Tiedote 05.07.2021

Neljä uutta tartuntaa - Kajaanin tilanne edelleen huolestuttava

Sunnuntaina neljä uutta koronatartuntaa

Sunnuntaina 4.7 Kajaanissa on todettu kolme uutta koronatartuntaa, jotka liittyvät viikonlopun ryppääseen. Näihin liittyen karanteeniin asetettu kaksi ulkopaikkakuntalaista henkilöä. Jatkotartuntoja odotetaan edelleen ilmaantuvan.

Yhdellä kajaanilaisella henkilöllä on lisäksi eilen todettu positiivinen testitulos muualla Suomessa.

Koronatartunnalle on saattanut altistua seuraavissa kajaanilaisissa kohteissa:

Torstaina 1.7.

  • Lidl klo 14 – 15
  • Kasarminkadun Tokmanni klo 15 - 16

Perjantaina 2.7.

  • H&M ja Cubus noin klo 16.30 - 17.30

 Ajat ovat viitteellisiä. Sairastuneilla ei ole ollut Koronavilkkua käytössä.

Kajaanin koronatilanne edelleen huolestuttava

Kajaanin osalta koronaviruksen ilmaantuvuus on edelleen kasvussa ja Kajaani on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa (52,8 / 100 000 as / 14 vrk). Muu maakunta on perustasolla. Viime viikon tartunnat on saatu kaikki jäljitettyä.

Ko­ro­nan il­maan­tu­vuus Kajaanissa on noussut huomattavasti suuremmaksi kuin kertaakaan pandemian aikana. Tällä hetkellä tilanne on maan huonoin. ”Tartunnat ovat kuitenkin kaikki jäljitettävissä, eikä vakavia tautitapauksia ole. Erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten parissa tartunnat jatkuvat huolestuttavina. Tartuntaketjuissa suurimpana tekijänä ovat tur­va­vä­lien puut­tu­mi­nen ja mas­kit­to­muus”, toteaa Kainuun soten vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola.

Kainuun sote muistuttaa, että koronavirus on edelleen on yleisvaarallinen tartuntatauti, jota myös rokotussuojan saaneet voivat levittää. Erityisesti yleisötapahtumissa ja muissa kokoontumisissa tulee noudattaa varovaisuutta.

Lisäksi muistutetaan, että tartuntatautilaki velvoittaa viranomaiset selvittämään tartuntatapaukset sekä toimimaan taudin torjumiseksi. Sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn on annettava viranomaiselle tarvittavat tiedot taudin leviämisen estämiseksi sekä noudatettava annettuja ohjeita ja määräyksiä.

Kainuussa ovat voimassa seuraavat suositukset:

  • Mas­ki­suo­si­tus kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen
  • Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen, riit­tä­vän tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen sekä Koronavilkku-sovelluksen käyttäminen älypuhelimissa
  • Ka­jaa­niin tai Kajaanista suun­tau­tu­vaa mat­kai­lua ei suo­si­tel­la, mi­kä­li sii­hen liit­tyy mat­ka­seu­rueen ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja
  • Ka­jaa­nin kau­pun­gin alueel­la ylei­sö­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä edel­ly­te­tään, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa ja tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa nou­dat­taen OKM: n ja Thl:n an­ta­maa oh­jet­ta.

Kai­nuun so­te ke­hot­taa ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Ajan­va­raus Oma­so­te -pal­ve­lun kaut­ta tai soit­ta­mal­la 040 165 0020. Ko­ro­na­tes­tin tu­los­ta tu­lee odot­taa ko­to­na ja välttää kontakteja.

Lisätiedot: vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola 044 797 4872