Tiedote 04.10.2018

Tupakoimattomuus ja nikotiinittomuus kannattaa ennen leikkausta - Savuttomana ja ilman nikotiinia kiireettömään leikkaukseen Kainuun sotessa

Tupakoinnin lopettaminen on keskeisessä roolissa leikkauksen valmistautumisessa. Kun lääkäri keskustelee potilaan kanssa jonkin vakavan sairauden vuoksi tehtävästä leikkauksesta tai muusta merkittäviä riskejä sisältävästä leikkauksesta, tupakoinnin jatkamista ei voi mitenkään perustella. Tupakoinnin lopettamisella on ratkaiseva vaikutus hoidon onnistumiseen ja sen lopputulokseen.                                                 

Tupakointi lisää leikkauskomplikaatioita

Tärkeimpiä tupakoinnin aiheuttamia leikkauskomplikaatioita ovat haavainfektiot, joihin tupakoivilla on todettu olevan lähes kuusinkertainen riski tupakoimattomiin verrattuina. Muita tärkeimpiä tupakoinnin aiheuttamia leikkauskomplikaatioita ovat hengityselimistön komplikaatiot, vatsan alueen kirurgiassa suolisauman pettäminen ja luuhun sekä luustoon kohdistuvissa leikkauksissa huono luutuminen. Tupakoinnin aiheuttamien komplikaatioiden hoito on kallista, aikaa vievää ja leikkausten tulokset jäävät tupakoivilla usein huonommaksi kuin tupakoimattomilla.  Tupakoinnin lopettaminen ennen leikkausta on todettu vähentävän kaikkia komplikaatioita 30–40% tupakointia jatkaneisiin verrattuna.

Kainuun sotessa halutaan auttaa tupakoivia leikkauspotilaita välttymään tupakoinnin ja erilaisten nikotiinia sisältävien tuotteiden aiheuttamilta leikkauskomplikaatioilta ja auttaa heitä saamaan leikkauksistaan paras mahdollinen hyöty. Nykyisin tiedetään, että tupakka- ja nikotiiniriippuvuus on vakava sairaus, jonka hoito on vaativaa. Tupakoivaa potilasta ei syyllistetä tai rangaista, vaan hänen tupakointiaan ymmärretään. Terveydenhuollon ammattilaisen tehtävänä on tunnistaa potilaan tupakointi ja nikotiiniriippuvuus, kehottaa ja motivoida häntä lopettamaan tupakointi sekä auttaa ja kannustaa häntä tupakasta vieroituksessa.

Tupakoinnin lopettaminen on yksi tärkeimmistä terveyttä edistävistä päätöksistä

Terveydenhuollon ammattilainen on tupakasta vieroittujan valmentaja ja tuki kohti hänen tavoitteellista päämäärää, tupakoimattomuutta. Tupakoinnin lopettamisessa itse potilas on pääroolissa, koska vain hän itse voi tehdä päätöksen tupakoinnin lopettamisesta. Tupakoinnin ja erilaisten nikotiinia sisältävien tuotteiden käytön lopettaminen ennen leikkausta on tehokas ja edullinen keino parantaa leikkaushoidon tuloksia.

Kainuun sotessa on käynnissä Savuttomana leikkaukseen – hanke

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa luodaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyönä toimintamalli, jossa jokaisen kirurgian poliklinikalle kuuluvan kiireettömän leikkauspotilaan tupakointitottumukset selvitetään. Potilasta kannustetaan ja motivoidaan lopettamaan tupakointi tarjoamalla hänelle asianmukaista tietoa nikotiiniriippuvuudesta ja tupakoinnin haitoista leikkauksiin liittyen. Tupakointi ja erilaisten nikotiinia sisältävien tuotteiden käyttö voi olla este leikkaushoidolle tai peruste siirtää leikkaus. Tupakoinnin ja erilaisten nikotiinia sisältävien tuotteiden käyttö tulee lopettaa hyvissä ajoin ennen kiireetöntä leikkausta, jotta elimistö ehtii toipua niiden haitallisista vaikutuksista. Leikkaushoidon tulokset ovat keskimäärin sitä paremmat, mitä pidemmän ajan potilas on ollut tupakoimatta ennen leikkausta. 

Tupakasta vieroitus ohjausta tarjotaan kohdennetusti monen eri erikoisalan kiireettömille leikkauspotilaille. ”Savuttomana ja ilman nikotiinia kiireettömään leikkaukseen” toimintamalli otetaan käyttöön lähiaikana. Potilaan tupakasta vieroituksen tarve selvitetään perusterveydenhuollossa lääkärin vastaanotolla. Kansanterveyshoitajat jatkavat potilaan kanssa tupakasta vieroitus ohjausta hänen yksilöllisen tarpeensa mukaisesti. Potilaalle tupakasta vieroitus ohjaus on ilmaista kansanterveyshoitajan vastaanotolla.

Myös osastohoidon aikana aloitettu tupakasta vieroitus hyödyttää potilasta

Leikkauspotilaan osastohoidon aikana tupakoivalle potilaalle voidaan tarjota tupakasta vieroitukseen vieroituslääkehoitoa.  Leikkauksen jälkeen potilasta kannustetaan jatkamaan tupakoimattomana ja ilman nikotiini- sekä nikotiinikorvaustuotteita, jotta leikkauksesta toipuminen onnistuisi mahdollisimman hyvin. Sitoutumisen tupakoimattomuuteen ja nikotiinittomuuteen toivotaan olevan pysyvää, jolloin yksi tärkeimmistä terveyttä edistävistä päätöksistä toteutuu.

Artikkelissa lähteenä on käytetty Antero Heloma, Kalervo Kiianmaa, Tellervo Korhonen ja Klas Winell  Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus –kirjaa (2017)  ja  Käypä hoito –suositusta Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito (2018).