Tiedote 07.01.2018

Tykkylumen aiheuttama laaja häiriötilanne. Kainuun pelastuslaitoksen johtokeskus tiedottaa 7.1.18 klo 8.40

Yleistilanne Kainuussa

Tykkylumitilanne on edelleen haasteellinen. Tällä hetkellä sähköttömiä kotitalouksia on noin 2500. Eniten keskeytyksiä on Suomussalmella ja Puolangalla. Tilanne on kuitenkin parantunut ja vikojen määrä on tasaisesti laskenut. Uusien vikojen määrä on huomattavasti vähentynyt. Runkoverkon viat alkavat olla pääsääntöisesti korjattu. Sähköverkon vikoja on tällä hetkellä korjaamassa noin 230 asentajaa, 14 motoa, 4 kaivinkonetta sekä 10 puolustusvoimien telakuorma-autoa. Tiedustelua suorittaa 3 helikopteria. Korjaukset jatkuvat edelleen täydellä teholla. Korjaustoimissa on yhteensä noin 280-300 henkilöä. Puhelinverkko toimii lähes kaikkialla ja hätäpuhelut toimivat.

Ti­lan­teen ar­vioi­tu ke­hit­ty­mi­nen

Säh­kö­jä ei tul­la saa­maan var­muu­del­la toi­mi­maan kaik­kial­la vie­lä seu­raa­vaan kah­teen­tois­ta tun­tiin. Pe­las­tus­lai­tos tu­lee sun­nun­tain ai­kaan yh­teis­työs­sä kun­tien kans­sa käy­mään lä­pi kaik­ki kiin­teis­töt pa­him­mil­la kat­ko­sa­lueil­la ja kar­toit­ta­maan ti­lan­teen. Näi­tä aluei­ta ovat Suo­mus­sal­mi, Puo­lan­ka ja Hy­ryn­sal­mi. Mas­sae­va­kuoin­tei­hin ei ole tar­vet­ta, vä­liai­kai­seen ma­joi­tuk­seen hae­taan vain ne ih­mi­set, joil­la ei ole mah­dol­lis­ta jat­kaa asu­mis­ta säh­köt­tö­mäs­sä tai puut­teel­li­ses­ti va­rus­te­tus­sa kiin­teis­tös­sä. Ma­joi­tus­ka­pa­si­teet­tia on va­rat­tu kai­kis­ta Kai­nuun kun­nis­ta. 

Sääen­nus­teen mu­kaan pak­ka­nen ki­ris­tyy il­lal­la. Johtimilla on pakkasen vuoksi paljon kuuraa, joka osaltaan saattaa aiheuttaa häiriötiloja. Ar­vio­ säh­köt­tö­mien liit­ty­mien lu­ku­mää­räs­tä seu­raa­van 12 tun­nin ai­ka­na on 500-1000.

Ti­lan­teen hoi­ta­mi­seen tar­vi­taan edel­leen kaik­kien vi­ra­no­mais­ten, kun­tien se­kä yh­teis­työ­kump­pa­nei­den apua. Ti­lan­teen kes­täes­sä myös naa­pu­ria­pua tar­vi­taan tu­le­vi­na vuo­ro­kau­si­na.

Viranomaisresurssit

Re­surs­se­ja on va­rat­tu riit­tä­väs­ti, mu­ka­na ovat Kai­nuun pe­las­tus­lai­tok­sen li­säk­si Ete­lä-Sa­von pe­las­tus­lai­tos, Ou­lu Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tos, Kai­nuun pri­kaa­ti, Met­sä­kes­kus se­kä tien­hoi­dos­ta vas­taa­via yri­tyk­siä. Li­säk­si on ol­tu yh­tey­des­sä ja so­vit­tu mah­dol­li­ses­ta avus­ta Ter­ra­fa­men, Poh­jois Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tok­sen se­kä Päi­jät-Hä­meen pe­las­tus­lai­tok­sen kans­sa. Heil­lä on ky­ky avus­taa pe­las­tus­lai­tos­ta vaa­ti­van pe­las­tus­teh­tä­vän hoi­ta­mi­ses­sa.

Eri toimijoiden toimenpiteet

Pelastuslaitos on edelleen tehostetussa valmiudessa ja jatkaa kuntien johtokeskusten toiminnan tukemista. Pelastuslaitos on hoitanut tänään tykkytilanteeseen liittyen noin kymmenen vahingontorjuntatehtävää sekä muutamia varavoimakoneita on toimitettu maatiloille.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä jatkaa varautumista tilanteeseen. Tilanne on ollut rauhallinen, muutamia henkilöitä on hakeutunut terveyskeskuksiin liittyen sähkökatkoihin. Ei tiedossa olevia häiriöitä Virve- tai gms-verkossa. Ympäristöterveydenhuollon/eläinlääkintähuollon tilanne on myös rauhallinen, yhdelle tilalle on toimitettu vettä pelastuslaitoksen toimesta.

Kainuun kunnat ovat osallistuneet aktiivisesti häiriötilanteen hoitamiseen. Kainuun alueen kunnissa on järjestetty vedenjakelupisteitä, varauduttu tilapäisen majoituksen järjestämiseen sekä mahdollistettu kuntalaisten peseytyminen, lämmittely ja matkapuhelimien lataaminen.

Seuraavan tiedotteen arvioitu ajankohta: 7.1.2018 klo 10:00

Kansalaisten yhteydenotot:

Kainuun pelastuslaitos 044 7100 112

Loiste Sähköverkko Oy 0800 9 2500

Kainuun sote: yhteispäivystys 08 6156 2300, sairaanhoitajan puhelinneuvonta 08 6156 6000, eläinlääkäripäivystys 0600 303 301 (maksullinen).

Kainuun soten sosiaalipäivystys ohjaa ja neuvoo kiireellisen sosiaalihuollon tarpeessa olevia kuntalaisia. Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat äkilliset kriisit, onnettomuudet, päihde- ja mielenterveysongelmat tai ilman hoivaa ja turvaa jäänyt lapsi tai vanhus. Sosiaalipäivystys 044 797 0676.

Attendo: Marjatta Heikkinen: 0400126094 ja Eija Heikkinen: 0444940661.

Tiedote tehty yhteistyössä Kainuun Soten ja Kainuun kuntien kanssa.