Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

Johtokunta toimii kuntayhtymän yhtymähallituksen alaisena toimielimenä. Johtokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa Kainuun Työterveyden toiminnan suunnittelua ja toteutusta sekä asettaa toiminnalle tavoitteet ja seurata tavoitteiden toteutumista yhtymähallituksen hyväksymien päätösten mukaisesti.

Kainuun Työterveyden johtokuntaan kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna taloushallinnon ja työterveyshuollon asiantuntemus. Palveluja hankkivien yhtymien, laitosten, yrityksien ja asiakasryhmien edustuksen johtokunnassa tulee olla tasapuolinen ja riittävä. Johtokuntaan nimettävät jäsenet eivät saa olla sidoksissa muihin terveydenhuollon palveluita työelämälle tuottaviin yhteisöihin tai työnantajiin.

Kuntayhtymän yhtymähallitus nimeää johtokunnan, sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Johtokunnan kokousmenettelyssä ja toiminnassa noudatetaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ohjeita ja sääntöjä.

Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunta valvoo liikelaitoksen etua ja vastaa toiminnan kannattavuudesta yhdessä liikelaitoksen johdon kanssa.

Johtokunnan tehtävänä on:
- päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä yhtymävaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta,
- hyväksyä liikelaitoksen liiketoimintasuunnitelma,
- hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma,
- päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista,
- valvoa liikelaitoksen etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella,
- päättää liikelaitoksen kehittämis- ja rakentamisinvestoinneista sekä muista pitkävaikutteisista menoista sekä hankinnoista hankintasäännön mukaisesti,
- päättää palvelujen hinnoittelusta ja maksujen periaatteista,
- päättää irtaimen omaisuuden myynnin periaatteista,
- laatia toimintakertomus, tilinpäätös ja päättää tilinpäätöksen ylijäämän käyttämisestä ja alijäämän rahoittamisen periaatteista,
- päättää liikelaitoksen talousarvion rajoissa lainojen ottamisesta ja niiden takaisinmaksusta,
- päättää liikelaitoksen jakamisesta vastuuyksiköihin, niiden keskeisten tehtävien ja vastuuhenkilöiden valinnasta tai määräämisestä,
- päättää muiden sellaisten asioiden käsittelystä ja ratkaisuista, joilla on liikelaitoksen toimintaan laajakantoinen tai tärkeä merkitys,
-valvoa tuotettavien palveluiden kilpailukykyä, kannattavuutta sekä liiketoiminnan kehittämistä ja
- vastata sisäisen valvonnan järjestämisestä ja antaa ohjeet sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta. Johtokunta antaa raportin todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Johtokunnassa käsiteltävät asiat esittelee liikelaitoksen johtaja tai hänen määräämänsä Kainuun Työterveys -liikelaitoksen viranhaltija. Johtokunta voi antaa yksittäisen asian esittelyn myös muulle kuntayhtymän viranhaltijalle.


Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta kokoonpano

Varsinaiset jäsenet:

Ahopelto Maire
Tuominen Anssi
Nevanperä Pia
Polvinen Osmo
Väätäinen Eija
Enroth Paavo
Astikainen Päivi

Varajäsenet:

Tolonen-Manninen Eija
Sivonen Raimo
Pelkonen Hannu
Alasalmi Aila
Juntunen Juhana
Ritakallio Pirjo
Juntunen Aija

Sihteeri:

Pekkarinen Marja
puh. 044 797 0080
marja.pekkarinen@kainuu.fi