Tiedote 24.09.2019

Laadukasta tekonivelseurantaa OYS-ervassa

Oulun yliopistollisen sairaalan ja sen erityisvastuualueen sairaaloiden tekonivelleikkausten seurantaa tehostetaan edelleen. Tekonivelpotilaiden seuranta perustuu röntgenkuvauksiin ja sähköisiin omavointi-kyselyihin, joiden avulla mahdollisiin oireettomiin ongelmiin päästään kiinni paremmin. Rekisteristä saadaan tietoa myös lonkan ja polven tekonivelleikkausten hoidon vaikuttavuudesta. Se täyttää kaikki kansallisen Hyvä hoito -suosituksen vaatimukset. Rekisteri on ollut käytössä yli 10 vuotta. Kesäkuun 2019 alusta siihen lisättiin oire- ja toimintakykykysely.

Kansallisen suosituksen mukaisesti tekonivelpotilaiden seurannan on oltava erikoissairaanhoidon vastuulla. Tekonivelleikattujen potilaiden seurannasta vastaa käytännössä leikkaava yksikkö.

Ennen leikkausta täytetty Omavointi-kysely luo perustan leikkauksen jälkeiselle tekonivelseurannalle. Tekonivelleikkauksen jälkeen Omavointi-kyselyt toteutuvat kansallisesti sovitun rytmin mukaisesti leikkauksen jälkeen. Vastaaminen kyselyihin on tärkeää, koska se antaa arvokasta tietoa voinnistanne, toimintakyvystänne ja elämänlaadustanne. Tutkimustulokset arvioi ortopediaan erikoistunut lääkäri. Erikoislääkärin arvio kirjautuu rekisterin lisäksi potilastietojärjestelmään ja potilaan sähköiseen omakanta-palveluun. Ongelman ilmetessä potilas kutsutaan vastaanotolle.

"Sähköisesti toteutettu etäseuranta on yhtä luotettava kuin aiemmin käytetyt fysioterapeutin tai ortopedin kontrollikäynnit poliklinikalla. Oireettomien potilaiden osalta mahdolliset tekonivelen ongelmat paljastuvat aikaisemmin, kun asiakas käy määräajoin röntgenkuvassa ja vastaa Omavointi-kyselyyn", toteaa OYS:n ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Outi Väyrynen.

Kainuun keskussairaalan osalla rekisterissä on n. 9500 tekonivelpotilasta, joista aktiivisessa seurannassa on n. 2500 potilasta.  Aiemmin tekonivelleikattujen potilaiden tiedot on siirretty uudistuneeseen rekisteriin ja heistä yhä seurannassa olevat potilaat ovat alkaneet saada tekstiviesti-ilmoituksia Omavointi-kyselyn sähköisestä täyttämisestä. Tekonivelleikkaukseen tulevat potilaat saavat tietoa seurannan toteutumisesta käynneillään ja leikkauksen lähestyessä kirjeellä. Omavointi-kyselyt aktivoituvat aina tekstiviesti-ilmoituksella ja potilaat pääsevät täyttämään kyselyn Kainuun Omasote-palvelussa, jossa kysely on täytettävissä 60 päivän ajan. Omavointi-kysely löytyy Omasotesta kohdasta Lomakkeet ja kyselyt.

Määräaikaisseurannoista, jolloin omavointi-kyselyn lisäksi potilaan tekonivelestä otetaan röntgen kuva, tiedotetaan myös kirjeitse. Aiemmin leikattujen ja rutiiniseurannasta poistettujen potilaiden seurantaa toteutetaan sovitusti tarpeen mukaan.

Tietoa hoidon vaikuttavuudesta

OYS-ervan seurannan tehostaminen perustuu vuonna 2015 uudistuneeseen Hyvä hoito -suositukseen. "Sähköinen etäseuranta on todettu tutkimuksissa hyvin toimivaksi tekonivelpotilaiden seurannan välineeksi", Outi Väyrynen kertoo.

Säännölliset määräajoin toteutetut tekonivelleikattujen röntgenkuvaukset ovat toistaiseksi vielä varsin harvinaisia kansallisesti. OYS-erva-alue on ollut tässä edelläkävijä. Kainuussa suosituksen mukaista tekonivelpotilaiden seurantaa on toteutettu vuodesta 2007 lähtien.

Uudessa kesäkuun alusta käynnistyneessä toimintamallissa tekonivelpotilaat, joilla ei ole sähköiseen asiointiin valmiuksia, määrävuosiseurannan toteutuminen varmistetaan siten, että omavointi-kyselyn voi tehdä myös lähetetyn paperilomakkeen avulla.

”Hoidon laatua ja sairaaloiden vertailtavuutta voidaan uudistuneen rekisterin avulla seurata paremmin. Saamme rekisteristä systemaattista ja yhteneväistä tietoa leikkauksista, eri tekonivelmallien tuloksista ja potilaiden toimintakyvyn muutoksista ", Outi Väyrynen sanoo.

Leikkausten määrä kasvaa

OYS:n erityisvastuualueella leikkauksia tehdään Oulun yliopistollisessa sairaalassa, Oulaskankaan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin ja Länsi-Pohjan sekä Kokkolan sairaaloissa. Tekonivelleikkauksia tehdään OYS-erva-alueella yli 3 700 vuodessa. Suomessa leikkausten määrä on yli 20 000 / vuosi.

”Tekonivelleikkausten tarve ja määrät kasvavat koko ajan. Toimintojen tehostamisen kautta pyrimme vastamaan kasvavan asiakasmäärän tarpeisiin ja varmistamaan leikkauspotilaiden hyvinvointia ja elämänlaatua", perustelee Outi Väyrynen.

Kuva: Kainuun keskussairaalan tekonivelpotilaan hoitoketju

Tekonivelpotilaan hoitoketju
Tekonivelpotilaan hoitoketju

 

Polven ja lonkan tekonivelleikkausten omavointi ja seuranta Kainuussa

  • Noin 2 viikkoa ennen leikkausta. Fysioterapeutti tarkastaa tulotarkastuskäynnillä Omavointi-kysely vastauksenne tai auttaa tarvittaessa kyselyn täyttämisessä, ellette ole tehnyt sitä aiemmin. Ennakkoon täytetty kysely nopeuttaa tulotarkastuskäyntiä.
  • Tekonivelestä otetaan röntgenkuva leikkauspäivänä tai sen jälkeisenä päivänä.
  • 5 vrk toimenpiteen jälkeen voitte arvioida leikkaustyytyväisyyttä. Arviointi-kysely on täytettävissä vain sähköisesti ja 2 kk ajan tekstiviestin saapumisesta.
  • 2 – 3 kk leikkauksesta. Röntgenkuva otetaan vain sementitöntä kiinnitystapaa käytetyistä nivelistä. Jälkitarkastus on fysioterapeutin vastaanotolla. Omavointi-kysely on täytettävissä sähköisesti  2 viikkoa ennen jälkitarkastusta, fysioterapeutti auttaa kyselyn täyttämisessä, ellette ole tehnyt sitä aiemmin.
  • Yhden vuoden kohdalla. Tässä ajankohdassa Omavointi-kysely on täytettävissä vain sähköisesti 2 kk ajan tekstiviesti-ilmoituksen saapumisen jälkeen.
  • 5 vuotta leikkauksesta. Lonkan tekonivelpotilaalle Omavointi-kysely ja röntgenkuvaus, polven tekonivelpotilaalle vain sähköisesti täytettävä Omavointi-kysely.
  • 10 vuotta leikkauksesta: lonkan ja polven tekonivelpotilaalle Omavointi-kysely ja röntgenkuvaus.

Määrävuosiseurantaan sisältyy röntgenkuvaus, josta ilmoitetaan kirjeitse. Omavointi-kyselyn saa tällöin myös paperilomakkeella. Sähköistä täyttöä kuitenkin suositellaan. Omavointi-kysely on täytettävissä sähköisesti 2 kk ajan tekstiviesti-ilmoituksen saapumisen jälkeen.

Lonkan tekonivelleikkauksissa, joissa on käytetty metalli-metalli liukuparia (MoM), määrävuosiseurantaväli on tiheämpi (1-3 v) ja seurantaan kuuluu kromi ja koboltti metalli-ionien määritys laboratorionäytteen avulla. Seurannasta informoidaan aina myös kirjeitse.

 

Outi Väyrynen, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, OYS

Tuomo Erola, operatiivisen vastuualueen päällikkö, kirurgian ylilääkäri Kaks