Tiedote 08.06.2017

Viranhaltijapäätösten julkaiseminen yleisessä tietoverkossa

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män vi­ran­hal­ti­joiden tekemistä päätöksistä osa jul­kais­taan Kainuun soten internet-sivuilla 1.6.2017 läh­tien. Julkaistavat viranhaltijapäätökset löytyvät soten internet-sivuilta seuraavasta linkistä https://sote.kainuu.fi/viranhaltijapaatokset.

Vi­ran­hal­ti­ja­pää­tös­ten jul­kai­se­mi­nen verk­ko­si­vuil­la li­sää hal­lin­non avoi­muut­ta ja lä­pi­nä­ky­vyyt­tä. Yk­sit­täi­set vi­ran­hal­ti­jat käyt­tä­vät toi­mie­lin­ten heil­le de­le­goi­maa val­taa ja tä­mä on yk­si pe­rus­te jul­ki­suu­den tar­peel­li­suu­del­le. Hal­lin­non avoi­muu­del­la edis­te­tään ih­mis­ten luot­ta­mis­ta pää­tök­sente­koon.