Kuulumisia hankkeesta

6.10.2021

Blogi: Ratkaisuvoimaa yhteistyöllä osatyökykyisten työllistymiseen

Työ- ja toimintakyky liittyy sosiaalisten ja terveydellisten tekijöiden lisäksi myös työllisyyteen. Työkykyohjelman 2020–2022 selvityksen mukaan työkyvyttömyyden riski kasvaa merkittävästi jo kuuden kuukauden työttömyysjakson jälkeen. Työttömistä 30–40 prosenttia ovat pitkäaikaistyöttömiä, joista taas noin 50 prosenttia ovat osatyökykyisiä.

Pitkittyvä työttömyys voi jo itsessään aiheuttaa paitsi taloudellisia ja sosiaalisia, myös terveydellisiä ongelmia. Työllisyyden edistämisellä voidaan ennaltaehkäistä myös sairauksia. Osalla työttömistä työkyvyn tuen, hoidon ja kuntoutuksen tarvetta ei ole tunnistettu, eivätkä he ole päässeet tarvitsemiinsa palveluihin ja oikeiden etuuksien piiriin. Työkykyohjelman tavoitteena on rakentaa työkykyä tukeva palvelukokonaisuus tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukseen. Keskeistä prosessissa on tunnistaa ne henkilöt, jotka voisivat hyötyä monialaisesta palvelujen yhteensovittamisesta, jolloin asiakkaat ohjataan heidän tarpeitaan vastaaviin palveluihin. Tunnistamisen jälkeen on varmistettava palveluprosessin jatkuminen ja osallisuus. Yhteisasiakkaan palvelupolun määrittäminen mahdollistaa yksilöllisten tarpeiden, elämäntilanteen sekä palveluun sitoutumiseen liittyvien voimavarojen huomioimisen ennaltaehkäisevää työtä unohtamatta.

Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö määrittää, miten työkyvyn tuen rakenteet ja palvelut toimivat Kainuun sotessa työllisyyttä tukevina palveluina. Vaikka työttömyys on Kainuussa viime vuosina alentunut, on meillä edelleen suuri joukko ihmisiä, joilla on merkittäviä ja pitkittyneitä haasteita työllistymisessä. Tämä koskettaa erityisesti vammaisia ja osatyökykyisiä työttömiä. Erikoissairaanhoidolla on tärkeä rooli tukea perusterveydenhuollon työtä tukemalla asiakkaiden sairaanhoitoa. On myös tärkeää huomioida, ettei työtön voi olla työnhakijana ellei hän ole työkykyinen. Tällöin hänelle kuuluu kirjoittaa sairausloma myös erikoissairaanhoidon palveluita käytettäessä. Tällöin työtön kuuluu Kelan palvelun piiriin. Pienillä yhteistyön keinoilla voimme paremmin tukea osatyökykyisen työkykyä kohti työelämää!

Asenne sekä motivaatio ovat ratkaisevassa asemassa työkyvyn ja työllistämisen tuen palveluissa! Meitä kaikkia voi joskus kohdata tilanne, jolloin olemme osatyökykyisiä. Työurien jatkumisen kannalta merkityksellistä on, miten työkyvyn madalluttua työtä voidaan muokata, jotta työtä voisi jatkaa edelleen tuottavasti. Myös osatyökykyisen osaamista kehittämällä voi löytyä uusia ratkaisuja työllistymiseen. Sairauspoissaolojen hallinta, varhaisen tuen toiminta, yksilöllinen työkyvyn tukeminen ja työntekijän motivointi, työssä olevilla työterveysneuvottelut ja työttömillä terveystarkastukset ovat tärkeitä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Kuntoutuksen mahdollisuuksia tulee hyödyntää entistä enemmän myös väestön ikääntyessä. Osaamisen vahvistamisella voimme turvata oikea-aikaiset palvelut niitä tarvitseville, koska palveluita jää paljon käyttämättä tiedon puutteen vuoksi.

Kun tehdään yhteistyötä eri verkostojen kanssa, voidaan parhaiten löytää uusia mahdollisuuksia työkyvyn tukemiseksi. Olemme yhteiskunnallisesti tärkeän asian äärellä!

Kati Nevalainen, OSAKSI-hankkeen suunnittelija

Lähteet:

Hyttinen M, Sirviö J, Nevalainen K. TE-toimiston blogisarja 2020-2021. Löydettävissä osoitteessa: https://rekrykainuu.fi/kategoria/blogi/

Martimo, Kari-Pekka 2020: Osittain vai riittävän työkykyinen? Blogi. Ilmarinen. Osoitteessa: www.ilmarinen.fi/tietoa-ilmarisesta/ajankohtaista/blogit-ja-artikkelit/blogikirjoitukset/kari-pekka-martimo/osittain-vai-riittavan-tyokykyinen/

Monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen. Juha Koivisto & Hanna Tiirinki (toim.)

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162382/VNTEAS_2020_38.pdf

Mäkitalo J. Työkyvyn ulottuvuudet. Teoksessa Martimo K-P, Antti-Poika M, Uitti J. (toim.) Työstä terveyttä. Porvoo. Työterveyslaitos 2010 

Juvonen-Posti P, Joensuu M, Reiman A, Heusala T, Takala E-P, Ahonen G. Työkykyjohtaminen - johdettua yhdessä tekemistä. Tapaustutkimus käytännön johtamismenettelyistä ja taloudellisesta vaikuttavuudesta kunnallisessa liikelaitoksessa. Juves Print, Tampere. Työterveyslaitos 2014 

Järvikoski, Aila; Takala, Esa-Pekka; Juvonen-Posti, Pirjo; Härkäpää, Kristiina 2018: Työkyvyn käsite ja työkykymallit kuntoutuksen tutkimuksessa ja käytännöissä. Kela. Helsinki. 

Partinen, Ritva; Koskela, Anne; Tarvainen, Kimmo. Työ on tärkeää – siksi myös työkyvystä on pidettävä huolta. Työkyvyn tuen opas päättäjille. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:39. Kuntoutuksen uudistaminen
Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma vuosille 2020–2022.

Tie työelämään. https://tietyoelamaan.fi/tyota-kykyjesi-mukaan/raataloitya-rekrytointia/

Työkykyohjelma 2020-2023, STM

21.5.2021

Kainuun soten hallinnoima Työkykyohjelman hanke "OSAKSI – Monialaisuus vahvistamaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä" on käynnistynyt kevään 2021 alussa. Tavoitteena hankkeella on jat­ko­ke­hit­tää sys­tee­mi­nen ja ta­paus­koh­tai­nen työs­ken­te­ly­mal­li työt­tö­mien osa­työ­ky­kyis­ten työ- ja toi­min­ta­ky­vyn tuen pal­ve­lu­tar­pei­siin, työ- ja toi­min­ta­ky­vyn vah­vis­ta­mi­nen, ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­nen se­kä hen­ki­lös­tön osaa­mi­sen vah­vis­ta­mi­nen.

Hankkeen kuulumisia pääsee seuraamaan Kainuun soten verkkosivulla hankkeen "Ajankohtaista" -osiossa.

Lisätietoja hankkeesta antaa suunnittelija Kati Nevalainen: puh. 040 6711 079, s-posti: kati.nevalainen@kainuu.fi