.5.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 19.5.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 18.5.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 15.5.2020

(aikaisemmat mediatiedotteet löytyvät Ajankohtaista -sivulta: https://sote.kainuu.fi/ajankohtaista

Kainuun soten koronaposti vastaa kysymyksiin (30.3.2020)

Kainuun keskussairaalan päivystyksen järjestelyt pandemian aikana (27.3.2020)

Ohjeistus kuntalaisille terveysasemalla asiointiin pandemian aikana (25.3.2020)

Ohjeita raskaana oleville ja synnyttäjille koronavirusepidemian (COVID-19) aikana (17.3.2020)


Pandemiainfo in other languages

https://sote.kainuu.fi/en/in-english


Muiden tiedotteet:

Valtioneuvosto - tietoa koronaviruksesta linkit

THL - Ajankohtaista koronaviruksesta

Koronavirus COVID-19 selkokielellä THL