Tiedote 06.02.2020

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kainuun sote-uudistukseen liittyvän  sote-keskustelun keskeinen aihe oli muutos

Kainuun tilaisuudessa oli paikalla soten yhtymähallituksen ja valtuuston jäseniä, johtavia virkamiehiä sekä alueen kuntien ja kaupunkien johtajia.

Kuntien yhteisessä tilaisuudessa neuvoteltiin myös jäsenkuntien ja  Kainuun soten välisestä palvelusopimuksesta, jonka tavoitteena on turvata kuntalaisille kustannustehokkaat, vaikuttavat, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut tarkoituksenmukaisella tavalla.

Alueen keskeiset haasteet

Vaikka hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet ovatkin kunnossa, alueella on haasteita etenkin väestön ikääntymisen, sekä etäisyyksien vuoksi. Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Heli Hätönen kertoi, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alueellisen raportin (08/2019) mukaan väestön palveluntarve on suuri. Kainuun sairaanhoitopiiri on kahdeksan kunnan muodostama 73 000 asukkaan alue. Väestö on vähentynyt vuosien ajan ja Kainuun väestö vähenee ennusteen mukaan vuoteen 2030 mennessä 12,6 prosentilla, kun vastaavalla ajanjaksolla koko maassa väestömäärän ennustetaan kasvavan 1,0 prosentilla.

Alueella on pitkät etäisyydet, ja väestötiheys on maan kolmanneksi pienin, mutta noin puolet väestöstä asuu Kajaanissa. Kuntien ja kuntakonsernien talouden tunnusluku­jen mukaan Kainuun kuntien talous heikkeni vuonna 2018 koko maan kehitystä enemmän. Työllisiä väestöstä on maan kolmanneksi vähiten. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on maan kolmanneksi suurin. Työkyvyttömyyseläkettä saavien 16–64-vuotiaiden osuus on pienentynyt viime vuodet, mutta se on silti Kainuussa maan suurin.  Sairastavuus on alueella kaikissa tutkituissa sairausryhmissä maan keskitasoa yleisempää.

Samaan THL:n tutkimukseen peilasi tilannekatsauksessaan myös Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto ”Palvelurakenteita ja prosesseja on uudelleenarvioitu ja niitä tullaan muuttamaan, että pystytään vastaamaan Kainuun kuntien palveluntarpeeseen”. Sotekustannukset ovat kasvaneet kaikissa maakunnissa, tosin maltillisesti. Kainuussa soten talouden tasapainotusohjelma on tuottanut tulosta. Menojen kasvu on vuonna 2019 vain 0,2% ja seuraavan vuoden arvio on -2%. Haasteita tuovat kustannusten, väestön ikääntymisen ja pitkien välimatkojen lisäksi myös rekrytointi. Etenkin lääkäreiden paikkoja on auki useita ja niitä on vaikea saada täytettyä.

Palvelujen tarpeen kehittyminen on otettava huomioon kaikessa suunnittelussa

Kuntien, soten ja järjestöjen kanssa yhteistyössä tehtävä ennaltaehkäisevä toiminta on erittäin tärkeää ja siihen on jo verkostoja, sekä olemassa olevaa osaamista Kainuussa. ”Ennaltaehkäisevään toimintaan on panostettava entistä enemmän.”, sanoo Maire Ahopelto. ”Paljon positiivista on tehty, mutta paljon on vielä tehtävää. Päivä oli hyvä, jossa kunnat ovat olleet mukana, kaikkia on kuultu ja valmistelu jatkuu yhteistyössä” sanoo yhtymävaltuuston puheenjohtaja Osmo Polvinen.

Uuteen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisohjelmaan on varauduttu ja sen toiminnan suunnitteluun haetaan valtionavustusta. Ohjelma tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja asiakaskohtaisten  palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Peruspalveluita vahvistetaan ja painopistettä siirretään ennaltaehkäisevään työhön.

Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla. Tarpeisiin vastataan tarpeenmukaisesti yhdestä paikasta. Hoitoon pääsy viikossa turvataan. Näin pystytään vähentämään vaativien ja kalliiden erityistason palveluiden ja erikoissairaanhoidon tarvetta.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen osana sote-palvelujen kehittämistä

Heli Hätönen viittaa THL:n raporttiin; ”Yhteistyörakenteet ovat kaiken pohja. Kainuussa on vahva kehittämistyön tausta ja rakenteet ovat hyvässä kunnossa.” Koska sairastavuus on suurta, ennaltaehkäisevä työ ja HyTe -toiminta on erityisen tärkeää.

Kainuun soten erikoissuunnittelija Saara Pikkarainen kertoi että kuntien kanssa yhteistyössä tehtävä HyTe –toiminta on aktiivista ja siitä on saatu hyviä tuloksia. Näistä tuloksista kertoi myös Suomussalmen kunnanjohtaja Erno Heikkinen, jonka mukaan ”Parhaaseen tulokseen päästään kun kuntastrategia ja hyvinvointisuunnitelma käyvät käsi kädessä”. Suomussalmella hyvinvointia on tukemassa mm. kumppanuustalo, jonka olohuonetoiminta ehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Myös kunnan tarjoamat liikunta-ja kulttuuripalvelut lisäävät hyvinvointia ja sairastavuus alenee.

Suuri merkitys kuntalaisten hyvinvointiin on myös erilaisten järjestöjen matalan kynnyksen toiminta. Yleishyödyllinen vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki ovat arvokas lisä julkisen sektorin tuottamille palveluille. Järjestöjen toiminta lisää myös kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Kainuun soten yhtymähallituksen ensimmäisen varapuheenjohtaja Raili Myllylän mukaan ” Sote-palveluja uudistettaessa on tärkeää turvata järjestöjen toimintaedellytykset muuttuvassa toimintaympäristössä.”