Palvelupolku, sähköiset palvelut

Etusivu: Itsemurhavaarassa olevan tai itsemurhaa yrittäneen ikäihmisen hoito- ja palvelupolku

 

Sähköiset palvelut tarjoavat matalan kynnyksen tukea, apua ja neuvoa usein ajasta ja paikasta riippumatta. Sähköisiä palveluita voivat olla erilaiset puhelin- ja chat-palvelut, terveysportaalit ja omahoito-ohjelmat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukanavat.

Oma­so­te on Kai­nuun so­ten tar­joa­ma hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den pal­ve­lu­ka­na­va. Pal­ve­lun kaut­ta voit hoi­taa hy­vin­voin­tii­si ja ter­vey­tee­si liit­ty­viä asioi­ta, kuten ajanvarauksia, reseptin uusimisia ja yhteydenottoa ammattilaisiin viestien avulla. Omasoten sisällöstä löydät myös omahoito-ohjelmia hyvinvointisi tueksi.

Kainuun Omasote

https://sote.kainuu.fi/kainuun-omasote

Omahoito-ohjelmien avulla voit tukea mielen hyvinvointiasi esimerkiksi ahdistuksessa, masennuksessa, unettomuudessa, juomisen hallinnassa ja tunnelukoissa. Omahoito-ohjelmissa voit työskennellä hyvinvointisi parantamiseksi omaan tahtiisi, missä ja milloin vain. Omahoito-ohjelmat ovat ammattilaisten suunnittelemia ja luotettavia. Omahoito-ohjelmien sisällöistä hyötyminen ei edellytä psykiatrista diagnoosia. Kaikille avoimia omahoito-ohjelmia löydät:

Mielenterveystalo.fi

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/Pages/default.aspx

Kainuun soten omahoito:

https://sote.kainuu.fi/index.php/palvelut/oma-terveyteni-testaan-ja-seuraan

Ikäihmisille suunnattuja puhelin- ja chat-palveluita löytyy useita. Seuraavaan on koottu muutamia esimerkkejä:

 

Tutkimusnäyttöön perustuva yhteenveto sähköisten palveluiden hyödynnettävyydestä itsemurhien ehkäisyssä

Itsemurhien ehkäisyssä sähköisiä palveluita ja terveysteknologiaa voi olla hyödyllistä käyttää ennalta ehkäisevästi lievien psyykkisten sairauksien hoidossa, kuten nettiterapiaa lievän masennuksen, sosiaalisten pelkojen ja paniikkihäiriöiden hoidossa. Omahoito-ohjelmat soveltuvat hyvänä lisänä muuhun hoitoon. Itsemurhien ehkäisyssä myös puhelinkontakteista kriisitilanteissa voi olla hyötyä. Samalla puhelinkontaktissa mahdollistuu reaaliaikainen hoidon tarpeenarvio. Sosiaalisen median osalta voidaan terveydenhuollon osalta panostaa asianmukaiseen tietoon itsemurhien ehkäisystä, itsemurhariskeistä ja tunnistamisesta. Mobiiliapplikaatiot ja virtuaalitodellisuus ovat varmasti tulevaisuuden vaihtoehto, mutta kehitystyö on vielä alussa. Etävastaanotot ovat jo arkipäivää ja soveltuvat käytettäväksi, kun sekä asiakkaalla että työntekijällä on asianmukaiset etävastaanottoon soveltuvat välineet eli kuva+ ääniyhteys toteutuu eikä vastaanotto edellytä fyysistä tutkimusta. Tekoäly kehittyy nopeasti ja voi tehostaa arviointia sekä hoidon kohdentamista.

Lähteet:

Anttila, K. 2018. Web-based interventions supporting the mental health of adolescents with depression. Väitöskirja. Turun yliopisto. https://www.utupub.fi/handle/10024/145827

Jylhä, P. 2020. Itsemurhayrityksen jälkeisen seurantasoiton hyödyt. Duodecim: Käypä hoito. https://www.kaypahoito.fi/nak09378

Jylhä, V. & Haapalainen, A. 2017. Sosiaalisen median käytön vaikutus potilaisiin ja hoitosuhteeseen. Näyttövinkki. Helsinki: Hoitotyön tutkimussäätiö. https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2019/03/nayttovinkki-2017-1.pdf

Kajaste, S. 2015. Erityyppiset itsehoito-ohjelmat unettomuuden hoidossa ja Itsehoito-ohjelmat unettomuushäiriön hoidossa. Näytönkatsaukset. Duodecim: Käypä hoito. https://www.kaypahoito.fi/nak08542

Laajasalo, T. 2020. Mobiiliapplikaatioiden vaikuttavuus itsemurhaa yrittäneiden potilaiden hoidossa. Duodecim: Käypä hoito. https://www.kaypahoito.fi/nix02754

Lindfrors, O. & Stenberg, J-H. 2020. Tietoteknikka-avusteiset terapiat depressioiden hoidossa. Näytönkatsaus. Duodecim: Käypä hoito. https://www.kaypahoito.fi/nak06935

Niemelä, S. 2015. Tietokoneavusteinen lyhytterapia opiskelijoiden alkoholiongelmien hoidossa. Näytönkatsaus. Duodecim: Käypä hoito. https://www.kaypahoito.fi/nak08530

Räsänen, K. 2019. Internetin välityksellä toteutettu kognitiivinen käyttäytymisterapia ja sen kustannusvaikuttavuus työikäisten paniikkihäiriön hoidossa ja Internetin välityksellä toteutettu kognitiivinen käyttäytymisterapia työikäisten sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa. Näytönkatsaukset. Duodecim: Käypä hoito. https://www.kaypahoito.fi/sv/nak09154

Saarela, K-M., Lotvonen, S., Siira, H., Kyngäs, H. & Konttila, J. 2020. Millaisia teknologisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa ikääntyneiden yksinäisyyteen, sosiaaliseen eristyneisyyteen ja fyysiseen aktiivisuuteen?. Näyttövinkki. Helsinki: Hoitotyön tutkimussäätiö. https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2020/06/nayttovinkki-9-2020.pdf

Sadeniemi, M. 2021. Nettiterapiat kaksisuuntaisen mielialahäiriön lievien masennusoireiden hoidossa. Näytönkatsaus. Duodecim: Käypä hoito. https://www.kaypahoito.fi/nak09554

Salminen, A-L., Hiekkala, S. & Stenberg, J-H. (toim.) 2016.  Etäkuntoutus. Helsinki: Kelan tutkimus. https://www.kela.fi/documents/10180/0/Et%C3%A4kuntoutus/4a50ddb8-560c-47b4-94ed-09561f6981df

Stenberg, J-H. 2019. Nettiterapiat ja ahdistuneisuus. Duodecim: Käypä hoito.  https://www.kaypahoito.fi/nix02632

Tolonen, J., Konttila, J. & Salmitaival, J. 2021. Tehoaako virtulaalialtustusterapia (VRET) sosiaalisten tilanteiden pelkojen hoitoon tavanomaista hoitoa paremmin? Näyttövinkki. Helsinki: Hoitotyön tutkimussäätiö. https://www.hotus.fi/virtuaalialtistusterapialla-vret-voidaan-vahentaa-sosiaalisten-tilanteiden-pelkoa/