Ympäristöterveydenhuollon asiakasmaksut

 

Ympäristöter­vey­den­huol­lon asia­kas­mak­sut pe­rus­tu­vat eläinlääkintähuoltolakiin (765/2009), elintarvikelakiin (23/2006), terveydensuojelulakiin (763/1994), tupakkalakiin (549/2016) ja lääkelakiin (395/1987).

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män hal­li­tus vah­vis­taa asia­kas­mak­sut pää­sään­töi­ses­ti kah­den vuo­den vä­lein. Maksutaksa on vah­vis­tet­tu 26.1.2022.