9.2.2017

Uutta päätöksentekoelintä viritellään Kainuuseeen

Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmä käsitteli kokouksessaan 6.2.17 uuden Kainuun maakunnan valmistelua seuraavasti:

-Maakuntavaaleihin (tammikuu 2018) sekä uuden maa­kun­ta­val­tuus­ton ja -hallituksen järjestäytymiseen saak­ka (maaliskuu 2018) maakunnan puolesta päätöksiä tekee väliaikainen val­mis­te­lu­toi­mi­elin. Maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, sairaanhoitopiirin, eri­tyis­huol­to­pii­rin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen ja työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava välittömästi ­lain voimaantultua (1.7.2017) toimielimen ko­koon­pa­nos­ta. Valmistelutoimielimen jäsenet on valittava em. or­ga­ni­saa­tioi­den viranhaltijoista.

Maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja, joiden perusteella maakuntahallitus asettaa toimielimen.Valmisteluryhmä sai tiedon siitä, että Kainuun liiton maakuntahallitus tulee helmikuun kokouksessaan käsittelemään asiaa.

-Kansalais- ja sidosryhmävaikuttamiseen keskittyvä muutosfoorumi käynnistyy helmi-maaliskuulla.          Kaikille avoin foorumi mahdollistaa osallistumisen sähköisen palvelun kautta. Lisäksi jokaisessa kunnassa järjestetään muutosinfot tietoiskuineen ja työpajoineen. Käsiteltävät aiheet ovat kansalaisten kannalta tärkeitä ja maakunnan valmistelun näkökulmasta merkittäviä.

-Valmisteluryhmä edellyttää maaliskuun loppuun men­nes­sä raporttia maa­kun­ta­vi­ras­ton mahdollisesta sijoittumisesta Ely-keskuksen nykyiseen toimitilaan.

-Valmisteluryhmä päätti antaa valinnanvapauslainsäädäntöä koskevan yhteisen Kainuu-lausunnon valmistelun sote-palvelujen työryhmän tehtäväksi. Uudistusta johtava ohjausryhmä käsittelee asiakokonaisuutta helmikuun lopulla. Lakiluonnoksen mukaan asia­kas voisi listautua valitsemaansa so­siaa­li- ja terveyskeskukseen. ­Kes­kuk­set tuottaisivat palvelut itse tai yhteistoiminnassa. Ne voisivat myös myön­tää asiakkailleen mak­su­se­te­lei­tä, joilla asiakas voisi valita tuottajilta pal­ve­luita ja niiden toimipisteet. Seteleitä käytettäisiin maa­kun­nan tekemän palvelutarpeen arvioinnin pe­rus­teel­la.

-Henkilöstön muutosvalmennushankkeen valmistelu vastuutettiin hen­ki­lös­tö­työ­ryh­mälle ja        yhteistoimintaelimelle. Tavoitteena on han­ke­rahoituksen saanti syksyn 2017 rahanjaossa.

Lisätiedot: Muutosjohtaja Harri Mattila, 044 410 07 34, harri.mattila(at)kainuu.fi